PERRIGO – 29/11/2023

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die verschillende personen ontvangt in een kantoor.
Man 1: “Dag An. Ça va met u?”
Vrouw 1: “Ja, ça va. Dank u.”
Vrouw 2: “Ja, ça va.”
Man 2: “ Ça va, ça va.”
Vrouw 3: “Ça va.”
Man 1: “Maar hoe gaat het eigenlijk echt met u?”
Vrouw 1: “Tgoh ja.”
Vrouw 4: “Euhm.”
Man 3 (hoofdschuddend): “Pfoe. Euhm.”
Vervolgens komen een verpakking van het product en de woorden “Saffraan, Magnesium, Vitamines B” in beeld.
Voice-over: “Zaffranax ondersteunt je mentaal welzijn dankzij saffraan, magnesium en vitamines B. Zo maak je van elke ça va een echte ça va.”
Tekst op het scherm:
“Zaffranax® onderzoek
Het mentaal welzijn van de Belgen
We zeggen te vaak ‘ça va’ ook al voelen we ons niet zo.
Saffraan, Magnesium, Vitamines B
N°1 in België*
Zaffranax® bevat saffraan die het emotioneel evenwicht ondersteunt, helpt om te ontspannen en een positieve instelling te behouden. Het bevat magnesium dat bijdraagt aan de geestelijke veerkracht en helpt om vermoeidheid te verminderen, vitamine B5 die bijdraagt aan de normale mentale prestaties, inclusief stressbestendigheid en concentratie en de vitamines B6, B9, B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen.
*Nr. 1 voedingssupplement binnen de Mood-categorie in België Reddata MAT P8 2023 sell-out value.
Maak van elke ça va een echte ça va.”

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager suggereert de reclame dat het gepromote product negatieve stemming verbetert maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het enige invloed op de stemming heeft.

2) De klager stelde zich vragen bij het feit dat deze reclame het gepromote product voorstelt als een oplossing voor alle personen die zich in de geschetste situatie bevinden, zonder enige nuance met betrekking tot de oorzaken en de aard van het onwelzijn van de persoon die eronder lijdt, noch enige aanbeveling of uitnodiging om een dokter te consulteren.
Deze benadering riskeert naar zijn mening bepaalde personen te doen geloven dat het product in kwestie zou kunnen verhelpen aan hun situatie, en aldus een medische behandeling te vertragen of te verhinderen die nochtans in hun geval nodig zou kunnen zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde wat de eerste klacht betreft vooreerst mee dat het gepromote product, dat naast 30 mg saffraanextract ook magnesium en de vitamines B5, B6, B9 en B12 bevat, werd genotificeerd als voedingssupplement. De verpakking van het product vermeldt enkel goedgekeurde claims voor de vitamines B5, B6, B9, B12 en magnesium en botanical claims on hold waarvoor voldaan is aan de conditions of use.
De beweringen die gemaakt worden voldoen met name aan de bepalingen van de Europese verordening 1924/2006 en haar uitvoeringsverordeningen (Health Claims Regulation). Deze claimswetgeving is in alle Europese landen van kracht en wordt nauwgezet opgevolgd en gecontroleerd. Zij bepaalt wat een ‘gezondheidsbewering’ is: het komt neer op een bewering die een verband legt tussen een product of ingrediënt en de gezondheid. Deze verordening bepaalt ook dat elke gezondheidsbewering voorafgaand door EFSA moet goedgekeurd worden, en door de Europese Commissie moet bevestigd worden. De adverteerder voegde tevens een overzichtstabel toe met de voor de hogervermelde ingrediënten toegestane claims.
Meer in het algemeen voegde hij toe dat hij met deze campagne mentaal welzijn meer bespreekbaar wil maken. Uit onderzoek bij 1.000 Belgen is gebleken dat we het nog vaak moeilijk hebben om te benoemen hoe we ons écht voelen. Zo grijpt 3 op 4 Belgen terug naar het standaardantwoord “ça va” wanneer hen gevraagd wordt hoe het met hen gaat, ook al voelen ze zich niet zo. Om het onderwerp verder bespreekbaar te maken en mensen te stimuleren hun verhaal te durven delen, lanceerde hij daarom de “Ça va”-campagne.
Hierbij aansluitend deelde de adverteerder wat de tweede klacht betreft mee dat in de spot duidelijk wordt vermeld dat Zaffranax het mentaal welzijn ondersteunt, waarbij de link met de beweringen die gemaakt worden, wordt vermeld als disclaimer in de spot.
Tot slot voerde hij aan dat voor voedingssupplementen een verwijzing om advies te vragen aan een arts niet verplicht is. Desalniettemin wenste hij te wijzen op het feit dat zijn product enkel te koop is in de (para)apotheek, waardoor men kan rekenen op het advies van een gezondheidsprofessional bij het afleveren van het product. Tevens wordt op het verpakkingsmateriaal expliciet gevraagd om de bijsluiter te lezen voor gebruik.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de beide klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een man toont die verschillende personen ontvangt die op zijn vraag “Ça va met u?” eerst bevestigend reageren, waarna personen in beeld komen die op zijn vraag “Maar hoe gaat het eigenlijk echt met u?” met meer twijfel reageren, waarna een verpakking van het product en de woorden “Saffraan, Magnesium, Vitamines B” in beeld komen, met de voice-over: “Zaffranax ondersteunt je mentaal welzijn dankzij saffraan, magnesium en vitamines B. Zo maak je van elke ça va een echte ça va.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze spot kadert in een campagne die mentaal welzijn meer bespreekbaar wil maken naar aanleiding van een onderzoek bij 1.000 Belgen waaruit is gebleken dat we het nog vaak moeilijk hebben om te benoemen hoe we ons écht voelen. Zij heeft er tevens nota van genomen dat het gepromote product, dat naast 30 mg saffraanextract ook magnesium en de vitamines B5, B6, B9 en B12 bevat, werd genotificeerd als voedingssupplement.

Zij heeft dit dossier derhalve onderzocht in het licht van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, die het strikte wettelijk kader inzake het gebruik van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, waaronder voedingssupplementen, bepaalt.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat er voor de verschillende hogervermelde nutriënten die deel uitmaken van het gepromote voedingssupplement, en die expliciet in de spot worden vermeld en in beeld komen als de voice-over het heeft over de ondersteuning van het mentaal welzijn, relevante specifieke gezondheidsclaims toegestaan of ‘on hold’ zijn, die overigens in de tekst onderaan het scherm worden vermeld (“Zaffranax® bevat saffraan die het emotioneel evenwicht ondersteunt, helpt om te ontspannen en een positieve instelling te behouden. Het bevat magnesium dat bijdraagt aan de geestelijke veerkracht en helpt om vermoeidheid te verminderen, vitamine B5 die bijdraagt aan de normale mentale prestaties, inclusief stressbestendigheid en concentratie en de vitamines B6, B9, B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen.”).

De Jury is van mening dat de spot er zich aldus voldoende toe beperkt om een ondersteunende werking te claimen voor de genoemde ingrediënten van het gepromote voedingssupplement, zonder daarom van aard te zijn om ook een curatief effect te claimen of om in de weg te staan aan medische opvolging van gezondheidsproblemen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op de in de klachten aangehaalde punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PERRIGO
Product/Dienst: Zaffranax
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/11/2023