FORD MOTOR BELGIUM – 25/08/2009

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel “FordFiesta ECOnetic geeft de zomer kleur. “Slechts € 10.900(1).” toont een afbeelding van een Ford Fiesta met daaronder de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uistoot, alsook het logo van Econetic en Ford.

Bovenaan de affiche bevindt zich in kleine lettertjes de volgende tekst : “(1) Nettoprijs incl. BTW, 20 dagen geldig, niet geldig voor Fordpersoneel en fleet, niet cumuleerbaar met andere promoties. Prijs na aftrek van alle premies: Eco CO2 staatspremie. Profiteer van de overheidspremie van 15% op de gefactureerde prijs (incl. BTW, maximum 4.350 €) bij aankoop van een nieuwe Ford wagen met een CO2 emissie lager of gelijk aan 105g/km alsook een korting van 210 € voor een nieuwe Ford wagen uitgerust met een diesel partikel filter (DPF) waarvan de CO2 uitstoot lager of gelijk is aan 130g/km. ECObon : Bij aankoop van een Fiesta (excl. Fiesta Van) nemen wij uw oude wagen (eender welk merk) over voor 1.500 € incl. BTW. De wagen moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de laatste eigenaar. De naam van de eigenaar van het nieuwe voertuig en de naam van de laatste eigenaar van het oude voertuig dienen dezelfde te zijn. Uw oude voertuig wordt volgens onze ECObon procedure gerecycleerd. De Eco-premie werd berekend na aftrek van de ECObon. Mirakelkorting. Contacteer uw Fordverdeler voor meer informatie over deze aanbiedingen of over specifieke fleet- en Ford personeelsvoorwaarden. Geef voorrang aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.”

Motivering van de klacht(en)

Ford kondigt een prijs van 10.900 euro aan, maar als men goed kijkt met een vergrootglas, kan men zien dat er veel voorwaarden zijn om recht te hebben op deze prijs (zoals zijn oude wagen verkopen om 1500 euro vermindering te krijgen). En het aanbod is beperkt tot 20 dagen zonder specificatie van de data. Deze reclame is dus misleidend.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst benadrukte de adverteerder dat het geenszins zijn bedoeling was om de consument te misleiden met deze affiche, noch om dubbelzinnig te zijn. Zijn doelstelling is om steeds de wetgeving te respecteren en om duidelijk te zijn. Hij is van oordeel dat de affiche duidelijk en niet misleidend is :
a. er wordt inderdaad vermeld dat de prijs slechts 20 dagen geldig is, maar deze periode werd intussen verlengd zodat deze prijs geldig blijft gedurende een onbepaalde bijkomende periode. De vermelding « 20 dagen » werd nadien toegevoegd uit veiligheidsoverwegingen en om zeker te zijn om de consument niet te misleiden indien de prijs om de één of andere reden zou wijzigen en indien de affiches om onvoorziene redenen nog niet overal overplakt zouden zijn na een bepaalde tijd.
b. Ook de prijsaanduiding (slechts 10.900 EUR) is niet misleidend volgend de adverteerder. Deze prijs houdt rekening met de recyclagepremie, maar dit is duidelijk vermeld in de affiche. Deze prijs wordt ook effectief toegepast door de concessionarissen. De adverteerder stelde dat de meeste kopers van een nieuw voertuig in het bezit zijn van een oud voertuig en date en aanzienlijk deel onder hen effectief overgaat tot de inruiling van dit voertuig tegen de recyclagepremie. Het gaat dus om een prijs die effectief toegepast worden voor vele kopers en waarop elke consument recht heeft indien hij bereid is om zijn oud voertuig te laten recycleren. Volgens de adverteerder gaat het in casu om een algemene affiche, zoals er vele andere circuleren met de vermelding « vanaf ». De affiches zijn bedoeld om een eerste indruk te geven en dienen niet (voor de gemiddelde consument) alle mogelijke gedetailleerde informatie mbt de prijzen te vermelden, hetgeen volgens de adverteerder er alleen maar voor zou zorgen dat deze dan juist misleidend en onduidelijk worden. Geen enkele klant za luit deze affiche afleiden dat elke Ford Fiesta Econetic (ongeacht het model, de opties, de versie,…) kan verkregen worden tegen de prijs van 10.900 eur. De aandacht van de consument wordt enkel gevestigd op het feit dat een Ford Fiesta Econetic voor slechts 10.900 EUR effectief mogelijk is en hij wordt verwezen naar het merk voor meer informatie.

Niettegenstaande voorgaande, deelde de adverteerder mee dat hij nota heeft genomen van de opmerking van de klager en dat hij er in de toekomst op zal toezien dat zijn affiches nog duidelijker zijn, zeker wat betreft de prijsaanduiding met of zonder recyclagepremie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een vaste prijs aankondigt (slechts €10.900(1)/seulement €10.900 (1)) en geen prijs « vanaf /à partir de », en dit met een vermelding die verwijst naar de voorwaarden die bovenaan de affiche vermeld worden in kleine lettertjes.

Aangezien de aangekondigde prijs niet overeenstemt met de prijs die zal toegepast worden voor elke consument (de recyclagepremie is niet op iedereen van toepassing en is onderworpen aan voorwaarden) en de voorwarden niet duidelijk zijn, noch op vlak van leesbaarheid/zichtbaarheid (gebruik van kleine lettertjes), noch mbt de duurtijd van de actie , is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is en de consument ertoe kan brengen om een besluit over een transactie te nemen die hij anders niet had genomen.

Op basis van de art. 94/6 en 94/7 van de wet op de handelspraktijken (WHPC) en de art. 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en intussen niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiches nog verschijnen. De adverteerder heeft meegedeeld dat het om de tweede golf van de campagne gaat die reeds voorzien was en die intussen afgelopen is.

De Jury heeft vastgesteld dat er gelijkaardige radiospots worden uitgezonden (met prijs inclusief recyclagepremie). De adverteerder heeft bevestigd dat hij het nodige gedaan heeft om de spots stop te zetten.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FORD MOTOR BELGIUM
Product/Dienst: Ford Fiesta
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/08/2009