THINK MEDIA DIGITAL – 09/03/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche met als slogan “Stemt u links of rechts?” toont een afbeelding van ontblote borsten, met een rood potlood om het stembolletje op de linker-of rechtertepel rood te kleuren.
Onderaan: www.clint.be

Motivering van de klacht(en)

De klager verzoekt om de aard en de impact van deze campagne te toetsen aan de JEP-regels inzake de voorstelling van de mens in de reclame, daar hij meent dat er inbreuk is op deze regels.

Deze affiche komt vrij vernederend over. De dag van vandaag worden vrouwen al voldoende bekeken als 'lustobjecten', door deze affiches wordt dit alleen nog maar versterkt. Hoe komt een politieke website op het idee om ontblote borsten te gebruiken bij hun reclame? Gaan de mensen deze reclame dan nog serieus nemen? Kiest u links of rechts is niet de vraag, ten eerste, ten tweede is deze reclame gewoon vrouwonvriendelijk. Bovendien gaat het potlood richting rechterkant. Als je dan op de aangegeven site terechtkomt, zie je een banner van Vlaams Belang. Verborgen reclame? Verborgen boodschap tegen het vrouwenstemrecht? Of is dat te ver gezocht? Al is één van de standpunten van Vlaams Belang wel: geen stemrecht voor vrouwen. Wat voor voorbeeld geven we hiermee aan jongere meisjes? Er zijn zoveel vragen omtrent deze toch wel verontrustende affiche die we ons kunnen stellen, maar de hoofdvraag blijft: "Wat is de meerwaarde?"

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de website waarnaar de affiche verwijst een politieke website betreft die, naast politieke onderwerpen, ook een sociaal maatschappelijk debat op gang wil brengen. Naast politieke duiding, koppelt hij daar ook sociaal-maatschappelijke thema’s aan vast.

De adverteerder liet gelden dat deze geïsoleerde reacties in schril contrast staan tot de algemene lof die hij van de consument gekregen heeft, zoals o.a. ook blijkt uit de talrijke positieve reacties op de website. Hij is van mening dat de klachten ongegrond zijn en een stopzetting van de reclame niet verantwoord is. De inhoud van de reclameboodschap maakt zijn inziens geen inbreuk uit op de wettelijke of ethische bepalingen terzake.

De eerste klager beperkt zich ertoe te vragen om de campagne te onderzoeken in het licht van de deontologische code. De adverteerder is van oordeel dat de reclameboodschap niet in strijd is met de regels inzake de afbeelding van de mens: hij is in het bezit van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon voor het nemen van de foto en het gebruik ervan voor de 20m2 affichage. De afbeelding is zijn inziens ook niet vrouwonvriendelijk: de vrouw wordt hierdoor niet denigrerend voorgesteld en de tekst is niet cynisch of laconiek.

M.b.t. de tweede klacht deelde hij mee dat deze wel omstandiger is, maar zijn inziens eveneens ongegrond. De klaagsters bewijzen geen eigen, persoonlijke schade. Als meerwaardezoekers noemen ze de affiche “verontrustend” omdat ze volgens hen geen meerwaarde heeft. Of de reclame al dan niet een meerwaarde heeft, is irrelevant en valt buiten de bevoegdheid van de JEP. Evenmin gaat het om reclame strijdig met de openbare orde of goede zeden. De borsten zijn slechts zeer gedeeltelijk ontbloot. Hij verwees terzake naar een andere campagne die zijn inziens veel explicieter was.

Hij deelde tevens mee dat de reclameboodschap geen verborgen reclame uitmaakt voor Het Vlaams Belang. Net zoals andere politieke partijen heeft het Vlaams Belang de mogelijkheid om op de site via de reclameregie banners in te boeken, zonder onderscheid. De affichagecampagne is bedoeld ter promotie van de politieke nieuwsblog van CLINT, vlaanderen stemt. Met de inhoud van de reclameboodschap wordt dus geen bepaalde ideologie gepromoot. Het ludieke aspect van de reclame is de klagers blijkbaar ontgaan.

Tenslotte benadrukte hij dat de reclame zeker opvalt en ook wel wat ondeugend is, maar in se onschuldig en dus zeker niet onethisch, of strijdig met het fatsoen of de goede smaak. Deze laatste 2 begrippen zijn trouwens zeer subjectief en steeds voor discussie vatbaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met als slogan “Stemt u links of rechts?” een afbeelding toont van ontblote borsten, met een rood potlood om het stembolletje op de linker-of rechtertepel rood te kleuren.

De Jury is van oordeel dat de afbeelding van ontblote borsten geen verband houdt met het voorwerp van de campagne en derhalve de vrouw herleidt tot een object.

De Jury is tevens van oordeel dat deze visual strijdig is met de algemeen geldende fatsoensnormen, van aard is om de waardigheid van de vrouw aan te tasten en maatschappelijk onverantwoord overkomt, hetgeen strijdig is met art.1, al.2 en art 4, al 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), alsook met de punten 1, 2 en 3 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens.

Met betrekking tot de bewering van één van de klagers dat de website een verborgen reclame voor Vlaams Belang zou betreffen, merkt de Jury op dat ook andere politieke partijen adverteren op de website en derhalve dit argument ongegrond is.

Gelet op de strijdigheid van deze reclame met hoger vermelde bepalingen, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze affiche niet langer te verspreiden en te bevestigen dat hij deze beslissing zal naleven.

De adverteerder bevestigde dat de reclame in zijn huidige vorm niet langer wordt verspreid.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: THINK MEDIA DIGITAL
Product/Dienst: www.vlaanderenstemt.be – www.clint.be
Media: Affiche
Datum afsluiting:  09/03/2009