COYOTE SYSTEMS BENELUX – 17/05/2010

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een afbeelding van een route waarlangs verschillende snelheidscontroles zijn aangeduid dmv vlaggen. Tekst : « Vivons la route en toute confiance. Le premier avertisseur de radars fixes et mobiles en temps réel. Mobile cameras powered by Touring Mobilis.”, gevolgd door de vermelding van het logo, website en email-adres.

Motivering van de klacht(en)

Radars staan er om de automobilisten te verplichten hun snelheid aan te passen. Nu komt er een firma ons wijs maken dat we 'de wet kunnen omzeilen'. Ze doet dat met een misleidende slogan.

Daarbij wordt de politie die controleert in een slecht daglicht gesteld, alsof zij het zijn die fout zijn, alsof politiemensen gangsters zijn die we ten allen koste moeten mijden.

Vanuit de overheid zou er een klacht moeten komen tegen de firma. Deze reclame zet aan tot incivisme.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft volgende punten meegedeeld:

1. Op 9 maart 2010 verspreidt RTBF een reportage in dewelke de Procureur des Konings van Eupen van oordeel is dat de Coyote die in beslag werd genomen “niet valt onder het art.62 bis van de gecoördineerde wetten inzake het wegverkeer” waarin wordt bepaald dat elke uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze wet bemoeilijkt of verhindert… (of automatisch werkende toestellen detecteert bedoeld in artikel 62 (inzake de vaste radars) verboden is. De procureur des Konings beveelt de teruggave van de Coyote aan zijn eigenaar.
2. Het gaat niet, in strikt juridische zin, over een apparaat dat de vaststelling van een inbreuk verhindert aangezien ze nog geen plaats heeft gevonden… noch de detectie ervan.
Het Coyote systeem is een systeem van informatie-uitwisseling tussen gebruikers op de baan. Dit systeem gebruikt de GPS en SMS technieken. Het is geen systeem dat radargolven detecteert wat inderdaad door de wet verboden is.
3. Het systeem is dermate legaal in het licht van onze wetgeving. Gelijkaardig zijn de radio waarschuwingen (RTBF, BEL RTL, Touring Mobilis…) in dewelke de federale politie de automobilist waarschuwt voor de plaatsing van mobile radarcontroles. Zo zou de politie, indien het systeem illegaal was, zich evenals alle andere zenders die deze informatie aan de gebruikers doorsturen, in de illegaliteit bevinden wanneer zij deze controles aankondigt. Hetzelfde geldt voor de verkeersborden die de Gewesten geplaatst hebben en die “attention radars fixes”. Zijn deze dan eveneens onwettelijk?
4. De ervaring van Coyote en de vele brieven van hun gebruikers, brengt hen ertoe te zeggen dat Coyote een systeem is dat uiteindelijk werkt als een waarschuwer voor snelheidsovertredingen, want de automobilisten die Coyote gebruiken hebben het gekozen om zich te herinneren aan de snelheidsbeperkingen en om zich niet onnodig te laten straffen. Ze kunnen inderdaad gestraft worden door een eenvoudige afleiding of vermoeidheid aan een snelheid van 130/140 km/uur. Zij die besloten hebben om geen enkele snelheidsbeperking te respecteren zijn geen kopers van het Coyote systeem dat voornamelijk een apparaat is voor preventie en herinnering.
5. Tot slot vinden alle toekomstige ontwikkelingen van Coyote plaats in perfecte harmonie met het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) die zich ertoe verbonden hebben om met hen samen te werken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie het volgende vermeldt “Vivons la route en toute confiance. Le premier avertisseur de radars fixes et mobiles en temps réel. Mobile cameras powered by Touring Mobilis”.
De Jury heeft 3 elementen onderzocht:
1) een beroep in een slecht daglicht stellen,
2) wettelijkheid van het systeem,
3) misleidend karakter van de boodschap.

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame geen elementen bevat die verwijzen naar het beroep van politieagent. Zij is van oordeel dat deze reclame het beroep van politieagent niet in een slecht daglicht stelt en heeft derhalve gemeend om dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Vervolgens, met betrekking tot de functiemogelijkheid van het GPS toestel in kwestie, namelijk het melden van mobiele snelheidscontroles, heeft de Jury in het kader van een eerder dossier advies ingewonnen bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, dit in het licht van art 62 bis van de wet van 16 maart 1968 en art. 1§6 van de wet van 21 juni 1985. De Jury heeft genoteerd dat deze functiemogelijkheid m.b.t. mobiele snelheidscontroles, waarvan de informatie aangeleverd wordt via real-time dataverbinding en niet via radardetectoren, getolereerd wordt (dit in tegenstelling tot het melden van alcoholcontroles).

De Jury heeft genoteerd dat het Coyote systeem gebruik maakt van GPS en SMS technieken en geen radardetectiesysteem betreft. Bijgevolg heeft de Jury gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren.

Tenslotte is de Jury van oordeel dat de slogan « Vivons la route en toute confiance » te absoluut gesteld is. Deze bewering houdt in dat men volledig kan vertrouwen op dit systeem, terwijl dit systeem in werkelijkheid niet alle controles kan voorzien (sommige controles zullen niet tijdig gedetecteerd/doorgegeven worden Op basis van de art. 94/6 en 94/7 van de wet op de handelspraktijken en de art 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze slogan te wijzigen en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

Er werd geen hoger beroep ingesteld.

Bij gebreke aan positief antwoord van de adverteerder werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd, overeenkomstig art. 10 van het Juryreglement.

Adverteerder: COYOTE SYSTEMS BENELUX
Product/Dienst: Radarverklikker
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Kleineren
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/05/2010