Privacybeleid

PRIVACYBELEID 

COMMUNICATIE CENTRUM 

 
 

In werking sinds: 01/06/2018 

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.  

Onmiddellijk hieronder bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie verder op deze pagina te lezen.  

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via management@cc-cc.be

 
 1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS? 

Het Communicatie Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Communicatie Centrum VZW 
Barastraat 175 
1070 Brussel 
KBO-nr.: 0408.182.037. 
management@cc-cc.be 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD? 

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven doeleinden (cfr. punt 3).De persoonsgegevens overgemaakt aan het Communicatie Centrum zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt naar aanleiding van het indienen van een klacht bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame, het vragen van een voorafgaand advies aan de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame, informatieverzoeken gericht aan het Communicatie Centrum of Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame, of de inschrijving voor een van onze evenementen. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens: 

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum en adres); 

 • onze communicatie (per e-mail of andere); 

 1. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om onze opdracht te vervullen als onafhankelijk en zelfregulerend toezichtsorgaan van de Belgische reclamesector. Uw gegevens laten ons ook toe om het gebruik van onze Website te verbeteren. De rechtsgronden op basis waarvan de verwerking van uw gegevens plaatsvindt, zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid die u hieronder terugvindt.  

 1. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en “cookies” die op onze Website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.  

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? 

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen. 

 1. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze. 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT? 

U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U kunt eveneens op elk moment verzoeken om uw gegevens te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, alsook u verzetten tegen het gebruik van uw gegevens en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: management@cc-cc.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is. 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS? 

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De verschillende categorieën van bestemmelingen zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid die u hieronder terugvindt.  

 1. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND? 

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau van het land waarin u woont, (voor meer informatie, raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V). 

 1. HOE KAN U INFORMATIE VAN ONS ONTVANGEN? 

Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd in het bijzonder op onze betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u informeren omtrent de publicaties en activiteiten van het Communicatie Centrum. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: management@cc-cc.be.  

 1. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN? 

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via management@cc-cc.be.  

 1. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?  

Als we dit charter zouden wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document. 

 1. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL? 

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

_____________________________________________________ 

 

PRIVACYBELEID – VOLLEDIGE VERSIE 
COMMUNICATIE CENTRUM 

1. ALGEMENE BEPALING 

1.1 Het Communicatie Centrum VZW (hierna: “Communicatie Centrum”) respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna: de “Gebruikers”). 

1.2 Het Communicatie Centrum verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR“). 

1.3 De toegang tot de website www.jep.be (hierna, de “Website”) impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid“), evenals de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”). 

1.4 De Gebruiker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en staat het Communicatie Centrum toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, de persoonsgegevens te behandelen die hij/zij op de Website meedeelt. 

1.5 Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina’s die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar het Communicatie Centrum kan verwijzen en waarvan het Privacybeleid kan verschillen. Het Communicatie Centrum kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze websites of door hen worden verwerkt. 

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

2.1 De toegang tot de Website vindt plaats zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, zoals met name naam, achternaam, postadres, e-mailadres, enz. 

2.2 In het kader van de Website kan de Gebruiker worden verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzenden. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens: 

Communicatie Centrum VZW 
Barastraat 175 
1070 Brussel 
KBO-nr.: 0408.182.037. 

2.Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: management@cc-cc.be.  

3.VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS 

3.1 Door een formulier op de Website in te vullen (bijvoorbeeld het adviesformulier, klachtenformulier of contactformulier), staat de Gebruiker het Communicatie Centrum toe om deze persoonsgegevens te registreren en te bewaren, in het bijzonder voor de doeleinden vermeld in punt 4. Het betreft de volgende persoonsgegevens: 

 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum en adres; 

 • communicatie tussen de gebruiker en de Raad voor reclame; 

3.2 De Gebruiker machtigt het Communicatie Centrum ook om volgende informatie te verwerken, voor de doeleinden vermeld in punt 4: 

 • de informatie die vrijwillig door de Gebruiker is verstrekt voor een doel bepaald in het Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid, op de Website of op een ander communicatiemiddel gebruikt door het Communicatie Centrum; 

 • de aanvullende informatie gevraagd door de Raad voor Reclame aan de Gebruiker om hem te identificeren of om te voorkomen dat hij een van de bepalingen van het Privacybeleid overtreedt; 

3.3 Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website “cookies” gebruiken. Alle informatie met betrekking tot “cookies” is opgenomen in het Cookiebeleid van de Raad voor Reclame.  

3.4 Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, nemen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals: 

 • het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met internet; 

 • het IP-adres dat aan de Gebruiker is toegewezen (indien verbonden); 

 • de datum en het tijdstip van toegang tot de Website en andere verkeersgegevens; 

 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie; 

 • de bezochte pagina’s; 

 • het type browser dat wordt gebruikt; 

 • het gebruikte platform en / of besturingssysteem; 

 • de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden. 

3.5 Er worden geen nominatieve gegevens die de gebruiker identificeren verzameld via de cookies en servers die worden geraadpleegd. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden bewaard en om de Website te verbeteren. 

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING  

4.1 Het Communicatie Centrum verzamelt, slaat op en gebruikt de gegevens van haar Gebruikers teneinde haar opdracht te vervullen als onafhankelijk en zelfregulerend toezichtsorgaan van de Belgische reclamesector, in het bijzonder voor de volgende doeleinden: 

 • het behandelen van klachten en voorafgaande adviesaanvragen ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. In het kader hiervan en wanneer het een grensoverschrijdende procedure betreft, is het mogelijk dat de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame de gegevens doorstuurt naar haar buitenlandse zusterorganisaties; 

 • om te reageren op verzoeken om informatie; 

 • om Gebruikers te informeren omtrent de publicaties en activiteiten van het Communicatie Centrum; 

 • om de activiteiten te beheren waarvoor u zich eventueel heeft ingeschreven; 

 • om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren; 

 • om de levering en het gebruik van de Website te vergemakkelijken 

 • om de ervaring van de Gebruiker op de Website te personaliseren; 

 • voor elk ander doel waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk heeft toegestemd. 

De rechtsgrond van de verwerkingen van persoonsgegevens van Gebruikers is bijgevolg: de toestemming van de Gebruiker; uitvoering van enig verzoek de Gebruiker; het gerechtvaardigd belang van het Communicatie Centrum voor zover in overeenstemming met de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van de Gebruiker. We hebben een gerechtvaardigd belang om u informatie te bezorgen en uit te wisselen met u, met name om te beantwoorden aan uw verzoeken of om onze diensten te verbeteren. De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is ook mogelijk naar aanleiding van een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke; de bescherming van vitale belangen of de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen. 

Indien de rechtsgrond voor onze verwerking berust op toestemming, heeft de Gebruiker het recht om deze op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de intrekking verrichte verwerking. 

5RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

5.1 Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de volgende rechten: 

 • Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke. 

 • Recht op inzage: de Gebruiker kan te allen tijde toegang hebben tot de persoonsgegevens die het Communicatie Centrum van hem/haar verwerkt of controleren of deze zijn opgenomen in de database van het Communicatie Centrum. 

 • Recht van bezwaar: de Gebruiker kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door het Communicatie Centrum. 

 • Recht op rectificatie/gegevenswissingde gebruiker kan op elk moment verzoeken aan het Communicatie Centrum om persoonsgegevens te laten corrigeren en, indien toepasselijk, de wissing van persoonsgegevens vragen, met uitzondering van de gegevens die de Raad voor Reclame moet bewaren naar aanleiding van een wettelijke verplichting. 

 • Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan eveneens de beperking van de verwerking verzoeken wanneer hij/zij verzet heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is. 

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Dataportabiliteit): De Gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens die het Communicatie Centrum verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden. 

5.2 De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort, naar de verwerkingsverantwoordelijke door te sturen: 

 • per e-mail: management@cc-cc.be

 • per post: Communicatie Centrum, Barastraat 175, 1070 Brussel. 

5.3 Het Communicatie Centrum zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken. 

6. BEWAARTIJD 

6.1 Het Communicatie Centrum zal de persoonsgegevens van zijn Gebruikers bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 4), met name betreffende de behandeling van klachten/voorafgaande adviesaanvragen voor een periode van tien (10) jaar, in overeenstemming met artikel 12 van het JEP Reglement. Deze periode is verantwoord op basis van de eventuele aansprakelijkheid van het Communicatie Centrum, naar aanleiding van de behandeling van een klacht/voorafgaande adviesaanvraag. 

6.2 Het Communicatie Centrum kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot elke betrokken persoon, na het bereiken van het met de verwerking nagestreefde doel, inclusief correspondentie of hulpverzoeken gericht aan het Communicatie Centrum, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten. 

7KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT 

De Gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Voorheen de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer) wanneer hij/zij vindt dat diens rechten geschonden werden, naar volgend adres: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel: +32 (0)2 274 48 00 
E-mail: commission@privacycommission.be 

8. BEVEILIGING 

8.1 Het Communicatie Centrum heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonsgegevens opslagen, zoveel mogelijk het volgende voorkomen: 

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens; 

 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens; 

 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens. 

8.2 De werknemers van het Communicatie Centrum die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsverplichting. De Raad voor Reclame kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen. 

8.3 De Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen. 

9.MEDEDELING AAN DERDEN 

9.1 Het Communicatie Centrum behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Deze zullen niet aan derden meegedeeld worden in het kader van andere situaties dan in dit Privacybeleid of in de voorwaarden waaronder de wet dit vereist 

9.2 Toegang tot de gegevens, in principe voorbehouden voor de verwerkingsverantwoordelijke en zijn werknemers zoals bepaald in voorgaand artikel 8, kan in bepaalde gevallen worden toegekend aan bepaalde categorieën van externe bestemmelingen, zoals de leveranciers van technische diensten, messaging services, aanbieders van hostingdiensten, informaticabedrijven, raadslieden, marketingdiensten. 

9.3 Op elk ogenblik kan aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gevraagd om de bestemmelingen bij te werken.  

9.4 De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of vereist door de toepasselijke wetgeving. 

10.TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

Het Communicatie Centrum geeft alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de GDPR (voor meer informatie betreffende de landen die een passend beschermingsniveau aanbieden, raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V), of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen. 

11MINDERJARIGEN 

Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken. Het Communicatie Centrum vraagt hen om hun persoonsgegevens niet te verstrekken. Elke schending van deze bepaling dient onverwijld te worden gemeld aan volgend adres: management@cc-cc.be.  

12UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID 

Het Communicatie Centrum kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, door deze informatie aan de Gebruikers te bezorgen via de Website, email of enige andere manier, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van het Europese Gegevensbeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied. Het is aangeraden om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals bovenaan weergegeven in huidig document. Indien een gebruiker zich verzet tegen elke wijziging aan het Privacybeleid, dient hij onmiddellijk het gebruik van de Website te staken, en zal hij aan de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om zijn persoonsgegevens te schrappen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de voorwaarden opgenomen in artikel 5. 

13GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES 

13.1 Dat het Communicatie Centrum op eender welk ogenblik zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een afstand van de rechten die zij heeft volgens dit Privacybeleid. 

13.2 De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Het Communicatie Centrum verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft. 

14.TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK 

14.1 De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht. 

14.2 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht. 

14.3 Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, verbinden de Gebruiker en het Communicatie Centrum zich ertoe dit in onderling overleg proberen op te lossen. Daartoe zoeken zij eerst hun toevlucht tot, waar aangewezen, tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.