LINATEA – 10/02/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat de volgende tekst in de hoofding:
Vorig jaar heb ik geaccepteerd de gloednieuwe Versterkte Integrale Kuur (CIR+) te proberen van het “Instituut Linatea”. Ik had zoveel gewicht verloren, dat mijn man zei “Stop, nu is het genoeg!”. Ontdek hoe Claudia L. 24 kg heeft verloren in slechts enkele weken, zonder dieet, enkel dankzij de gloednieuwe Versterkte Integrale Kuur CIR+ van het “Instituut Linatea”.
Vervolgens is er een open brief van Claudia L “aan allen die zonder resultaat geprobeerd hebben hun overtollige kilo’s te verliezen”.
De advertentie bevat voor en na foto’s, alsook een reserveringsbon.
De advertentie verwijst naar de website www.cir-plus.be waar men dezelfde titel en dezelfde foto’s vinden en waar het mogelijk is het product te bestellen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame voor een vermageringsproduct toont foto's voor en na, x aantal kg in in x aantal weken, een wellicht onbestaande 'getuige', 'lanceringskorting' terwijl dit product al eerder gepromoot werd, enz Altijd hetzelfde liedje...Allemaal tegen de regels, wetten en afspraken...
 

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is er hier duidelijk sprake van vooringenomenheid (hij verwijst naar de klacht waarin gesteld wordt “altijd hetzelfde liedje”.)
Hij liet weten dat de advertentie niet over een vermageringsproduct gaat maar om een voedingssupplement. Hij begrijpt dan ook niet het doel van de klacht.

Jurybeslissing

Zoals aangekondigd, heeft de Jury deze reclame onderzocht.

1) Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclame in kwestie zeer vaag is over de aard en samenstelling van het product. Het is voor de gemiddelde consument niet duidelijk of het om tabletten, vloeistof, poeder of iets anders gaat. Derhalve is deze reclame van aard om de consument te misleiden aangaande de kenmerken van het product, waaronder de aard/samenstelling van het product, en kan de consument ertoe brengen een besluit over transactie te nemen die hij anders niet zou genomen hebben. Het betreft essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Deze reclame is derhalve in strijd met
• art. 94/6 en 94/7 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken (WHPC)
• art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel
• punt 1 van de JEP regels inzake reclame bestemd voor het publiek inzake vermageringsproducten.

2) Het secretariaat van de Jury heeft telefonisch (070/22.02.05) de inlichting bekomen dat het om tabletten zou gaan. Rekening houdend met deze informatie, heeft de Jury vastgesteld dat de reclame ondermeer de volgende elementen bevat:

- verwijzing naar gewichtsverlies (“zoveel gewicht verloren dat mijn man…- 24 kg verloren in slechts enkele weken, zonder dieet…- overtollige kilo’s te verliezen - ….zo snel zoveel gewicht verloren, enz…”)

De Jury verwijst terzake naar de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Art. 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

Artikel 2 voegt er aan toe dat voor de toepassing van deze verordening de definitie van "voedingssupplement" van Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen geldt.

Deze omschrijft de voedingssupplementen als « aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden ».

Overeenkomstig artikel 12 van de Verordening, zijn de claims « die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies » niet toegelaten.

De Jury verwijst dienaangaande tevens naar punten 4 van de JEP regels inzake reclame bestemd voor het publiek voor vermageringsproducten.

3) De Jury heeft eveneens vastgesteld dat er in deze reclame gebruik wordt gemaakt van een getuigenis, hetgeen enkel toegelaten is indien voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 13 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 5 en 6 van de JEP regels inzake reclame bestemd voor het publiek inzake vermageringsproducten.

4) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een postbusadres vermeldt en geen geografisch adres, hetgeen strijdig is met art. 78 WHPC, alsook met art. 94/7§4 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden (zowel advertentie als reclame op website).

Op basis van art. 10 van het Jury reglement stelt de Jury aan de adverteerder de vereiste om zijn volgende campagne voor hetzelfde product voor te leggen gedurende een termijn van 1 jaar. De betrokken media zullen hierover ingelicht worden zodat ze aan deze vereiste hun medewerking kunnen verlenen.

Bij gebreke aan hoger beroep en bij gebreke aan bevestiging van de adverteerder dat hij de JEP beslissing zal naleven, werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd.

Adverteerder: LINATEA
Product/Dienst: CIR+
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  10/02/2009