DAIMLER CHRYSLER – 08/11/2006

Beschrijving van de reclame

In de brochure “Mercedes Days” worden onder de titel “Ooit laten de toestand van de weg en de weersomstandigheden u koud”, 4 afbeeldingen getoond van wagens van het merk op de openbare weg, vergezeld van een verklarende tekst aangaande de voordelen van de technologie 4 Matic.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is strijdig met art. 3 van de milieureclamecode. Het gebruik van de term “climat” is tweeslachtig : het creëert verwarring tussen enerzijds klimaat (synthese van weertypes die mekaar opvolgen) en anderzijds de weersomstandigheden. Indien deze technologie 4MATIC optimale veiligheid biedt in alle omstandigheden, dan impliceert dit nog niet dat deze autobestuurders zich geen zorgen meer zouden hoeven te maken (zoals in de tekst wordt gesuggereerd) met betrekking tot de gevolgen voor het leefmilieu.

Deze reclame is eveneens strijdig met art. 7 van de milieureclamecode daar de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van de wagens in kwestie, niet toelaten om te stellen dat rijden met een Mercedes 4Matic impliceert dat de consument zich geen zorgen meer hoeft te maken over het klimaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de headline « Un jour, vous ne vous soucierez ni de la route, ni du climat / Ooit laten de toestand van de weg en de weersomstandigheden u koud » duidelijk verwijst naar de technologie ontwikkeld door het merk teneinde optimale veiligheid te bieden in alle weg- en weersomstandigheden, hetgeen trouwens duidelijk blijkt uit de begeleidende tekst die volgt onder deze headline. Hij benadrukte de betrokkenheid van Mercedes inzake leefmilieu: sedert verschillende jaren zet zij zich onophoudelijk in om haar motoren te verbeteren zodat er minder uitstoot zou zijn en werkt zij onophoudelijk aan de ontwikkeling van de meest sobere en de minst vervuilende aandrijving. Hoewel hij de klacht ongegrond vindt, heeft hij bevestigd dat deze hem ertoe aanzet om op permanente basis na te denken over de draagwijdte van elk woord en dat hij omzichtig te werk zal blijven gaan.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame onder de titel « Un jour, vous ne vous soucierez ni de la route, ni du climat / Ooit laten de toestand van de weg en de weersomstandigheden u koud », 4 afbeeldingen toont van voertuigen van het merk op de openbare weg.

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande de Nederlandstalige versie.

Echter wat de Franstalige versie betreft met als slogan « Un jour, vous ne vous soucierez ni de la route, ni du climat », is de Jury van oordeel dat de term « climat » tweeslachtig is in de mate dat deze zowel betrekking kan hebben op de weersomstandigheden als op het leefmilieu. Gelet op deze dubbele betekenis, is de Jury van oordeel dat deze reclame het risico inhoudt de consument te misleiden aangaande eigenschappen van het voertuig wat betreft de gevolgen ervan op het leefmilieu. Zij is tevens van mening dat deze slogan aan de consument de indruk zou kunnen geven bepaalde gedragingen goed te keuren of aan te moedigen die strijdig zijn met de algemeen geldende normen inzake verantwoord gedrag t.a.v. het leefmilieu.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van art. 3 van de milieureclamecode en art. 17 van de IKK code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de Franse versie terzake te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen (bijvoorbeeld door te verduidelijken dat de slogan verwijst naar de weersomstandigheden).

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Mercedes 4Matic
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Datum afsluiting:  08/11/2006