SANOMA MAGAZINES – 25/03/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw 1: “Mannen eh die zijn eigenlijk nog complexer dan vrouwen.”
Vrouw 2: “Ah ja?”
Vrouw 1: “Die zeggen gewoon wat ze bedoelen.”
Vrouw 2: “Hoe? Dus als die ja zeggen dan bedoelen die gewoon ja?”
Vrouw 1: “Raar eh.”
Vrouw 2: “Heel raar. Seg, en wat als ze ‘bwa’ zeggen?”
Vrouw 1: “Dat moet ik opzoeken.”
VO: “Deze week bij Flair: gratis mannenvertaalwoordenboekje. Alles wat je altijd al wilde weten over mannen.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het hier om onverantwoord pedagogisch gedrag rond stereotypen van de vrouw of de man.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot waarop de klacht betrekking heeft een reclame betreft voor Flair magazine met een gratis “mannenvertaalwoordenboek”.

Hij haalde aan dat er alleen op een ludieke wijze wordt gezegd dat mannen altijd zeggen wat ze bedoelen en dat ze dus ook “ja” bedoelen wanneer ze “ja” zeggen.
Dit is niet respectloos naar mannen toe en impliceert al evenmin dat vrouwen “ja” zouden bedoelen wanneer ze “nee” zeggen.
Dat uit de spot zou kunnen worden afgeleid dat vrouwen wel eens iets anders bedoelen dan wat ze zeggen, kan bezwaarlijk worden beschouwd als een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Het kan volgens de adverteerder niet genoeg worden benadrukt dat zowel het mannenvertaalwoordenboekje als de radiospot duidelijk humoristisch bedoeld zijn.
Uiteraard is de werkelijkheid genuanceerder en houdt de spot een overdrijving in, maar deze is onmiddellijk duidelijk en dergelijke overdrijving maakt evenmin een inbreuk uit op enige regelgeving of code.
De bijwijlen speelse benadering van het thema man-vrouw is eigen aan Flair en impliceert zeker niet dat Flair de zwaardere maatschappelijke thema’s m.b.t. de relatie man-vrouw zou negeren of ridiculiseren.
Integendeel; deze topics komen regelmatig en met de nodige sérieux aan bod in het magazine.
Deze aanpak van Flair is bij de consument genoegzaam gekend en de boodschap van de spot kan volgens de adverteerder dan ook niet verkeerd worden geïnterpreteerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot reclame maakt voor een bij het magazine Flair gevoegd gratis “mannenvertaalwoordenboekje” met daarin “alles wat je altijd al wilde weten over mannen” en dit aan de hand van een conversatie tussen twee vrouwen.

De Jury is van mening dat de inhoud van deze conversatie duidelijk in verband staat met het gepromote product en dat de boodschap aldus in casu wel degelijk beperkt blijft tot de context van promotie voor een met de redactionele inhoud van het gepromote blad verband houdend product.

De Jury heeft tevens gemeend dat de afbeelding van de man en/of de vrouw die in deze promotie wordt gehanteerd geen misprijzende elementen bevat. Zij is met name van mening dat de enscenering van de spot duidelijk humoristisch is zonder denigrerend te zijn voor mannen en/of vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Flair
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/03/2015