RECKITT BENCKISER – 26/03/2013

Beschrijving van de reclame

In de spot wordt onder meer het volgende gezegd: « Une résistance entartrée et l’accumulation des résidus entraînent une baisse des performances de votre machine et une surconsommation notable d’énergie. (…) Nous avons mené des tests en laboratoire. Dans une machine, nous avons utilisé Calgon, dans l’autre non. La consommation d’énergie de la machine avec Calgon est nettement inférieure. (…) Vous voyez ces 5 ampoules ? L’économie réalisée permet de les maintenir allumées pendant toute la durée du lavage. (…) En fait vous économisez jusqu’à 10% d'énergie à chaque lavage ».

De spot toont twee wasmachines en een teller waarop het energieverbruik getoond wordt.

Op het scherm kan men in kleine letters de volgende vermeldingen lezen: « test externe réalisé par un laboratoire indépendant en 2011 », « économie de 50 Wh par machine soit 5 ampoules de 10W » en « résultats variables en fonction de l’épaisseur de tartre présent sur la résistance ».

Motivering van de klacht(en)

1. Voor de klager is het al niet duidelijk of Calgon nuttig is voor een normale gebruiker (vaak wassen op minder dan 60°). De reclames die een toestel tonen vol kalkaanslag zijn dus, op enkele uitzonderingen na, betwistbaar. Hieruit volgt dat het verhoogde energieverbruik ook betwistbaar is.
2. Volgens de klager is de teller die in het rood gaat voor het toestel dat geen Calgon gebruikt in het bijzonder misleidend, aangezien de reclame zelf (uit het hoofd) een besparing van 10% vermeldt (dus een kleine verhoging van de teller als het maximum van de schaal 100% is).
3. De klager is tevens verbaasd over de lijst van fabrikanten die Calgon zouden aanbevelen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de tests die uitgevoerd werden door het Departement Onderzoek en Ontwikkeling aantonen dat er zich tijdens het contact tussen de zepen die aanwezig zijn in wasmiddelen (Natriumoleaat en Natriumstearaat) en de calciumionen aanwezig in hard water onoplosbare resten vormen (Calciumoleaat en Calciumstearaat). Deze onoplosbare resten evenals het vuil dat zich opstapelt in de loop van de wasbeurten zet zich, naast de kalkaanslag, af op de “vitale” onderdelen van de wasmachine zoals de weerstand, de trommel, de afdichting en de filter.

Deze verschillende opeenhopingen zijn de oorzaak van talrijke storingen die kunnen leiden tot een panne.

Het klopt dat de vorming van kalksteen meer voorkomt bij het wassen op hoge temperatuur, maar niettemin zorgen herhaaldelijke wasbeurten bij een lage temperatuur (40 graden bijvoorbeeld) eveneens voor de vorming van kalksteen en resten, vooral in geografische zones waar het water als hard wordt beschouwd.

Rekening houdend met de schade die veroorzaakt kan worden door kalksteen en resten en de doeltreffendheid van het product om deze schade te voorkomen is de adverteerder van mening dat het product Calgon een echt nut heeft.

De testen die uitgevoerd werden door het Departement Onderzoek en Ontwikkeling tonen aan dat als er kalkaanslag op een weerstand zit deze meer energie vraagt om de door de consument gewenste temperatuur te bereiken in functie van het programma dat hij gekozen heeft.

Externe testen uitgevoerd in 2011 door het onafhankelijk laboratorium A+ hebben het energieverbruik van twee wasmachines vergeleken: één met Calgon 2 in 1 en één zonder Calgon 2 in 1. De resultaten van deze testen laten toe om te bevestigen dat wanneer een consument Calgon 2 in 1 gebruikt tijdens het wassen, zijn wasmachine minder energie verbruikt dan wanneer hij het product niet zou gebruiken. Om zeker te zijn dat de consument juist geïnformeerd is heeft de adverteerder trouwens “Test externe réalisé par un laboratoire indépendant en 2011” opgenomen in de reclame.

Deze externe testen laten dus toe om te bevestigen dat hoe meer kalkaanslag er op een weerstand zit, hoe hoger het energieverbruik is.

Op basis van deze resultaten heeft het Departement Onderzoek en Ontwikkeling meer diepgaande testen ontwikkeld om de besparing die gerealiseerd wordt als de consument Calgon 2 in 1 gebruikt en er geen kalkaanslag op zijn weerstand zit te berekenen.

Om één en ander verder te verduidelijken voor de consument heeft de adverteerder ook de volgende vermelding toegevoegd: “Energie thermique – Résultats variables en fonction de l’épaisseur de tartre présent sur la résistance”.

Wat betreft de demonstratie die gebruikt wordt in de reclame, wordt er op geen enkel moment aangegeven dat het maximum van de schaal 100% is en de visual is slechts een voorstelling van het verschil in verbruikte energie met of zonder Calgon.

De resultaten van de wetenschappelijke testen uitgevoerd door het externe laboratorium en door het Departement Onderzoek en Ontwikkeling evenals het geheel van vermeldingen die voorzien zijn voor de consument, via de tekst onderaan het beeld of rechtstreeks via de voice over, zorgen ervoor dat de consument een volledig en exact begrip heeft van de reclameboodschap, die op geen enkele manier als misleidend kan worden beschouwd.

Wat de aanbeveling door talrijke merken betreft, bevestigt de adverteerder dat hij inderdaad wordt aanbevolen door de volgende merken: Bosch, Siemens, AEG, Faure en Electrolux.

Om al deze redenen kan men de adverteerder geenszins verwijten dat hij geprobeerd heeft om de consument te misleiden of misleidende reclame gemaakt heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het doel van de TV-spot erin bestaat om het verschil in energieverbruik te tonen tussen een wasmachine die gebruikt wordt met het product van de adverteerder en een wasmachine die gebruikt wordt zonder dit product en om de energiewinst te kwantificeren en dit aan de hand van een teller die het energieverbruik toont en aan de hand van lampen die gedurende de volledige wasbeurt kunnen branden.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat zelfs als de vorming van kalkaanslag aanzienlijker is bij het wassen op hoge temperatuur, ook herhaaldelijk wassen op een lage temperatuur de vorming van kalksteen en resten veroorzaakt. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie de consumenten in het algemeen betreft en niet enkel diegenen die hun wasmachine herhaaldelijk gebruiken op meer dan 60°.

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot vermeldt “vous économisez jusqu’à 10% d’énergie à chaque lavage”. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de teller die het energieverbruik weergeeft een verschil toont van meer dan het dubbele tussen de twee wasmachines. De Jury is van oordeel dat de bewering in kwestie, ondersteund door testen, duidelijk vermeld wordt door de voice over in de spot maar dat de manier waarop ze in beeld gebracht wordt aan de hand van de teller niet in overeenstemming is met de cijfers en de consument misleidt wat de reële energiewinst betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de reclame aangepast en de Jury heeft de wijziging goedgekeurd.

Adverteerder: RECKITT BENCKISER
Product/Dienst: Calgon
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/03/2013