LINATEA – 12/05/2009

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Afslanken: tot -7,5kg - zonder chirurgie- zonder moeite - volgens de methode van D. Glazerre’, toont verschillende voor en na foto’s met betrekking tot gewichtsverlies en eveneens een foto van D. Glazerre, stichter van het laboratorium die een weddenschap aangaat over gewichtsverlies. Vervolgens een beschrijving mbt de voordelen van het product en werking ervan.
Tenslotte een bestelbon onder garantie, een gratis geschenk bij bestelling van een bepaalde kuur en de contactgegevens.

Motivering van de klacht(en)

Foto's voor en na.
Foto en beweringen van "D.Glazzere stichter van het laboratorium".
Bewering "100 gr vet verliezen per uur".
Bewering "4700 cal is slechts 120 cal".
Geen adres van Linatea, alleen een postbus.

Standpunt van de adverteerder

Geen motivering

Jurybeslissing

Jury in eerste aanleg

- verwijzing naar gewichtsverlies (“afslanken : tot -7,5 kg zonder chirurgie, zonder moeite” – 4 voor en na voorbeelden – “…deze weddenschap richt zich tot al wie 5,15 of zelfs 25 kg wil afslanken. …ongeacht uw leeftijd en het gewicht dat u moet verliezen!” - “u verliest 100 g per uur” – “…dat u onmiddellijk 1kg verliest”- …)
- verwijzing naar een persoon met een medisch, paramedisch of farmaceutisch beroep (“D. Glazzere, stichter van het laboratorium”) - foto van man in witte jas.

De Jury verwijst terzake naar de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Art. 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

Artikel 2 voegt er aan toe dat voor de toepassing van deze verordening de definitie van "voedingssupplement" van Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen geldt.

Deze omschrijft de voedingssupplementen als « aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden ».

Overeenkomstig artikel 12 van de Verordening, zijn de claims « die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies », evenals de « claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid » niet toegelaten.

De Jury verwijst dienaangaande tevens naar art. 2,3° en 5° van het KB. Van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen, dat het volgende bepaalt:

“in reclame voor voedingsmiddelen is het verboden om gebruik te maken van: verwijzingen naar het vermageren”

“in de reclame voor voedingsmiddelen, is het verboden gebruik te maken van: afbeeldingen van personen, van kleding of van toestellen, die medische, paramedische of farmaceutische beroepen oproepen.”

Deze reclame is derhalve in strijd met bovenvermelde bepalingen.

2)De Jury verwijst ,gelet op de beweringen in de reclame (zonder moeite, zonder dieet, …elke uur verliest u 100 gr gewicht, dit is gegarandeerd en gemakkelijk te controleren, slank weddenschap met terugbetaalgarantie,….), tevens naar punt 4 van de JEP regels inzake reclame bestemd voor het publiek voor vermageringsproducten, dat het volgende bepaalt:

“Het verbruik van een product of de toepassingsmodaliteiten van een behandeling, van een apparaat of van een methode en de uitwerking ervan is afhankelijk van persoonsgebonden en psychologische elementen die vaak met individuele wilskracht te maken hebben. Reclame mag daarom niet gewagen van :
- categorische affirmaties of begoochelende beloften,
- zinnen of uitdrukkingen die ertoe strekken te laten geloven dat het verbruik van een product, het gebruik van een apparaat, de toepassing van een behandeling of van een methode op zich volstaat om het aangekondigde effect te bewerkstelligen of geen enkele inspanning of gedragsverandering vergt,
- belofte op verzekerd succes of blijvend resultaat. Enkel een mogelijkheid op succes mag worden vermeld,
- zodanig geformuleerde aanbieding van terugbetaling dat de lezer kan geloven dat zij berust op een gegarandeerde doeltreffendheid. “

3) De Jury heeft eveneens vastgesteld dat er in deze reclame gebruik wordt gemaakt van voor en na foto’s. Punt 6 van de JEP regels inzake reclame bestemd voor het publiek voor vermageringsproducten, bepaalt dienaangaande het volgende:

“Reclame moet beantwoorden aan de realiteit, ondermeer wat het gebruik betreft van afbeeldingen “vóór – na”.

4) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een postbusadres vermeldt en geen geografisch adres, hetgeen strijdig is met art. 78 WHPC, alsook met art. 94/7§4 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

Op basis van art. 10 van het Jury reglement heeft de Jury aan de adverteerder de vereiste gesteld om zijn volgende campagne voor hetzelfde merk voor te leggen gedurende een termijn van 1 jaar. De betrokken media zullen hierover ingelicht worden zodat ze aan deze vereiste hun medewerking kunnen verlenen.

De adverteerder stelde hoger beroep tegen deze beslissing van de Jury in eerste aanleg. Hij voerde voornamelijk grieven aan op vlak van de procedure (ontvankelijkheid klacht, rechten van verdediging).

Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat aan de ontvankelijkheidsvereisten voldaan werd en heeft derhalve het hoger beroep ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

Bevindingen Jury hoger beroep mbt de argumenten op vlak van procedure :

-ontvankelijkheid van de klacht: de Jury van hoger beroep stelt vast dat de klacht ontvankelijk is. Zoals verduidelijkt via email verwijst de klager naar feiten en bepalingen zoals reeds eerder aangehaald in eerdere dossiers van dezelfde adverteerder (zoals LINATEA-Cir+ en LINATEA –Aslim). De adverteerder heeft reeds Jurybeslissingen ontvangen die gelijkaardige inbreuken vaststelden mbt voor en na foto’s, beweringen inzake vermageren, verwijzing naar beroepsbeoefenaar inzake gezondheid, enz…

-antwoordtermijnen: de Jury van hoger beroep stelt vast dat de toegekende termijn voor antwoord zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in overeenstemming is met het reglement (art.6 en 7).

-samenstelling Jury : aanwezigheidsquorum werd nageleefd, alsook regels inzake belangenconflicten, dit zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Secretaris is aanwezig overeenkomstig het reglement en heeft geen stemrecht. Voorzitter oefent stemrecht niet uit.

-deskundige: er werd geen beroep gedaan op een deskundige.

-privacy: het email adres dema-santé werd tevens in andere dossiers voor dezelfde adverteerder gebruikt. De adverteerder heeft nooit gemeld dat het om een foutief adres zou gaan. De Jury neemt hier heden nota van.

-identiteit van de klager: art. 7 van het reglement voorziet dat de identiteit van de klager niet wordt meegedeeld. De klager is een natuurlijke persoon zonder commerciële/concurrentiële activiteiten.

Gelet op voorgaande, is de Jury zetelend in hoger beroep van oordeel dat de grieven van de adverteerder op vlak van procedure niet kunnen weerhouden worden.

Bevindingen Jury hoger beroep mbt de inhoud van de reclame :

De Jury zetelend in hoger beroep heeft de argumenten van de adverteerder punt per punt onderzocht.

Zij heeft al de opgeworpen punten verworpen en bevestigt de beslissing van de Jury in eerste aanleg in al haar termen.

Het verzoek tot hoger beroep wordt derhalve ongegrond verklaard.

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

Bij gebreke aan bevestiging van de adverteerder dat hij de JEP beslissing zal naleven, werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd, overeenkomstig art. 11 van het Juryreglement.

Adverteerder: LINATEA
Product/Dienst: SLIMUNTIA
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  12/05/2009