T.PALM – 15/02/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een huis, de wereldbol en een zonnebloem en vermeldt: “Uw woning… hoeft de aarde niet op te warmen”.

Motivering van de klacht(en)

Het simpelweg bouwen van een huis zorgt voor uitstoot van broeikasgassen (en zorgt dus voor de opwarming van de aarde) en tast mogelijk landbouw- en bosgronden aan, wat zorgt voor de afbraak van koolstofputten. Men houdt dus geen rekening met de levenscyclus van dit product.
Deze bewering vormt dus een inbreuk op art. 1, 2, 3, 4 en 7 van de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De beweringen van de consument zijn ongegrond omwille van de volgende redenen:

1. De slogan is gericht op gebouwde huizen

De slogan zou strijdig zijn met de milieureclamecode omwille van het feit dat het bouwen van een huis de aarde opwarmt.

Deze kritiek is niet gegrond aangezien iedereen bij het lezen van de slogan “Les maisons qui ne réchauffent pas la planète!” meteen begrijpt dat de huizen van T.Palm huizen zijn die, vanaf dat ze gebouwd zijn, de aarde niet opwarmen.

De slogan vermeldt niet « la construction de maisons par T.Palm ne réchauffe pas la planète », maar stelt duidelijk dat « Les maisons T.Palm – dus na de bouw – ne réchauffent pas la planète ».

De visual die gebruikt wordt in de reclame toont ook geen bouwwerf of werkzaamheden in uitvoering maar een afgewerkt huis.

2. De slogan is gericht op de opwarming van de aarde

De klager is van mening dat een huis door zijn levenscyclus bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Ook dit argument is ongegrond. De klager verwart de verwarming en de opwarming van de aarde, 2 begrippen waar men op ecologisch vlak een onderscheid moet tussen maken.

Zo draagt elke menselijke activiteit bij tot het evenwicht van de normale en noodzakelijke aanwezigheid van BKG (broeikasgas) in de atmosfeer. Het is de overmatige productie van BKG die een groei veroorzaakt die schadelijk is voor het evenwicht van de planeet en die gedekt wordt door de term opwarming.

De slogan die door T.Palm gebruikt wordt, geeft echter duidelijk aan dat de huizen, die door hen gebouwd worden, de aarde niet “opwarmen” en niet dat ze de aarde niet zouden “verwarmen”.

3. De huizen van T.Palm stoten minder CO2 uit en verbruiken minder energie dan het bestaande huizenbestand

De huizen van T.Palm zijn gebouwd op basis van productienormen die strenger zijn dan de regionale en nationale voorschriften die opgelegd worden in overeenstemming met de Kyoto normen.

T.Palm biedt gebouwen aan waarvan de uitstoot van broeikasgassen 30 tot 40% minder is ten opzichte van de normen die zijn vastgesteld door de overheid.

4. De slogan maakt deel uit van een geheel

De reclame van T.Palm moet gezien worden als een geheel, waaronder niet alleen de omstreden slogan valt, maar ook de visual van een afgewerkt huis en de bijlage die gewag maakt van het respect van T.Palm voor de exacte, strenge technische criteria in het kader van de productie van “lage energie” huizen.

De consument is zeer goed op de hoogte dat de huizen van T.Palm, eens ze gebouwd zijn, “lage energie” huizen zijn die voldoen aan precieze en strenge technische criteria.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan de formulering van de slogan als zodanig niet beschouwd worden als een absolute bewering, in de zin van artikel 7 van de milieureclamecode, die de consument doet geloven dat de huizen van T.Palm geen enkele impact hebben op het milieu.

Zelfs als men de slogan als een absolute bewering zou beschouwen, dan moet men nog vaststellen dat, langs de ene kant, T.Palm in de reclame zelf alle nuttige informatie geeft aan de consument door de uitleg op het einde en dat, langs de andere kant, T.Palm op deze manier alle nodige uitleg geeft in overeenstemming met artikel 14 van de intersectoriële code.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt: « Les maisons qui ne réchauffent pas la planète ».

De Jury is van mening dat de visual duidelijk aantoont dat de slogan betrekking heeft op reeds gebouwde huizen en niet op huizen in opbouw.

De Jury heeft ingevolg het schrijven van de adverteerder genoteerd dat men een onderscheid dient te maken tussen de begrippen “chauffement” en “réchauffement” van de aarde, enkel “réchauffement” is schadelijk voor het evenwicht van de aarde.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van het beleid van de adverteerder, als verantwoordelijke fabrikant, om de uitstoot van broeikasgassen te beperken op een striktere manier dan wat door de overheid wordt aanbevolen.

De Jury is derhalve van mening dat, technisch gezien, de vermelding « Les maisons qui ne réchauffent pas la planète » feitelijk correct is (rekening houdend met het verschil tussen ‘chauffer’ en ‘réchauffer’).

Niettegenstaande is de Jury van oordeel dat, weergegeven zoals op de advertentie in kwestie (namelijk zonder details of uitleg met betrekking tot lage-energiewoningen), de slogan de gemiddelde consument kan misleiden aangezien deze niet beschikt over de nodige informatie. De advertentie in kwestie is te beknopt en benadrukt onvoldoende dat het gaat om huizen die onvermijdelijk de aarde verwarmen maar zonder ze daarom op te warmen (op algemeen aanvaarde wijze als men spreekt over het probleem van de opwarming van de aarde).

De Jury is derhalve van oordeel dat de vermelding « Les maisons qui ne réchauffent pas la planète », zonder uitleg, een absolute bewering uitmaakt die impliciet aangeeft dat de huizen in kwestie geen enkel effect zouden hebben op het milieu hoewel dit in werkelijkheid niet het geval is. De reclame in kwestie is derhalve strijdig met art. 3 en 7 van de milieureclamecode en artikel E1 van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze vermelding aan te passen en bij gebreke hieraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Ten informatieve titel, heeft de Jury kennis genomen van een andere advertentie, aangebracht door de adverteerder, en is ze van mening dat de vermelding in het Nederlands ‘Uw woning…hoeft de aarde niet op te warmen!’ niet te absoluut is, zelfs zonder extra informatie.

Gevolg

De adverteerder bevestigde de wijziging van de advertentie.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: T.PALM
Product/Dienst: T.Palm
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  15/02/2011