KEYTRADE BANK – 08/02/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website van Keytrade Bank wordt het volgende vermeldt:

6% bruto*
-3 maanden gewaarborgd
-tot € 10.000
-voor elke rekening opening voor 31 oktober 2010
*na aftrek van de 15,00% roerende voorheffing levert de 6,00% bruto op jaarbasis 5,10% netto op.

Motivering van de klacht(en)

De rente uitbetaling is berekend aan 5,10 % gedurende jaarbasis en hiervan krijgt men 1/4 de van voor 3 maanden. In de reclame en bij het persoonlijk contact in de bank werd er duidelijk gesteld dat er 5,10 % uitbetaald werd voor een belegging van 3 maand.

Standpunt van de adverteerder

Keytrade Booster was een tijdelijke spaarrekening aangeboden voor nieuwe klanten van Keytrade Bank. Op deze rekening werd een bruto interest aangeboden van 6 % bruto (5,1 % netto) op jaarbasis, gewaarborgd gedurende drie maanden (of 90 kalenderdagen), tot 10.000 EUR. Na deze drie maanden werd het aanwezige bedrag automatisch overgeschreven naar de gebruikelijke spaarrekening van de klant. Deze actie liep van 6 september 2010 tot en met 31 oktober 2010.

Het ging dus om een niet gereglementeerde spaarrekening die niet onderworpen was aan de bepalingen van het KB/WIB 92.
Deze reclame werd echter overeenkomstig de gedragscode van Febelfin/BVB opgemaakt uit respect voor het principe van eerlijke handelspraktijken.
Er werd dus altijd duidelijk vermeld dat de interesten berekend werden op jaarbasis.

De adverteerder verwees naar de informatie aanwezig op de landingspagina van de FAQ rond deze spaarrekening (o.a. de derde vraag ivm de jaarlijkse brutorentevoet, alsook de voorwaarden van de actie onder punt 4).

Hij verwees tevens naar artikel 2, 5° van het KB/WIB 92 : ‘In de publiciteit omtrent de vergoedingsvoorwaarden van de spaardeposito’s, mogen de bestanddelen van de vergoeding niet worden opgeteld. Tevens moeten zij afzonderlijk worden vermeld en onmiddellijk gevolgd worden door de vermelding dat ze op jaarbasis worden berekend’.

De beschikbare info kan volgens de adverteerder noch misleidend nog bedrieglijk worden beschouwd.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de inhoud van de reclame. De persoonlijke contacten/ informatie-medelingen in de bank waarnaar de klager verwijst, vallen hier uiteraard buiten.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website het volgende vermeldt:

6% bruto*
-3 maanden gewaarborgd
-tot € 10.000
-voor elke rekening opening voor 31 oktober 2010
*na aftrek van de 15,00% roerende voorheffing levert de 6,00% bruto op jaarbasis 5,10% netto op.

Vooreerst merkt de Jury op dat de reclame in kwestie in overeenstemming is met de Jurybeslissing van vorig jaar (http://www.jep.be/nl/beslissingen-van-de-jep/?decision=2775 ). Het feit dat de intresten onderworpen zijn aan roerende voorheffing en dat de genoemde rentevoet enkel geldt voor bedragen tot 10.000 euro wordt vermeld in het kader van huidige reclame.

Het feit dat het om 6% bruto (5,10% netto) op jaarbasis gaat, gewaarborgd gedurende drie maanden is tevens duidelijk vermeld.

De Jury is van oordeel dat deze reclame duidelijk is en niet van aard is om de consument te misleiden m.b.t. het te verwachten resultaat.

Bij gebreke aan inbreuken, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KEYTRADE BANK
Product/Dienst: Keytrade Booster
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/02/2011