Meer info over de adviesprocedure

Als adverteerder, reclamebureau of medium kan u een adviesaanvraag indienen, zowel voor, tijdens als na de verspreiding van een reclame.

U heeft de keuze tussen twee soorten adviezen:

1) Een advies verleend door het Secretariaat van de JEP (bestaande uit twee juristen)

Dit advies vermeldt, zonder ze te interpreteren, de toepasselijke ethische en/of wettelijke bepalingen en verwijst naar de relevante rechtspraak van de JEP inzake de materie in kwestie.

Dit advies is niet bindend voor de Jury, die vrij blijft om haar beslissing te nemen in geval van (een) latere klacht(en).

2) Een advies verleend door de Jury

Naast de verwijzing naar de toepasselijke ethische en/of wettelijke bepalingen en de relevante rechtspraak van de JEP inzake de materie in kwestie, omvat dit advies een goedkeuring – desgevallend onder voorwaarden – of een afkeuring van de ingediende reclame of het ingediende reclameontwerp. De Jury is gebonden door dat advies in geval van (een) latere klacht(en) (enkel wat betreft de elementen die in het advies behandeld werden). Adviesaanvragen worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en Juryleden die een belangenconflict hebben ten aanzien van de voorgelegde reclame onthouden zich van deelname aan de beraadslagingen.

De adviezen zijn vertrouwelijk.

Ze houden geenszins een garantie in, want ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

Kost:

 
Voor de leden van het Communicatie Centrum
Voor de niet-leden van het Communicatie Centrum
Advies van het Secretariaat van de JEP
150 euro exclusief BTW
300 euro exclusief BTW
Advies van de Jury
250 euro exclusief BTW
500 euro exclusief BTW

Uitzonderlijke omstandigheden (hoogdringendheid van de aanvraag, organisatie van verschillende vergaderingen voor de behandeling van de aanvraag, aantal te onderzoeken reclames, etc.) kunnen de facturatie van een hoger bedrag rechtvaardigen.

U kan een adviesaanvraag indienen door het online adviesformulier in te vullen of door uw gemotiveerde adviesaanvraag en het reclamemateriaal door te sturen naar info@jep.be, rekening houdend met de volgende richtlijnen:

  • Een ontwerp van reclameboodschap kan worden voorgelegd van zodra dit voldoende vorm heeft aangenomen om een beoordeling mogelijk te maken; dus geen concept van een campagne maar wel een lay-out, script, story-board, …
  • De teksten dienen voorgelegd te worden in de taal of talen die zullen aangewend worden op de Belgische markt (in het bijzonder wannneer de campagne in een vreemde taal werd ontworpen).

Gelieve tevens bij de motivering van uw adviesaanvraag te specifiëren:

  • Welk type advies u wenst: een advies van het Secretariaat van de JEP of een advies van de Jury;
  • Of u al dan niet lid bent van (een vereniging die lid is van) het Communicatie Centrum.

Het verschuldigd bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer 427-9191511-39 (IBAN BE13 4279 1915 1139 / BIC KREDBEBB) met vermelding van de referentie van het dossier.

Vraag advies

Als adverteerder, reclamebureau of medium kan u een adviesaanvraag indienen, zowel voor, tijdens als na de verspreiding van een reclame.