GMM FESTIVAL BVBA – 29/08/2017

Beschrijving van de reclame

De klacht heeft betrekking op een activiteit tijdens de Graspop Metal Meeting, waarbij aan het festivalpodium een groot scherm geplaatst was waarop personen met een drankje in beeld kwamen met het onderschrift ‘Ad Fundum Cam’.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, kan de ‘Ad Fundum Cam’ worden beschouwd als een communicatiemiddel dat tot doel heeft om de verkoop van alcoholhoudende dranken te bevorderen.

Zijns inziens zijn volgende bepalingen van het Alcoholconvenant overtreden:

2.1 reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel:
Zoals op alle festivals zijn er ook op Graspop jongeren aanwezig. Ondanks het feit dat er geen jongeren in beeld komen, kan de ‘Ad Fundum Cam’ wel aanzien worden als een communicatiemiddel dat gebruikt wordt om alcoholgebruik bij jongeren populair te maken.

3.1 reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen:
De filmpjes op internet en het gegeven van een ‘Ad Fundum Cam’ geven overduidelijk aan dat hierbij het publiek wordt aangezet tot overmatige, minstens onverantwoordelijke, alcoholconsumptie.

3.3 reclame mag niet de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengen met sociaal of seksueel succes:
De mensen die in beeld komen worden zicht- en hoorbaar aangemoedigd om hun drankje op te drinken. De ‘Ad Fundum Cam’ kan hier aanzien worden als een reclametechniek om de consumptie van een alcoholhoudende drank te aanzien als een sociaal succes. De naam wordt automatisch in verband gebracht met de consumptie van alcoholische dranken.

3.4 reclame mag niet een andere drank denigreren of een kritiek hebben op de onthouding, de soberheid of de matige consumptie:
Het gebruik van een ‘Ad Fundum Cam’ legt een groepsdruk op aan de persoon die in beeld wordt gebracht. Wanneer hij of zij weigert de drank ad fundum leeg te drinken, zal hij of zij worden uitgejouwd, waardoor dit als een kritiek kan worden ervaren op de onthouding of de matige consumptie.

De klager haalde tevens aan dat op het festival op heel strategische plaatsen reclame wordt gemaakt voor het merk Jupiler. In combinatie met de ‘Ad Fundum Cam’ besluit hij dat dit een reclamecampagne voor Jupiler is. De ‘Ad Fundum Cam’ is een ideale manier om de aandacht van de bezoekers te trekken op het drinken van bier. De consumptie van bier zal bijgevolg stijgen waardoor de drankstanden meer inkomsten zullen hebben.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de organisator van de Graspop Metal Meeting als de in de klacht vermelde producent AB InBev om een reactie verzocht.

Reactie GMM Festival BVBA:

De organisator van het festival deelde mee dat de ‘Ad Fundum Cam’ een eigen initiatief van hem als organisator was, bedoeld als een leuke, onschuldige gimmick tussen de optredens op het hoofdpodium door. Het was dus heel beperkt in aantal en in tijd.
Het principe van de ‘Ad Fundum Cam’ bestond erin dat mensen die in beeld kwamen vrijblijvend van hun drankje (frisdrank of bier) mochten drinken. Wenste de in beeld gebrachte persoon dat niet te doen, dan ging de camera zonder probleem verder naar een volgende persoon. Er is nergens sprake geweest van een verplichting die hij zou hebben opgelegd ten aanzien van de in beeld gebrachte bezoeker tot het volledig leegdrinken van zijn/haar drankje, laat staan tot het drinken van een alcoholische drank. Er wordt in deze ook nergens verwijzing gemaakt naar publiciteit van een alcoholische drank.
Op geen enkel ogenblik heeft hij een andere drank gedenigreerd. Hij bracht ook bezoekers met non-alcoholische dranken in beeld. Hij betreurt daarom ten stelligste dat men in de klacht enkel focust op het gebruik van alcohol.
Volgens hem heeft de media een initiatief waar hij, als organisator, geen enkele erg in zag, opgeblazen tot een negatieve berichtgeving over overmatig alcoholverbruik. Nadat de artikels op de verschillende websites van enkele kranten verschenen, is er echter onmiddellijk beslist om de ‘Ad Fundum Cam’ stop te zetten.

Reactie AB InBev:

De vermelde producent bevestigde dat hij niet betrokken was bij de organisatie van de activiteit ‘Ad Fundum Cam’, noch bij de communicatie hieromtrent. Tussen hem en de organisator werd een sponsorovereenkomst opgesteld, maar de activiteit ‘Ad Fundum Cam’ werd volledig onafhankelijk hiervan georganiseerd. Het ging om een eigen initiatief van de organisatie dat zonder enige vorm van communicatie naar de producent toe werd georganiseerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de tegen een activiteit (“Ad Fundum Cam”) op het festival Graspop Metal Meeting ingediende klacht op basis van bepalingen van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in de klacht vermelde partijen, met name de organisator van het festival en producent AB InBev, waaruit blijkt dat, hoewel tussen organisator en producent een algemene sponsorovereenkomst bestaat, deze laatste niet betrokken was bij de organisatie van de activiteit op het festival waarop de klacht betrekking heeft of de communicatie daarrond.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat het hier gaat om een door de organisator van het festival op eigen initiatief georganiseerde activiteit op het festival en dat deze activiteit geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de activiteit op het festival waarop de klacht betrekking heeft niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt.

De Jury heeft zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: GMM FESTIVAL BVBA
Product/Dienst: Ad Fundum Cam op Graspop Metal Meeting
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  29/08/2017