MEGA – 13/11/2019

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als afzender “Mega” en als onderwerp “Nous sommes Mega triste de votre départ !” bevat onder het logo van de adverteerder een foto van een kind met tranen in de ogen en een pruillip en de tekst “Mega triste de votre départ”.  
Daaronder onder meer de volgende tekst:  
“Cher(e) […] 
Nous avons appris que vous aviez choisi de quitter Mega pour un autre fournisseur d’énergie. La livraison de notre énergie moins chère prendra fin le 01-12-2019 pour les points de livraison suivants : […]  
Vous ne souhaitez plus nous quitter ? 
Vous avez changé d’avis ? Fêtons cela ! Vous recevrez 30 € de ristourne fidélité. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton ci-dessous avant le 09-11-2019 et nous ferons le nécessaire pour ne pas interrompre votre livraison d’énergie.”.  

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een schending van onder andere artikel 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, wat betreft het gebruik van de afbeelding van een mens (huilend / lijdend kind), wanneer de voorstelling geen verband houdt met het product en zijn objectieve of subjectieve eigenschappen.  

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de e-mail in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat het gebruik van de kwestieuze afbeelding van een kind met tranen in de ogen en een pruillip kadert binnen een promotionele e-mailing naar aanleiding van de overstap naar een andere energieleverancier.  

De Jury is van mening dat het opzet van de adverteerder om aan de hand van deze afbeelding in combinatie met de tekst van de boodschap (“Nous sommes Mega triste de votre départ !”) zijn spijt over deze overstap uit te drukken duidelijk blijkt uit de e-mailing.  

Zij is tevens van mening dat deze afbeelding geenszins het lijden van een kind in beeld brengt op een wijze die ongepast zou zijn om een commerciële boodschap over te brengen, maar zich ertoe beperkt om een weergave in beeld te vormen van het gevoel van droefheid.  

In deze context is de Jury van oordeel dat de gebruikte afbeelding niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin de waardigheid van het kind aantast of misbruik maakt van ongeluk en lijden.  

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: MEGA
Product/Dienst: Elektriciteit en gas
Media: E-mailing
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/11/2019