ESSENT – 20/05/2015

Beschrijving van de reclame

Op de website van de adverteerder staat onder “Voordelen voor essent.be-klanten” onder meer de volgende promotie: “Bulex warmtepomp”, met daarbij een afbeelding van het product en in een blauwe cirkel “Nu €2900 korting!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat op de afbeelding duidelijk het volgende te lezen staat: “Nu 2900€ korting!”, maar het beste antwoord dat hij kon krijgen van de adverteerder was dat het waarschijnlijk wel zo zou kunnen zijn dat er 15% korting wordt gegeven op de aankoop van de stukken, maar niet op de installatie. Bij Bulex was het ook onmogelijk om de juiste voorwaarden te bekomen. De klager vindt het misleidend dat er wordt gesproken van 2900€ korting en dat er slechts 15% korting zou worden gegeven op de catalogusprijs van de warmtepomp.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betwistte dat zijn reclame in strijd is met de artikelen VI. 97 tot en met VI. 100 van het Wetboek van economisch recht inzake misleidende reclame dan wel met enige andere regelgevende bepaling.

Reclame wordt als misleidend beschouwd indien deze de gemiddelde consument er toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.
De klager verwijst naar de website. Op de webpagina wordt gesproken over 2.900 EUR korting waarbij duidelijk wordt aangegeven dat de klant voor meer informatie op de knop ‘lees meer’ dient te klikken.
Wanneer men op de knop ‘lees meer’ klikt, komt men terecht op een volgende webpagina met meer informatie over de Bulex warmtepomp. Hier kan men lezen dat klanten van essent.be een extra voordeel tot 2.900 EUR kunnen genieten bij de aankoop van een Bulex Genia Air of Bulex Genia Hybrid. Deze zin staat bovendien in het vet teneinde de aandacht van de consument erop te vestigen.
Aldus wordt op deze webpagina reeds verduidelijkt dat de korting van 2.900 EUR een maximale korting is die van toepassing is op de aankoop van een Bulex-warmtepomp en dus niet op de installatie. Een potentieel geïnteresseerde consument zal, voordat hij verdere stappen kan ondernemen om een Bulex-warmtepomp aan te kopen en van deze korting te genieten, steeds op deze pagina terechtkomen.
Daarenboven moet hij deze pagina doorlopen om onderaan de pagina ervoor te kiezen een adviesgesprek met Bulex aan te vragen. Dit betekent dat de consument vóór de aanvraag voor een adviesgesprek steeds duidelijk op de hoogte gebracht is dat het voordeel een voordeel tot 2900 EUR betreft.
In het kader van een aanvraag tot een adviesgesprek dient de consument verschillende gegevens in te vullen waarna Bulex contact met hem opneemt teneinde hem aanvullende informatie te verschaffen en indien gewenst een offerte op maat voor hem op te maken.
Essent is immers enkel een klantenaanbrenger voor Bulex. De consument bevindt zich hier slechts in een initiële fase van het aankoopproces.

De adverteerder is van oordeel dat de consument pas na het doorlopen van de verschillende webpagina’s op essent.be en het adviesgesprek met Bulex een aankoopbeslissing zal nemen. Hij is dan meermaals geïnformeerd over de voorwaarden van de korting. De reclame die hij maakt op zijn website is volgens hem bijgevolg niet misleidend.

Volledigheidshalve merkte de adverteerder nog op dat hij heeft vastgesteld dat er een verschil bestond tussen de Nederlandstalige en Franstalige versie van de reclame. Met name werd in de Franstalige versie op de eerste pagina het woord “jusqu’à” opgenomen, terwijl dit niet zo is bij de Nederlandstalige versie. Hoewel idealiter in de Nederlandstalige versie het woord “tot” werd opgenomen, is hij echter van mening dat hieruit evenmin voortvloeit dat de reclame misleidend is.

Jurybeslissing

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat in de Nederlandstalige versie van de aankondiging op de website van de adverteerder vermeld staat “Nu €2900 korting!” naast een afbeelding van het product in kwestie, dit in tegenstelling tot de Franstalige versie waar “Jusqu’à €2900 réduction!” wordt vermeld.

Zij is van mening dat de Nederlandstalige versie van de aankondiging onvoldoende duidelijk is wat de draagwijdte van de aanbieding betreft.

Dat bij doorklik op de volgende pagina wordt vermeld dat het gaat om “een extra voordeel tot €2900” doet naar het oordeel van de Jury in casu geen afbreuk aan het feit dat de initiële communicatie rond het aanbod duidelijk diende te vermelden dat het om een maximale korting ging.

Hoewel zij vervolgens van mening is dat voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de korting betrekking heeft op de aankoop, heeft zij er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de consument slechts naar aanleiding van een aan te vragen adviesgesprek met een vertegenwoordiger van de commerciële partner voor deze actie verdere informatie zou kunnen ontvangen over de voorwaarden van de korting.

Gelet hierop is de Jury bovendien van mening dat aan de consument onvoldoende informatie wordt verschaft wat betreft de wijze waarop de korting wordt berekend.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van de actie, in het bijzonder wat het bestaan van een specifiek prijsvoordeel betreft.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe niet meer in deze vorm te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: ESSENT
Product/Dienst: Bulex warmtepomp
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/05/2015