RENAULT – 31/08/2007

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel : “ Iedereen praat over het milieu. Renault doet er wat aan”, bevat de volgende tekst : “Onze planeet op een doeltreffende manier beschermen, dat is geen kwestie van grote woorden, maar van concrete acties. Daarom produceert Renault onder de noemer “Renault eco² ” betaalbare wagens voor zo veel mogelijk mensen, wagens die tijdens hun hele levenscyclus zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Dankzij dit initiatief wordt nu al een betere milieubescherming mogelijk. De voertuigen van het “Renault eco² ”-gamma beantwoorden aan 3 strikte ecologische criteria: 1) Ze worden geproduceerd in fabrieken met een ISO 14001
milieucertificering. 2) Hun CO2-uitstoot is lager of gelijk aan 140 g/km of het gaat om wagens die rijden op biobrandstof. 3) 95% van elke auto krijgt een tweede leven (recycleerbaar of hergebruik van de grondstoffen) en ze bevatten tussen 5% en 17% gerecycleerde kunststoffen*. Renault verbindt zich ertoe 1 miljoen wagens per jaar te verkopen die minder dan 140 g CO2/km uitstoten (wat neerkomt op een verbruik van minder dan 6l/100 km), waarvan 1/3 minder dan 120 g.
*van de totale hoeveelheid kunststoffen. Milieuinformatie [KB 19.03.2004] op www.renault.be”.
Onderaan worden 4 modellen van het merk afgebeeld. Vermelding : « Geef voorrang aan veiligheid » + logo van het merk.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is in strijd met de milieureclamecode:
- de bewering “wagens die rijden op biobrandstof” is in strijd met de art. 8,9 en 14 van de code , daar zij laat uitschijnen dat een auto die op biobrandstof rijdt, los van het verbruik, een ecologisch evenwaardig alternatief zou zijn voor een auto met een CO2 uitstoot lager dan of gelijk aan 140g/km en dat biobrandstoffen in alle gevallen beantwoordt aan milieubeschermingscriteria. Deze bewering kan niet worden bewezen, integendeel er zijn veelvuldige voorbeelden waarin de productie van biobrandstoffen schadelijke gevolgen voor het leefmilieu teweegbrengen. Ook de verscheidene productiewijzen van biobrandstoffen tonen in een levenscyclus analyse geen positieve balans wat betreft CO-emissie reducties.
- de bewering “Renault verbindt er zich toe 1 miljoen wagens te verkopen die minder dan 140 g/km uitstoten (wat neerkomt op een verbruik van minder dan 6l/100km), waarvan 1/3 minder dan 120 g”, is in strijd met:
- art. 4 van de grondbeginselen: de adverteerder schaadt het vertrouwen van het publiek want als lid van ACEA heeft Renault zich verzet tegen het voornemen van de Europese Commissie om de in 1998 aangegane vrijwillige verbintenis (doelstelling: 140g/ km tegen 2008 en 120 g/km tegen 2012) verbindend te maken dmv wetgeving.
- art. 2 van de grondbeginselen: de verkoop van 1 miljoen wagens met een Co2 uitstoot van minder of gelijk aan 140 g/km is geenszins een milieuvriendelijk initiatief.
- art. 1 en 3 : de adverteerder maakt misbruik van een mogelijk gebrekkige kennis van het publiek door niet te vermelden in welk jaar(jaren) hij 1 miljoen wagens met verlaagde CO2 uitstoot wil verkopen. Het vrijwillig akkoord voorziet dat de CO uitstoot van nieuwe wagens in Europa dient teruggedrongen te zijn tot 140g/km in 2008 en tot 120 g/km in 2012.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie de consument informeert over het eco2 gamma van het merk Renault en dit zonder gebruik te maken van absolute beweringen die er impliciet op zouden wijzen dat het product in kwestie “geen” gevolgen zou hebben voor het leefmilieu. Zo stelt de advertentie ondermeer “… zo milieuvriendelijk mogelijk. - … een betere milieubescherming mogelijk”, hetgeen duidelijk geen absolute beweringen betreffen. De Jury merkt ook op dat de symbolen die gebruikt worden in de advertentie toegelicht worden en niet van aard zijn te misleiden.

Wat de opsomming van de criteria betreft en meer bepaald “Hun CO2-uitstoot is lager dan of gelijk aan 140g/km of het gaat om wagens die rijden op biobrandstof”, is de Jury van oordeel dat het louter om een opsomming/informatieverstrekking gaat, zonder dat eruit kan afgeleid worden dat biobrandstof een evenwaardig alternatief zou zijn en evenmin dat de productie van biobrandstof zonder schadelijke gevolgen zou zijn. De Jury merkt tevens op dat de advertentie niet argumenteert mbt een verminderd aandeel. Zij deelt enkel mee hoeveel CO2 uitstoot de nieuwe wagens van het eco2-gamma zullen hebben. Er wordt ook nergens enige wetenschappelijke argumentatie of gevolgtrekking aangehaald. De Jury is derhalve van oordeel dat de art. 8, 9 en 14 van de milieureclamecode niet geschonden zijn.

Wat de vermelding “Renault verbindt zich ertoe 1 miljoen wagens te verkopen die minder dan 140gCO2/km uitstoten, waarvan 1/3 minder dan 120g”, is de Jury van oordeel dat de punten 2 en 4 van de grondbeginselen en art. 1 en 3 van de milieureclamecode niet geschonden zijn:

-het vertrouwen van het publiek wordt niet geschaad . De advertentie in kwestie informeert enkel over de inspanningen van Renault en het Renault eco2-gamma en zulks zonder absolute beweringen. De eventuele positiename van Renault mbt het verbindend maken van de vooropgestelde doelstellingen op Europees vlak, doet in het kader van deze advertentie niets terzake. De Jury onderzoekt enkel de inhoud van de advertentie en deze bevat geen absolute of misleidende beweringen.

-de advertentie beweert niet dat de verkoop van 1 miljoen wagens op zich milieuvriendelijk is, maar stelt enkel dat Renault zich engageert 1 miljoen wagens met een CO2 uitstoot die lager of gelijk is aan 140 g/km, te verkopen.

-de advertentie vermeldt 1 miljoen wagens “per jaar”, hetgeen niet van aard is om het gebrek aan kennis van de consument uit te buiten. Wat de verwijzing naar de vrijwillige verbintenis voor 2008 betreft, merkt de Jury op dat deze momenteel niets terzake doet, daar we heden in 2007 zijn.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Renault eco²
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2007