KSA PETEGEM – FILLIERS – 09/03/2016

Beschrijving van de reclame

De klager deelde een foto mee van een bar met daarop een flesvormig object met het merk Filliers.

Motivering van de klacht(en)

De klager wenste klacht in te dienen voor een schending van het Alcoholconvenant door Filliers Graanstokerij NV, en dit naar aanleiding van de door een lokale jeugdbeweging georganiseerde “Muurfuif” in zaal Brielpoort te Deinze.

Bij de ingang van de fuif waren er 5 doorgangen: -16 j / + 16j / +16 j / + 18 j / VIP. Op de fuif kon worden vastgesteld dat het publiek hoofdzakelijk minderjarig was.
Aan de cocktailbar en de andere bar werden onmiddellijk verschillende vaststellingen gedaan van verkoop van sterke drank aan 15-, 16- en 17-jarigen. Er werd niet naar bandjes gekeken en er werden ook geen leeftijden gevraagd.

Aan de cocktailbar waren verschillende affiches in de vorm van “Filliers” jeneverflessen omhoog gehangen. Deze producten behoren tot de categorie van sterke dranken en die zijn pas toegelaten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Aangezien op de fuif hoofdzakelijk minderjarigen aanwezig waren, is het volgens de klager duidelijk dat deze reclame gericht was naar minderjarigen.

Volgens de klager vormt de reclame een inbreuk op het Alcoholconvenant:
- deze reclame was gericht op minderjarigen;
- deze reclame zet aan tot onwettelijke consumptie en moedigt deze aan.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft de verschillende in de klacht vermelde partijen om een reactie verzocht.

Reactie KSA Petegem

KSA Petegem deelde mee dat zij voor hun “Muurfuif” een cocktailbar hadden geïnstalleerd. Alle dranken voor de fuif werden besteld bij de drankenhandelaar. Ze boden enkele producten (jenevers) aan van de firma Filliers, maar er was geen enkele commerciële overeenkomst met hen, en dus geen verplichting om reclame uit te hangen.
Zij wensten te ontkrachten dat het publiek van de fuif hoofdzakelijk minderjarig was. Ze boden een gevarieerd muziekprogramma aan waar een breed scala aan jongeren, van alle leeftijden, interesse voor heeft. Zoals de klacht formuleert was er ook een VIP-ruimte waar zelfs voornamelijk +30jarigen terecht konden. De fuif is dus geenszins specifiek gericht op minderjarigen, maar ze kunnen niet vermijden dat -18jarigen en zelfs -16jarigen aanwezig zijn, al ontraden ze hun eigen -16jarige leden om deel te nemen aan de fuif.

Ze waren op de hoogte van de wetgeving inzake alcohol (geen alcohol voor -16-jarigen, geen sterke drank voor -18-jarigen). Dat is ook de reden waarom aan de ingang verschillende bandjes werden uitgedeeld aan de bezoekers. Ook de cocktailbar is exclusief gericht op +18jarigen.

KSA Petegem ontkende niet dat er 4 kleine draagkartons (20 cm op 5 cm) door een leider werden opgehangen aan de cocktailbar. Dit was echter tegen de interne afspraken in. Deze kartons werden niet geleverd door de firma Filliers, maar kwamen uit het lokaal en werden “ter decoratie” aan de cocktailbar bevestigd. Ze zijn ook rond 0u30 door de hoofdverantwoordelijke verwijderd toen hij dit vaststelde.

De organisator wenst dus te benadrukken dat de promotie van productencategorie “sterke dranken”:

- slechts in heel beperkte mate zichtbaar was in de fuifzaal (oppervlakte 1800m²);

- bij vergissing werd opgehangen, en is verwijderd tijdens het evenement;

- niet tot doel had zich tot minderjarigen te richten.

Zij hadden de intentie om de reglementering strikt te volgen, al moeten ze toegeven dat enkele zaken ongetwijfeld beter konden. Er wordt een grondige evaluatie van het evenement gepland en daar zullen ze van hun alcoholbeleid een belangrijk punt maken.

Reactie Filliers

Filliers Graanstokerij deelde mee geen enkel contact te hebben gehad met de organisatie van deze fuif, die hen niet benaderd heeft en aan wie zij ook niets van reclamemateriaal of producten hebben aangeleverd.

Via hun kanalen hebben zij vernomen dat de organisatie van deze fuif de producten heeft aangekocht via een onafhankelijke drankenhandelaar. Deze drankenhandelaar beschikt over bekers en bekerhouders met het logo van Filliers op en deze worden bij afname van meerdere flessen meegeleverd. Het is zo’n bekerhouder die op de door de klager meegedeelde foto staat.

Ten slotte willen ze tevens benadrukken dat Filliers over geen enkel reclamemateriaal beschikt dat gericht is op minderjarigen en dat zij zich evenmin richten op fuiven voor minderjarigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de klacht en van de door de klager meegedeelde informatie omtrent het publicitair materiaal in kwestie aanwezig tijdens het evenement.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in deze klacht aangehaalde partijen, met name de organisator van het evenement, KSA Petegem en een producent van alcoholhoudende dranken, Filliers.

De Jury heeft vooreerst nota genomen van de reactie van KSA Petegem volgens dewelke hun fuif geenszins specifiek gericht was op minderjarigen en ze aan de ingang verschillende bandjes uitdeelden aan de bezoekers in functie van hun leeftijd.
De organisator van het evenement deelde tevens mee dat er vier kleine draagkartons van het merk van de producent door een leider als decoratie werden opgehangen aan de cocktailbar, maar dat dit materiaal tijdens het evenement werd verwijderd. Het materiaal was bovendien niet geleverd door de betrokken producent; er was geen enkele commerciële overeenkomst met de producent en dus ook geen verplichting om reclame uit te hangen.

Zij heeft er vervolgens ingevolge de reactie van Filliers nota van genomen dat zij geen enkel contact hebben gehad met de organisatie van deze fuif en hen evenmin reclamemateriaal of producten hebben aangeleverd. Via een onafhankelijke drankenhandelaar werden bij afname van het producten bekers en bekerhouders met het logo van de producent meegeleverd.

De Jury heeft vervolgens het publicitair materiaal in kwestie aanwezig tijdens het evenement waarop de klacht betrekking heeft – de bekerhouders met het logo van de producent – onderzocht in het licht van het Convenant.

De Jury is van mening dat dit publicitair materiaal geen minderjarigen als doelgroep heeft. De aanwezigheid ervan op een evenement waar ook minderjarigen aanwezig zijn betekent met name niet dat het materiaal meteen ook gericht is tot minderjarigen.

Met betrekking tot de inhoud van het betrokken publicitair materiaal is de Jury vervolgens van mening dat niet wordt aannemelijk gemaakt dat de inhoudelijke kenmerken ervan van die aard zijn dat het specifiek aantrekkelijk zou zijn voor minderjarigen. Gelet op het voorgaande is zij tevens van mening dat het betrokken publicitair materiaal niet aanzet tot onwettige consumptie.

Zij is ten slotte eveneens van mening dat het publicitair materiaal in kwestie niet aanzet tot een onverantwoordelijke of overmatige consumptie.

De Jury is derhalve van oordeel dat dit publicitair materiaal niet in strijd is met artikels 2.1, 3.1 en 4.1 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KSA PETEGEM - FILLIERS
Product/Dienst: Muurfuif
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/03/2016