DEFENSIE – 01/04/2022

Beschrijving van de reclame

De advertentie in de applicatie van een tv-zender vermeldt onder het logo van Defensie de volgende tekst:
« Vous êtes un bon défenseur? Ou attaquant ? Ou plutôt stratège? Nous recherchons toutes sortes de joueurs pour former la meilleure des équipes ! Postulez… ».
Daaronder een foto van 11 mannen en vrouwen in uniform die opgesteld zijn als een rij van 7 staande personen met de armen om elkaar en daarvoor een rij van 4 voorovergebogen personen met de handen op de knieën, met daarbij de tekst:
« Travailler à la Défense. Plus qu’un job, une mission. ».
Daaronder een verwijzing naar de website mil.be, « Travailler à la Défense » en een knop « Postuler maintenant ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het onethisch om oorlog voor te doen als een spel.

Standpunt van de adverteerder

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de klacht, wenste de adverteerder vooreerst op te merken dat artikel 5 van het Juryreglement voorziet dat een klacht overgemaakt dient te worden met een duidelijke motivering. Volgens hem dient in deze besloten te worden dat het gaat om een loutere meningsuiting, die bovendien elke feitelijke grondslag mist.
Voor wat betreft het inhoudelijke luik van de gevoerde reclame, deelde de adverteerder mee dat de volgende elementen in rekening gebracht kunnen worden:
- Het beschermen van het nationale grondgebied en de Belgische bevolking vormt de bestaansreden van Defensie, dewelke deze essentiële taak bijzonder ter harte neemt. Op geen enkele wijze wordt in de gevoerde campagne verwezen naar het voeren van oorlog en evenmin kan afgeleid worden dat Defensie oorlog zou assimileren met een spel. De gevoerde campagne, gericht op aanwerving, heeft tot doel het belichten van twee fundamentele kwaliteiten die benodigd zijn voor het uitvoeren van een functie bij Defensie, met name het functioneren in teamverband en de verscheidenheid en complementariteit van verschillende profielen. Deze kwaliteiten komen logischerwijze ook aan bod in de sportwereld en vandaar de evidente reclamecampagne.
- Op geen enkele wijze wordt verwezen naar het voeren van oorlog. Defensie heeft verschillende taken en hoewel oorlogsvoering niet uitgesloten kan worden, zoals recentelijk helaas opnieuw aangetoond, is dit geen doelstelling op zich van Defensie. Defensie werft geen personeel aan met het doel om oorlog te voeren en evenmin wordt oorlogsvoering als een spel voorgesteld. Het betreft in deze klaarblijkelijk een ideologische gevoeligheid van de betrokken klager.
- Rond dezelfde campagne in het verleden en gelijkaardige campagnes is nooit controverse ontstaan.
- De betreffende campagne is inmiddels afgelopen en Defensie plant geen herhalingen van deze campagne meer.
- Tal van overheidsinstellingen en commerciële spelers zijn op zoek naar “teamplayers”. Dit betekent echter niet dat de activiteiten van deze overheidsinstellingen of commerciële spelers als een spel worden voorgesteld.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame die een foto toont van mannen en vrouwen in uniform en onder andere het volgende vermeldt: « Vous êtes un bon défenseur? Ou attaquant ? Ou plutôt stratège ? Nous recherchons toutes sortes de joueurs pour former la meilleure des équipes ! Postulez… ». Zij heeft eveneens kennisgenomen van de klacht die volgens haar aanvoert dat de reclame oorlog als een spel zou voordoen en dus onethisch zou zijn, en is van mening dat deze klacht aldus voldoende gemotiveerd is om te beantwoorden aan de ontvankelijkheidsvereisten van haar Reglement.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat het doel van de betrokken aanwervingscampagne erin bestaat om de essentiële kwaliteiten die nodig zijn om een beroep bij hem uit te oefenen te belichten, met name het functioneren in teamverband en de verscheidenheid en complementariteit van verschillende profielen, kwaliteiten die ook aanwezig zijn in de sportwereld.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de bescherming van het nationale grondgebied en de Belgische bevolking de bestaansreden vormt van Defensie, die echter geen personeel aanwerft met als doelstelling op zich om oorlog te gaan voeren.

Ondanks de betreurenswaardige huidige context van de oorlog in Oekraïne, is de Jury van mening dat het gehanteerde taalgebruik geen aanleiding geeft tot verwarring in de context van het aanwerven van personen om een team te vormen en oorlog niet voordoet als een spel. Zij is eveneens van mening dat de gemiddelde consument de reclame niet zal interpreteren in de zin die de klager eraan geeft.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DEFENSIE
Product/Dienst: Aanwervingscampagne
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/04/2022