PELGRIMS – 06/03/2019

Beschrijving van de reclame

Op de achterzijde van de vrachtwagen leest men “Je wordt niet dronken Je wordt gewoon” gevolgd door het logo van Superman en “#Waarheid”.
Daaronder het logo van de adverteerder en zijn gegevens.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat deze drankenhandel zich, o.a. op zijn eigen website, specifiek profileert op de verkoop van alcoholische dranken. Hoewel de reclame dit niet uitdrukkelijk vermeldt, legt ze door het gebruik van het woord ‘dronken’ en door de aard van de firma duidelijk de link met alcoholhoudende drank.
Volgens hem houdt deze reclame zich echter op een flagrante manier niet aan een aantal bepalingen uit het Alcoholconvenant: ze vermeldt de educatieve slogan niet, zet aan tot overmatige consumptie, kan gezien de locatie (in de buurt van meerdere secundaire scholen) gericht zijn tot minderjarigen en suggereert gunstige fysieke effecten en sociaal succes door het gebruik van het Supermanlogo.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het zeker nooit zijn bedoeling is geweest om mensen overmatige drankconsumptie aan te prijzen, eerder om een ludieke reclame te maken die blijft hangen.
Daarenboven levert hij zowat overal en is het eerder toeval dat zijn vrachtwagen zich in een schoolomgeving bevindt, vermits hij daar liever wegblijft.
Mocht het iets uitmaken dan is hij zeker bereid om de zin “ons vakmanschap drink je met verstand” toe te voegen en zelfs om de reclame te vervangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder meer “Je wordt niet dronken” vermeldt. Volgens haar verwijst het woord “dronken” ondubbelzinnig en duidelijk naar alcoholhoudende dranken. Door het gebruik van dit woord in combinatie met het feit dat de adverteerder vooral alcoholhoudende dranken verkoopt, is de Jury van mening dat de reclame op de vrachtwagen reclame voor alcoholhoudende dranken in de zin van het Convenant betreft.

Wat de opmerking van de klager betreft volgens dewelke de vrachtwagen zich in de buurt van meerdere secundaire scholen bevond en de reclame aldus gericht zou kunnen zijn op minderjarigen, houdt de Jury er vooreerst aan te benadrukken dat de toepassing van de artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant die bepalen dat reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel, wel degelijk vereist dat een reclame of marketingactiviteit specifiek op minderjarigen is gericht en dus met andere woorden minderjarigen viseert.

De Jury is van mening dat de loutere mogelijke aanwezigheid van de vrachtwagen en dus van de reclame in de nabijheid van scholen niet betekent dat de reclame automatisch gericht is op minderjarigen. Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie geen inbreuk op het Convenant uitmaakt op dit punt.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat de reclame nalaat de door het Convenant voorziene educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” te vermelden, wat strijdig is met artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant.

Met betrekking tot de vermelding “Je wordt niet dronken Je wordt gewoon” gevolgd door het Supermanlogo is de Jury ten eerste van mening dat de reclame de effecten van een overmatig alcoholgebruik miskent en op die manier indirect aanspoort tot het drinken van alcohol op een onverantwoorde wijze.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame tot een onverantwoordelijke en overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken aanzet en dus in strijd is met artikel 3.1 van het Convenant.

Ten tweede is zij van mening dat door te stellen dat men door alcohol te consumeren Superman wordt, dus iemand populair met superkrachten, de reclame strijdig is met artikel 3.2 van het Convenant, dat onder meer bepaalt dat reclame voor alcoholhoudende dranken de consumptie van alcoholhoudende dranken niet in verband mag brengen met gunstige psychische en fysieke effecten.

Zij is ten derde ook van mening dat deze stelling de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengt met sociaal succes en aldus een inbreuk uitmaakt op artikel 3.3 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: PELGRIMS
Product/Dienst: Dranken
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  06/03/2019