Algemene Gebruiksvoorwaarden

DISCLAIMER – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

COMMUNICATIE CENTRUM 

In werking sinds: 01/06/2018  

1.  INFORMATIE OVER HET COMMUNICATIE CENTRUM VZW  

1.1 De website www.jep.be (hierna: de “Website”) wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van: 

Centre de la Communication-Communicatie Centrum VZW (hierna: “Communicatie Centrum”),  
Adres maatschappelijke zetel: 1070 Anderlecht, Barastraat 175 
KBO-nr.: 0408.182.037. 

1.2 Elke vraag of klacht met betrekking tot de Website, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden“), het Privacybeleid (hierna: het “Privacybeleid“) en het cookiebeleid (hierna: “Cookiebeleid“) kunnen worden gericht aan de Raad voor Reclame op het hierboven vermelde adres of op het volgende e-mailadres: info@jep.be

 
2. AANVAARDING 

2.1 De toegang tot de Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert de toegang tot of het gebruik van de Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker (hierna: de “Gebruiker”) van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid. 

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid en het Privacybeleid hebben uitsluitend betrekking op de relatie tussen de Gebruiker en de Raad voor Reclame met betrekking tot het gebruik van de Website en de Dienst. Ze kunnen op elk moment op de Website worden geraadpleegd. 

 
3. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE WEBSITE 

3.1 Het Communicatie Centrum zal er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat de Website up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. Het Communicatie Centrum garandeert echter niet dat de functies van de Website zonder onderbreking of fout beschikbaar zullen zijn, dat defecten onmiddellijk worden gecorrigeerd of dat de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.  

3.2 Het Communicatie Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en / of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de Website of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de Website. 

3.3 Als de Gebruiker de aanwezigheid, fout, virus of andere schadelijke elementen op de Website aantreft, wordt hij verzocht het mee te delen aan het Communicatie Centrum op het volgende adres: info@jep.be, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. Het Communicatie Centrum adviseert de Gebruiker in elk geval om firewalls, antivirus en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn computer te installeren om schade te voorkomen. 

3.4 Het Communicatie Centrum behoudt zich het recht voor om de Website geheel of gedeeltelijk te schorsen of te stoppen, op elk mogelijk ogenblik, zonder motivering en zonder voorafgaande informatie. 

 
4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

4.1 De Gebruiker verklaart zich akkoord om de Website alleen te gebruiken in overeenstemming met zijn doel, met uitsluiting van elk ander doel.  

4.2 De Gebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat alle informatie die hij communiceert accuraat en up-to-date is. 

4.3 De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website te goeder trouw te gebruiken en de van kracht zijnde wetgeving te respecteren, en in het bijzonder om zich te onthouden van: 

 • het sturen naar het Communicatie Centrum van valse of misleidende inhoud (en update deze inhoud, indien nodig, om ervoor te zorgen dat deze niet vals of misleidend wordt), of communicatie die voorkomt als obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend onwettig, bedrieglijk, opdringerig, aanstootgevend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere een van deze dingen; 

 • e-mailadressen of andere soorten inhoud aan het Communicatie Centrum te verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken personen; 

 • het sturen naar het Communicatie Centrum van inhoud die de rechten van een derde schendt of deze op enigerlei wijze schaadt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen,…); 

 • het kopiëren van enige literaire, artistieke, visuele of audiovisuele inhoud van de Website voor enige andere doelen dan het persoonlijk gebruik; 

 • het opvragen, door tijdelijke of definitieve opslag, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van de Website of enige databank beschikbaar op de Website, ongeacht de gebruikte methode voor de opvraging; 

 • het hergebruik, door mededeling aan het publiek, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van de Website of enige databank beschikbaar op de Website, ongeacht de gebruikte methode voor de opvraging; 

 • het creëren, compileren, importeren, exporteren, bekend maken, of publiceren van een concurrerende databank met gebruik van het geheel of een gedeelte van enige databank gecreëerd door het Communicatie Centrum; 

 • het sturen naar het Communicatie Centrum van inhoud die verwijst naar illegale websites of websites met ongepaste inhoud;  

 • de Website te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde spam, piramideconstructies of soortgelijke fraudeleuze processen; 

 • technische beschermingsmaatregelen voor documenten en multimedia te omzeilen; 

 • elke actie die negatief gevolg kan hebben voor de goede werking van de Website, de Dienst, inclusief het gebruik van computervirussen, ransomware of massamailing; 

 • (poging tot) ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot (een deel van) de Website of apparatuur (hard- en software) die gebruikt wordt voor de goede werking van de Website; 

 • gebruik van een valse naam, een pseudoniem of gebruik van de identiteit van iemand anders of van een entiteit; 

 • gebruik van de Website voor andere doeleinden dan die worden omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. 

4.4 Het Communicatie Centrum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-naleving door de Gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid, het Privacybeleid en / of toepasselijke wetten of voorschriften. De Gebruiker behoedt het Communicatie Centrum tegen elke actie, claim of klacht van derden (inclusief de overheid) met betrekking tot het gebruik van de Website. 

4.5 De Gebruiker gebruikt de Website volledig op eigen risico. De Website, de componenten en alle informatie, software, faciliteiten en bijbehorende services worden aangeboden zoals ze zijn, afhankelijk van beschikbaarheid zonder enige vorm van garantie (expliciet noch impliciet) en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. 

4.6 Het Communicatie Centrum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de Website en zijn componenten of de onmogelijkheid om de Website geheel dan wel gedeeltelijk te gebruiken. 

4.7 De Gebruiker is gehouden het Communicatie Centrum onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als hij/zij zich bewust wordt van ongepast gedrag of verboden gebruik dat gerelateerd is aan de Website, door een e-mail te sturen naar info@jep.be

5LINKS NAAR EN OP ANDERE WEBSITES 

5.1 Op de Website kunnen links weergegeven worden naar andere Websites. Deze Websites van derden worden niet beheerd door het Communicatie Centrum, die niet aansprakelijk kan worden geacht voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door het Communicatie Centrum op de Website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door het Communicatie Centrum met betrekking tot deze Websites van derden of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze Website(s). 

6INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

6.1 De Website en zijn componenten (handelsmerken, logo’s, grafische afbeeldingen, foto’s, tekeningen, animaties, video’s, muziek, teksten, iconen, technologieën, software, domeinnamen, broncode, enz., hierna de ‘Inhoud’)) zijn eigendom van het Communicatie Centrum. Het geheel van de Inhoud wordt beschermd door intellectuele rechten (inclusief auteursrecht, naburige rechten, afbeeldingsrechten, modelrechten, handelsmerken, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Communicatie Centrum of, in voorkomend geval, de betrokken houder van het recht, op straffe van een inbreuk op auteursrechten en / of modellen en / of merken, welke strafrechtelijk of op enige andere wijze voorzien door de toepasselijke wetgeving bestraft kan worden. 

6.2 De Website en de diensten die hiermee worden aangeboden omvatten een of meerdere databanken waarvan het Communicatie Centrum de fabrikant is in de zin van de Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, omgezet in het Wetboek Economisch Recht (Boek XI, Titel 7, WER). In het kader hiervan, eist het Communicatie Centrum dat de Gebruiker strikt de verplichtingen betreffende het gebruik van de databanken vermeld in artikel 4.3 van de huidige Gebruiksvoorwaarden naleeft. 

6.3 Het Communicatie Centrum verleent door de huidige Gebruiksvoorwaarden, aan de Gebruiker, een toestemming, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, voor onbepaalde duur en op elk moment en zonder opgave van redenen herroepbaar, om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website, om deze weer te geven en enkel te downloaden voor weergavedoeleinden. De Gebruiker kan ook een kopie van de op de Website getoonde inhoud afdrukken voor zijn persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat deze de inhoud van de Website op geen enkele manier wijzigt en alle vermeldingen van auteurschap en herkomst van de Website bewaart. Reproductie is daarom alleen toegestaan voor strikt persoonlijke doeleinden in de zin van artikel XI.190 5 ° van het Wetboek van Economisch Recht. 

6.4 Elk gebruik van de Website en de onderdelen daarvan die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden. 

7PRIVACY 

De bepalingen van het Privacybeleid van het Communicatie Centrum maken integraal deel uit van de huidige Gebruiksvoorwaarden. 

8.KLACHTEN 

8.1 Elke mogelijke claim/klacht van de Gebruiker met betrekking tot de Website dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen acht (8) kalenderdagen nadat bekend is geworden dat er aanleiding toe is. De afwezigheid van enig geschil overeenkomstig de voornoemde regels houdt voor de Gebruiker de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het feit dat aanleiding geeft tot de vordering en, de facto, de definitieve afstand van enige vordering uit hoofde van dit punt. 

9WIJZIGINGEN EN TAALVERSIES 

9.1 Het Communicatie Centrum behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid, alsook de toegang tot de Website en de inhoud ervan te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker(s) telkens de Website bezocht wordt, waardoor de Gebruiker wordt aangeraden om de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen bij elk nieuw bezoek aan de Website. De datum van de laatste wijziging wordt aangeduid bovenaan de Gebruiksvoorwaarden. 

9.2 In geval van verschillen tussen de taalversies van deze Gebruiksvoorwaarden, de het Privacybeleid of het Cookiebeleid, heeft de Franstalige versie voorrang.  

10.   GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES 

10.1 Indien de Raad voor Reclame een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaardengedurende een tijd niet gebruikt/inroept, kan dit op geen enkele wijze geïnterpreteerd wordenals een verklaring van afstand om deze rechten op een later ogenblik alsnog te doen gelden. 

10.2 De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een deel van de bepalingen impliceert geenszins de ongeldigheid van alle bepalingen. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Raad voor Reclame verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft. 

11.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

11.1 De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht. 

11.2 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig) exclusief bevoegd. 

11.3 Alvorens zich tot een gerechtelijke procedure te richten, verbinden de Gebruiker en de Raad voor Reclame zich ertoe om het geschil in der minne te willen oplossen. Daarom zullen zij eerst contact opnemen met, waar aangewezen en nodig, een bemiddelaar, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting aanduiden.