MEDIAHUIS – 10/11/2017

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont twee gezinnen aan tafel. Het beeld is verticaal gescheiden met een gele streep; rechts verschijnt een tablet met de elektronische versie van de krant en links een papieren krant.
VO: “De week of het weekend? ’t Is toch anders. Voor de week- en weekendmens in u heeft Het Belang van Limburg het ideale abonnement. Daarmee swipe je door Het Belang tijdens de week en blader je erdoor tijdens het weekend. Neem nu een abonnement en ontvang de nieuwste iPhone 8 of iPhone X. Surf naar hbvl.be/actie. Het Belang van Limburg. Limburger, wereldburger.”
Tekst op het scherm: “Neem nu een abonnement”;
“Ontvang de nieuwste iPhone 8” (met afbeelding van het toestel);
“Ontvang de nieuwste iPhone X” (met afbeelding van het toestel);
“Surf naar hbvl.be/actie”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat men het in de reclame doet voorkomen alsof je bij het afsluiten van het abonnement een iPhone ontvangt, maar feitelijk blijkt dat als je een abonnement afsluit je vervolgens een iPhone kan kopen voor een bepaald bedrag (volgens hun website). Dit vindt hij misleiding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze actie zich tot nieuwe abonnees richt, subsidiair is er een aanbod voor reeds actieve abonnees.
In de tv-spot wordt de actie voorgesteld aan de hand van een visuele en auditieve samenvatting in 3 delen:

  • Neem een abonnement
  • Ontvang een toestel
  • Surf naar hbvl.be/actie (voor info en inschrijving).

Bij het aanbod met prijsaanduiding wordt op de website nogmaals uitdrukkelijk vermeld dat het abonnementsaanbod en de prijs betrekking hebben op het ‘abonnement met toestel’.
Op de website is de volledige informatie aanwezig met de diverse abonnementen, diverse toestellen en de corresponderende prijs voor het, met steeds duidelijke vermelding, abonnement met toestel.
Conform het actie-aanbod betaalt de nieuwe abonnee een (maandelijkse) abonnementsprijs voor het abonnement met toestel.
Het aanbod voor de nieuwe abonnees (abonnement met toestel) is duidelijk onderscheiden van het subsidiaire aanbod aan reeds actieve abonnees (korting).
De communicatie moet bovendien beoordeeld worden op basis van het gebruikte medium. In de tv-spot wordt het aanbod in grote lijnen voorgesteld. Op de website worden de mogelijke abonnementen met toestellen uitgelegd en op de website wordt het abonnementsaanbod volledig uitgelegd in woord, beeld en cijfers.
Volgens de adverteerder is de communicatie derhalve niet misleidend.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die ertegen werd geformuleerd, en met name betrekking heeft op de betekenis van het woord “ontvangen” in de spot.

De Jury heeft tevens kennis genomen van een eerdere uitspraak in verband met een gelijkaardige radiospot van de adverteerder in kwestie die op haar website kan worden geraadpleegd, en waarin de Jury gemeend heeft geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt (Mediahuis 02/05/2017).

Zij is van mening dat ook in het huidige geval op de actiewebsite waarnaar in de TV-spot wordt verwezen onmiddellijk duidelijk blijkt dat de actie betrekking heeft op een krantenabonnement samen met een toestel, en dat in het raam van dit aanbod een eenmalig bedrag en maandelijkse abonnementstermijnen dienen te worden betaald.

De Jury is echter van mening dat in de radiospot waarover zij eerder diende te oordelen het vermelden van een voordeelbedrag minstens impliciet wees op het feit dat hier slechts sprake was van een verminderde prijs voor het pakket en op het feit dat het gepromote pakketaanbod aan voorwaarden onderhevig was en dat deze radiospot de consument derhalve duidelijker wees op het feit dat hij slechts een prijsvoordeel genoot en hem duidelijker uitnodigde om op de website kennis te gaan nemen van de precieze voorwaarden in dit verband.

Zij is van mening dat dit aspect onvoldoende aanwezig is in de onderhavige TV-spot, zodat de consument in casu misschien minder geneigd zal zijn om de voorwaarden op de website die de draagwijdte van de actie preciseren te raadplegen.

Gelet op het voorgaande en gezien het feit dat een dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan veroorzaken bij het publiek, heeft de Jury derhalve gemeend in casu een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIAHUIS
Product/Dienst: Het Belang van Limburg
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  10/11/2017