NESTLE – NASRIEN CNOPS – 08/09/2021

Beschrijving van de reclame

De post op Instagram toont een foto van de influencer die bij haar baby in een kinderwagen staat en een fles Hépar in de hand houdt.
Daarbij de volgende tekst:
“Water en de rest komt later!
Ik heb 5 weken geleden een wolk van een baby op de wereld gezet. Tijd dus voor mijn lichaam om hiervan te herstellen.
Water drinken is dus echt een must do. Hépar stuurde mij een pakketje toe om me een beetje te helpen: water! Why? In hun water zit meer magnesium en mineralen, ideaal om postnatale kwaaltjes (waar véél minder over gepraat wordt als de prenatale kwaaltjes) te doen smelten voor de zon. Byebye spierkrampen en hello extra boost voor het immuunsysteem.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de reclame enerzijds stelt dat de bestanddelen van het water helpen bij “postnatale kwaaltjes”. Welke kwaaltjes hiermee bedoeld worden is volgens hem echter niet duidelijk, waardoor deze stelling ook niet geverifieerd kan worden.
Anderzijds stelt men dat diezelfde bestanddelen helpen om het “immuunsysteem” te “boosten”. Dit is volgens de klager een loze stelling en er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat met specifieke voeding of bestanddelen het immuunsysteem op gelijk welke manier beïnvloed kan worden. Er wordt ook nergens gerefereerd aan mogelijke bronnen die dit staven.
Zijns inziens is de reclameboodschap op zich dus leugenachtig.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de influencer campagne waarbinnen de betrokken post kadert deel uitmaakt van een ruimere promotionele campagne voor het merk Hépar en dat hij hiervoor samenwerkt met een influencer marketing agentschap dat influencers selecteert en helpt bij hun briefing, het vastleggen van de doelstellingen en het opvolgen van hun verplichtingen.

Met betrekking tot het eerste element van de klacht, haalde hij aan dat de influencer in kwestie inderdaad niet preciseert welke postnatale kwaaltjes ze bedoelt. Hij heeft echter nooit uitdrukkelijk de opdracht gegeven om als dusdanig van “postnatale kwaaltjes” te spreken. Dit is een persoonlijke verwoording van Mevrouw Nasrien Cnops. In de briefing naar de influencers wordt enkel melding gemaakt van constipatie. Volgens artikel 9, lid 2 van Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater kan immers de vermelding “kan laxerend zijn” gebruikt worden voor Hépar water. De referentie voor het gebruik is een goedkeuring van de Franse Academie voor Geneeskunde en wordt ondersteund door klinische testen.
Met betrekking tot het tweede element van de klacht, deelde de adverteerder mee dat in de briefing naar de influencers geen melding wordt gemaakt van eventuele voordelen van Hépar water voor het immuunsysteem. Hij heeft nooit de opdracht gegeven om dergelijke claim te maken. Dit is opnieuw een persoonlijke verwoording van Mevrouw Nasrien Cnops. Hij erkent dat dit geen toegelaten claim is en dat deze bijgevolg moet aangepast worden.

De adverteerder is van oordeel dat de communicatie minstens onduidelijk is en dat de reclameboodschap misleidend kan zijn voor de consument. Volgens hem voldoet de Instagrampost in kwestie niet aan de vereisten van de geldende wetgeving, met name de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

De adverteerder benadrukte nog dat, ondanks de gegeven briefing, de influencer een zekere editoriale vrijheid behoudt. Deze is van uiterst belang om de authenticiteit van dergelijke reclame te garanderen.
Hij erkent echter uiteraard de verplichting en het belang om complete, juiste en transparante informatie te verstrekken aan de consumenten. Reclameboodschappen, ongeacht het kanaal waarop deze verspreid worden, mogen geen onjuiste informatie bevatten of de doelgroep misleiden met valse beweringen.
Na intern onderzoek is gebleken dat het materiaal, ontwikkeld in het kader van de desbetreffende promotionele campagne, niet via de nodige goedkeuringsprocessen is gelopen. Hij betreurt dat er geen officiële validatie is geweest van de desbetreffende claims door de ondersteunende diensten (Legal Department en Regulatory & Scientific Affairs), die dergelijke stellingen nooit zouden hebben goedgekeurd.

Om die redenen heeft de adverteerder onmiddellijk correctieve maatregelen genomen.
Zo werd de door hem en het agentschap opgestelde briefing voor de influencers aangepast.
Er werd tevens gevraagd aan Mevrouw Nasrien Cnops om de desbetreffende Instagrampost aan te passen door het weglaten van de claims die misleidend zijn. Hij heeft gevraagd aan de influencer om de tekst als volgt te wijzigen: “Hépar water vergemakkelijkt de darmtransit en kan laxatief zijn. Ik drink 1L Hépar per dag, in het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.”.
Andere Instagramcontent die gecreëerd werd door de geselecteerde influencers, in het kader van de Hépar campagne, zal ook worden nagekeken om zeker te zijn dat geen andere misleidende claims worden verspreid.
Intern worden de processen ter goedkeuring van gezondheids- en voedingsclaims, alsook de goedkeuring van promotionele campagnes, extra benadrukt bij de relevante departementen om te vermijden dat dergelijke scenarios zich opnieuw voordoen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken Instagrampost met betrekking tot het gepromote product enerzijds verwijst naar het verhelpen van “postnatale kwaaltjes” en anderzijds naar een “extra boost voor het immuunsysteem”.

De Jury is van mening dat hier sprake is van algemene gezondheidsclaims die niet verder worden gespecifieerd in de betrokken reclame.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie ook toegeeft dat deze post inderdaad niet-toegelaten gezondheidsclaims bevat, ofschoon hij nooit de opdracht had gegeven om dergelijke beweringen en bewoordingen te gebruiken, maar het hier gaat om persoonlijke verwoordingen van de betrokken influencer.
In dit verband verwees hij tevens naar de claim inzake het laxerend effect van zijn product die wel toegelaten is op basis van Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater, en waarop in de briefing aan de influencers werd gealludeerd.

De Jury is derhalve, met de adverteerder, van oordeel dat de reclame in kwestie aldus wel degelijk van aard is om de consument te misleiden en indruist tegen de bepalingen van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder en de influencer derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder onmiddellijk correctieve maatregelen heeft genomen en onder meer aan de influencer heeft gevraagd om de tekst van de post te wijzigen en de algemene misleidende gezondheidsclaims te verwijderen. Zij heeft tevens vastgesteld dat de betrokken post door de influencer werd aangepast overeenkomstig de richtlijnen van de adverteerder.

Adverteerder: NESTLE – NASRIEN CNOPS
Product/Dienst: Hépar
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  08/09/2021