RGP de LLB – 26/09/2008

Beschrijving van de reclame

Het dossier onderwijs “réussir maintenant” bestaat uit 8 pagina’s en is gepubliceerd in La Libre Belgique van 2 september 2008.
Op de oneven pagina’s staat onderaan vermeld “Dossier réalisé par la Régie Général de Publicité”, en op de even pagina’s staat, “Dossier enseignement: réussir autrement”.
Op elke pagina bevinden zich één of meerdere advertenties.

Motivering van de klacht(en)

Reclame die het voorkomen heeft van een journalistiek dossier van 8 pagina’s in een kritisch dagblad. De advertenties voor de instellingen(vaak private instellingen) voor specifieke lessen, worden geassocieerd aan journalistieke teksten. Eén pagina op de twee vermeldt “Dossier réalisé par la Régie général de publicité” en de andere pagina vermeldt “Dossier enseignement: réussir autrement”.

De lezer kan de indruk hebben dat de artikels geschreven zijn door journalisten en dat ze dus de kritische filter van de redactie ondergaan hebben, terwijl het om publicitaire teksten gaat waarvan de bedoeling vooringenomen is teneinde producten/diensten te verkopen. Deze artikels misleiden de mensen. De reclame moet qua vorm perfect te onderscheiden zijn van de inhoud van de krant waarin ze gepubliceerd wordt. Er mag geen verwarring ontstaan tussen een journalistieke tekst en een reclame advertentie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde volgende argumenten aan:
- Voor de publicitaire bijlagen die gerealiseerd worden door RGP werd een overeenkomst met de redactie van LLB afgesloten die de relaties tussen de redactie/regie beheert met volledig inachtname van de deontologische en wettelijke verplichtingen.
- Er wordt uitdrukkelijk voorzien dat de vermelding “Dossier réalisé par la régie Général de Publicité” in het begin wordt geplaatst. Om de pagina’s op elkaar af te stemmen, wordt deze vermelding om de 2 pagina’s herhaald, en op de andere pagina wordt de naam van het dossier vermeld.
- Om alle onduidelijkheid te vermijden, wordt een reclamedossier gerealiseerd met een ander lettertype en lay-out dan die van La Libre Belgique.
- Wegens technische redenen (rotatiepers defect), werd het dossier gedrukt als verlenging van de oplage van La Libre, wat verrassend kon overkomen.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de vermelding “dossier réalisé par la régie Générale de Publicité » in het begin van het dossier vermeld wordt en dat om alle dubbelzinnigheid te vermijden het dossier met een ander lettertype en lay-out gedrukt werd dan die van La Libre. De Jury merkte tevens op dat op de verschillende advertenties die deel uitmaken van het dossier, de gegevens en/of een verwijzing naar de website vermelden. Dit toont aan dat het om een reclame advertentie gaat en niet om een redactioneel artikel.

Rekening houdend met voorgaande, is de Jury van oordeel dat het dossier en de advertenties duidelijk herkenbaar zijn als zijnde reclame en dus niet van aard zijn om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RGP de LLB
Product/Dienst: Dossier onderwijs
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/09/2008