VERSATEL – 04/02/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : « Chez Versatel pour 24,90€ par mois on a l'ADSL et en plus on téléphone autant qu'on veut. Alors on se dit mais pourquoi rester ailleurs. Et pourtant toi Roland ? ». Roland : « Ah oui si je change d'opérateur, je vais prendre de l'intelligence. Si je deviens intelligent, ma femme voudra que je pense à « question pour un champion ». Et si je passe à la télévision, le mec que j'ai embouti la voiture hier, il va me reconnaître et il viendra me démonter la mâchoire. Et là j'aurai tout gagné. Au revoir ». Mannenstem : « Au revoir, Roland ». Vrouwenstem : « 24,90€ par mois pour l'ADSL et le téléphone illimité. Commandez vite, c'est sur Versatel.be. Offre soumise à conditions. Tous les détails sur Versatel.be”.

In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : « Chez Versatel pour 24,90€ par mois on a l'ADSL et en plus on téléphone autant qu'on veut. Et il y en a qui préfère payer plus chez Belgacom. Alors on a envie de comprendre, Sébastien ». Sébastien : « Mais moi j'aime bien leurs camionnettes bleues avec un soleil dessus. Et plus ils auront de l'argent, plus ils auront de camionnettes bleues avec un soleil dessus. Et même quand il fera gris dans le ciel, il fera bleu sur la route, avec un soleil dessus ». Mannenstem : « C'est ça, merci Seb ». Sébastien : « Sébastien ! ». Vrouwenstem : « 24,90€ par mois pour l'ADSL et le téléphone illimité. Commandez vite, c'est sur Versatel.be. Offre soumise à conditions. Tous les détails sur Versatel.be ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame laat verstaan dat men werkelijk dom moet zijn om bij Belgacom te blijven, hetgeen zowel voor Belgacom zelf als voor zijn cliënten kleinerend is. Zij overschrijdt de grenzen en vormt een inbreuk op de meest elementaire deontologische regels inzake reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de spots in kwestie niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving inzake handelspraktijken en dat hij gekozen heeft voor een humoristische ondertoon zonder het cliënteel van Belgacom te willen kleineren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het in beide spots om vergelijkende reclame gaat. Deze is enkel toegelaten indien aan de voorwaarden wordt voldaan van art. 23 bis §1 en §2 WHPC. De Jury is van oordeel dat deze spots het risico inhouden te misleiden door weglating van essentiële informatie: in tegenstelling tot de informatie op de website, wordt er in de radiospots nergens vermeld dat dit aanbod geldt voor bestellingen voor 31 december 2004 en dat het onbeperkt bellen (enkel naar vaste lijnen) en surfen aan 24,90 euro per maand beperkt is tot 3 maanden. De reclame dient dergelijke essentiële gegevens te vermelden en de toevoeging van een website-adres waar de voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen geraadpleegd worden, vormt geen vrijgeleide om in de spots zelf deze informatie weg te laten. Zij is dan ook de mening toegedaan dat dit niet beantwoordt aan de voorwaarde van art. 23 bis §1,1° WHPC. Anderzijds heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 23 bis §1,3° WHPC waarin bepaald wordt dat vergelijkende reclame enkel geoorloofd is indien op een objectieve wijze één of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergeleken worden. Aangezien de informatie op de website van de adverteerder weergeeft dat er dient besteld te worden voor 31 december 2004, betreft het in casu een speciale aanbieding die beperkt is in de tijd. Krachtens art. 23 bis §2 WHPC moet elke vergelijking die verwijst naar een speciale aanbieding, duidelijk en ondubbelzinnig het einde aangeven van de periode gedurende welke de speciale prijs of andere specifieke voorwaarden gelden. Op basis van de art. 23 bis §1 en §2 WHPC, alsook art. 5 van de IKK code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze radiospots te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen terzake en bij gebreke hieraan om deze spots niet meer te gebruiken. Aangaande het verwijt “kleinering” heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren daar deze spots duidelijk een humoristische knipoog bevatten die ertoe leiden dat zij niet letterlijk opgevat moeten worden.

De adverteerder liet hierop gelden dat de geïnteresseerde klanten enkel via internet hun bestelling kunnen plaatsen en aldus via de website en voor het plaatsen van hun bestelling duidelijk en ondubbelzinnig geïnformeerd worden over de essentiële informatie aangaande dit aanbod. Hij stelde tevens dat de reclamespots duidelijk verwijzen naar de algemene voorwaarden op www.versatel.be en er dus geen sprake kan zijn van misleiding. Hij verwees terzake naar rechtspraak.

De Jury heeft de adverteerder erop gewezen dat ook in de rechtspraak waarnaar hij verwijst, tevens uitdrukkelijk gesteld wordt dat elke reclame op zich onderworpen is aan het verbod op misleidende reclame en dat het misleidende karakter van welbepaalde reclame niet ongedaan wordt gemaakt doordat via andere reclame wel juiste beweringen worden geuit. De Jury heeft tevens naar andere rechtspraak verwezen die zich uitspreekt in de zin van haar beslissing.
Zij heeft dan ook haar aanbeveling bevestigd.

De adverteerder bleef van oordeel dat de radiospots in kwestie niet misleidend zijn, maar stelde dat hij om redenen van goodwill bereid was om de radiospots in kwestie naar de toekomst toe te herevalueren wat betreft de aangeduide prijs.

Aangezien de campagne inmiddels beëindigd werd, heeft de Jury haar aanbeveling bevestigd alsook aan de adverteerder aanbevolen om zijn volgende campagne voor het zelfde product/dienst voor voorafgaandelijk onderzoek voor te leggen (overeenkomstig art. 15 van haar reglement).

Gevolg

Daar de adverteerder weigert om zijn volgende campagne voor voorafgaandelijk onderzoek voor te leggen, heeft de Jury de media hiervan op de hoogte gebracht zodat zij aan deze vereiste haar medewerking zou kunnen verlenen.

Adverteerder: VERSATEL
Product/Dienst: ADSL/Telefonie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Vergelijking, Kleineren
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/02/2005