NUCLEAIR FORUM – 25/01/2012

Beschrijving van de reclame

De affiches volgen onderstaand stramien:
- een vraag over kernenergie, zoals: “Kan kerntechnologie kanker veroorzaken, of juist genezen?”, “Kunnen we ons kernafval niet naar de maan sturen?”, “Zijn onze kerncentrales veilig?”, ...;
- een voornaam en een plaatsnaam;
- de tekst “Wij beantwoorden al uw vragen over kernenergie op kernvragen.be”;
- de naam en het logo van Nucleair Forum.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de methode die eruit bestaat in grote letters een zin te tonen die in het beste geval een halve waarheid is en in het slechtste geval een leugen en er in het klein een link aan toe te voegen naar een website met ‘meer informatie’ een oneerlijke methode die dicht in de buurt komt van misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder herinnerde er in eerste instantie aan dat het “Belgisch Nucleair Forum” een vereniging is die onder deze benaming werd opgericht op 29 februari 1972. Zij verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn binnen de sector van kernenergie en de toepassingen ervan. Zij heeft als doel de vreedzame ontwikkelingen en toepassingen van nucleaire technologie en wetenschap te bevorderen en richt zich tot het publiek, de pers en de politieke verantwoordelijken.

Elke consument die, aangesproken door de informatiecampagne die de vragen die het publiek zich stelt over kernenergie centraal stelt in het debat, de website bezoekt via het adres aanwezig op elke campagnedrager naast de naam en het logo van het Nucleair Forum, weet dus onmiddellijk waar de adverteerder voor staat en wat zijn doelen zijn.

De adverteerder liet in hoofdorde gelden dat de JEP niet bevoegd is om de klacht te behandelen : hetgeen de klager in werkelijkheid verwijt aan het Nucleair Forum is niet een gebrek aan conformiteit met de wettelijke bepalingen of zelfdisciplinaire codes, maar het simpele feit van het publiceren van bepaalde vragen die kaderen in het energiedebat en die te maken hebben met kernenergie. Als men deze redenering volgt dan zou de adverteerder zich moeten onthouden van het publiceren van vragen die het publiek zich stelt over de toepassingen en de technologie van kernenergie, wat zou neerkomen op censuur, een aanslag op de vrije meningsuiting. Dit hoort bij het maatschappelijke debat over kernenergie en valt buiten de bevoegdheid van de JEP.

In ondergeschikte orde, liet de adverteerder gelden dat zijn campagne noch oneerlijk noch misleidend is.

Hij onderstreepte vooreerst dat de in deze tweede fase van de campagne gepubliceerde boodschappen elke keer vragen zijn (en zeker geen beweringen) die in werkelijkheid werden gesteld door het publiek in het kader van de eerste voorbereidende fase van de campagne of in het kader van haar tweede fase. De adverteerder is dus van mening dat de vragen niet als oneerlijk of misleidend kunnen worden beschouwd, aangezien ze effectief gesteld werden door het publiek. Er anders over beslissen zou neerkomen op censuur, een aanslag op de vrije meningsuiting.

Elke affiche geeft de identiteit van de adverteerder weer, namelijk het Nucleair Forum (naam + logo) en het adres van de website. Zelfs als de tweede fase van de campagne gezien kan worden als een “teaser” fase (in vergelijking met de derde fase waarin zowel de vragen als de antwoorden gepubliceerd zullen worden), dan nog beschikt de consument reeds over alle nuttige informatie. Er kan dus geen sprake zijn van een oneerlijke praktijk of misleidende reclame wat de identiteit van de adverteerder betreft.

De klager beweert eveneens dat de praktijk waarbij een boodschap vergezeld gaat van een link naar een website oneerlijk of misleidend voor de consument zou zijn. Nochtans is een verwijzing naar een website om meer informatie te geven een veelvoorkomende praktijk die algemeen aanvaard is in de reclamewereld en die ook voldoet aan de juridische vereisten aangezien het gaat om een middel dat toelaat om gemakkelijk toegang te hebben tot de informatie.

Kortom, het voorwerp van de klacht valt buiten de bevoegdheid van de JEP. In ondergeschikte orde is er geen enkele oneerlijke praktijk noch misleiding, maar gaat het, op een transparante manier, om een aanzet om na te denken over een erg belangrijk actueel thema dat iedereen aanbelangt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op de inhoud van een reclame die de klager als misleidend beschouwt. De Jury heeft haar bevoegdheid bevestigd om de conformiteit van de reclame met de relevante wettelijke en ethische normen te onderzoeken.

De Jury heeft zich beperkt tot het onderzoeken van de inhoud van de aangeklaagde affiches zonder zich te buigen over het maatschappelijk debat inzake kernenergie, dat buiten haar bevoegdheid valt.

De Jury heeft rekening gehouden met de standpunten van de adverteerder en de klager.

De Jury heeft genoteerd dat de klacht betrekking heeft op de « teaser » fase van de campagne en meer bepaald op de methode die eruit bestaat vragen te afficheren met, als antwoord, een link naar een website, alsook op het feit dat deze vragen halve waarheden of leugens zouden zijn.

Op dit vlak heeft de Jury vastgesteld dat de affiches het volgende vermelden :
- Een vraag over kernenergie, gevolgd door een voornaam en een plaatsnaam;
- De zin “Wij beantwoorden al uw vragen over kernenergie op kernvragen.be”;
- De naam en het logo van Nucleair Forum.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de adverteerder bevestigt dat deze vragen, vragen zijn die effectief gesteld zijn geweest door het publiek tijdens de eerste fase van de campagne of in het kader van de tweede fase.

De Jury is van mening dat deze vragen objectief zijn en is van oordeel dat ze op zich noch oneerlijk noch misleidend zijn.

De Jury is eveneens van mening dat de identiteit en de hoedanigheid van de adverteerder voldoende duidelijk worden gemaakt, aangezien de reclame uitnodigt om zich naar een website te begeven waar de bezoeker gemakkelijk kan ontdekken dat het doel van de adverteerder erin bestaat om de vreedzame ontwikkelingen en toepassingen van nucleaire technologie en wetenschap te bevorderen.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren over de tijdens deze fase van de campagne gebruikte methode.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NUCLEAIR FORUM
Product/Dienst: Nucleaire energie
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/01/2012