OUTSPOT – 07/03/2013

Beschrijving van de reclame

Op de site ziet men een actie voor een « Tongstrelend vismenu (3 gangen) in een restaurant in je buurt ». Daarnaast de vermelding “Deze promotie loopt nog” met daaronder een teller voor het aantal uren, minuten en seconden.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het volgende geen eerlijke reclame. Hij krijgt een e-mail met aanbiedingen. Aanbiedingen voor restaurantbezoek kunnen niet op piekdagen. De restaurateur wil natuurlijk in het weekend zijn zaak leefbaar houden. Dat zou dan wel vermeld mogen worden. Uiteraard houdt de adverteerder vol dat met het restaurant is afgesproken dat er geen beperkingen in tijd waren.

Daarbij komt het volgende. Als men de actie in detail bekijkt loopt die altijd af binnen de 24 uur. Maar als men de dag nadien, twee dagen nadien, een week nadien de aanbieding bekijkt, blijkt die nog altijd geldig, maar altijd minder dan 24 uur. Dat vindt de klager gewoon oneerlijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee.
1) Met betrekking tot het feit dat het betreffende restaurant de voucher niet op piekdagen wou aanvaarden:
Het komt regelmatig voor dat een restaurant dit wenst, maar dan wordt dit ook steeds uitdrukkelijk zo vermeld op de actie (= op de website) alsook op de voucher. Het is echter mogelijk dat de betreffende zaak de met de adverteerder gemaakte afspraken niet nakomt. Als een klant hem een dergelijke klacht meldt, dan neemt de adverteerder steeds contact op met de betreffende zaak en vraagt hij deze de afspraken na te komen. Sowieso heeft de klant het recht op een volledige terugbetaling in het kader van de 6 maand terugbetalingsgarantie. De adverteerder deelde mee dat hij steeds te goeder trouw handelt, wat blijkt uit het feit dat de klant effectief terugbetaald geweest is.
2) Met betrekking tot de teller die afloopt bij de actie:
Indien een actie niet is uitverkocht de eerste dag dan wordt die inderdaad de volgende dag opnieuw aangeboden, dit tot maximum 7dagen lang. De adverteerder verklaarde na te zullen gaan wat er mogelijk is (functioneel en technisch) om dit duidelijker en transparanter naar de klant te communiceren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de aanbieding op de website van de adverteerder voor een “tongstrelend vismenu” in diverse deelnemende restaurants en van de voucher die de klager naar aanleiding van deze aanbieding ontving voor deelname aan de actie in een specifiek deelnemend restaurant.

Zij heeft vastgesteld dat noch de reclame op de website, noch de voucher een beperking vermelden op het vlak van de weekdagen waarop kan worden gereserveerd.

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury er nota van genomen dat het restaurant waar de klager wou reserveren hem niet wou ontvangen op piekdagen.
Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er dienaangaande nota van genomen dat het betreffende restaurant de afspraken gemaakt met de adverteerder niet nagekomen is en dat de klager recht heeft op een volledige terugbetaling in het kader van de in de reclame op de website vermelde “6 maand terugbetalingsgarantie”.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet misleidend is wat een mogelijke reservatie op piekdagen betreft.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury er vervolgens nota van genomen dat de aanbiedingen in het algemeen op korte termijn verlopen (minder dan een dag) maar dat deze vaak ook na het verstrijken van deze termijn nog aanwezig blijven op de website en blijken nog geldig te zijn, maar altijd minder dan een dag.
Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er dienaangaande nota van genomen dat indien een actie niet is uitverkocht de eerste dag, deze inderdaad de volgende dag opnieuw wordt aangeboden, dit tot maximum 7dagen lang.

De Jury is van oordeel dat op die manier de reclame van aard is om de consument te misleiden met betrekking tot de geldigheidsduur van de aanbiedingen. Zij is ook van oordeel dat aldus laten blijken dat de aanbiedingen slechts gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zijn de consument geen kans of onvoldoende tijd geeft om een geïnformeerd besluit te nemen.

Op basis van artikels 88, 90 en 91, 7° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Adverteerder: OUTSPOT
Product/Dienst: Kortingsbon
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/03/2013