COCA-COLA – 15/03/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont achtereenvolgens traag bewegende beelden van een man die met zijn zoon speelt, een vrouw die aan het ontbijt zit, een jongere die een puzzel maakt, een vrouw die schildert en mensen die rond een tafel zitten. Vervolgens ziet men een animatie van de filtering van het water en een afbeelding van het gepromote product.
VO: “Ah, traag zijn. Wat is dat eigenlijk? Traag is vandaag niet in, maar het zou het moeten zijn. Traag zijn is een wonder. Niet makkelijk, maar wel bijzonder. Traag zijn is geen tijd verspillen, maar gewoon het beste willen. Net zoals de natuurlijke filtering van Chaudfontaine door de Ardense bodem die 60 jaar duurt. Chaudfontaine, slow is good.”

Motivering van de klacht(en)

De klager en zijn vrienden waren verbaasd over de reclame “Chaudfontaine, Water uit de Ardennen”. Omdat ze in de streek wonen, weten ze dat dit water niet uit de Ardennen komt, aangezien de Ardennen op ongeveer 40 km van Chaudfontaine liggen (hij verwees naar een geografische kaart).
Bovendien is Trooz, een gemeente in het stroomgebied juist stroomopwaarts van Chaudfontaine en op 3 km van de installaties van de adverteerder, één van de meest vervuilde streken van België daar er sinds meer dan anderhalve eeuw fabrieken en werkplaatsen in bedrijf zijn die zware metalen (koper, zink en lood) verwerken.
Rekening houdend met deze elementen stelt hij zich vragen bij de misleiding en het probleem van ethiek.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne “Slow is Good”, die Chaudfontaine opnieuw op de kaart wil zetten als Belgisch en uniek natuurlijk mineraalwater, de nadruk legt op de lange reis van 60 jaar die het water aflegt. Het water kan in Chaudfontaine maar op een bepaalde plaats in de ondergrond binnendringen. Wanneer het water in de ondergrond belandt, begint het aan een tocht van maar liefst 7,5 kilometer, tot 1600 meter diepte. Dit natuurlijk filtratieproces duurt 60 jaar alvorens het water aan de bron opborrelt aan een temperatuur van 37°. Het water stroomt over het hele traject langs ondoordringbare leisteen. Dit zorgt voor een optimale natuurlijke bescherming en maakt het mineraalwater uitzonderlijk zuiver. In deze context heeft hij het in de tv-spot over de “Ardense bodem” (“sol ardennais” in het Frans). Deze infiltratiezone, alsook de bron waaruit het Chaudfontaine water vloeit, liggen wel degelijk in de Ardennen en het is volgens de adverteerder dus correct om te zeggen dat de Ardense bodem het water filtert. Volgens de geologische indeling van de Ardennen wordt de grens van het eigenlijke Ardense heuvelland gevormd door de rivier de Vesder. Hij verwees hierbij naar een afbeelding waarop men kan zien dat het grootste gedeelte van de infiltratiezone zich ten zuiden van de Vesder bevindt. De bottelarij bevindt zich effectief ten noorden van de Vesder.

Wat betreft de referentie naar de stad Trooz, benadrukte de adverteerder dat kwaliteit zijn hoogste prioriteit is en dat Chaudfontaine voldoet aan alle wettelijke criteria. Volgens wettelijke bepalingen moet natuurlijk mineraalwater zuiver zijn, wat betekent dat het niet mag verontreinigd zijn. Om de zuiverheid te handhaven, worden beschermingsmaatregelen genomen tegen mogelijke besmettingsgevaren, waarvoor hij naar informatie op zijn website verwees. Het water zelf wordt regelmatig gecontroleerd op de afwezigheid van contaminaties. Van zodra een besmetting zou worden vastgesteld in een natuurlijk mineraalwater of een bronwater, moeten de productie en de verkoop ervan worden stopgezet. Deze kunnen alleen hervat worden als de oorzaak van de verontreiniging is opgespoord en de verontreiniging is verwijderd (indien mogelijk). Bovendien ligt de stad Trooz waaraan wordt gerefereerd in de klacht ten noorden van de Vesder en duidelijk buiten het infiltratiegebied van Chaudfontaine.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht die enerzijds verwijst naar de vermelding “Chaudfontaine, Water uit de Ardennen” en anderzijds de gemeente Trooz aanhaalt, “één van de meest vervuilde streken van België”.

Zij heeft vooreerst vastgesteld dat de voice-over in de betrokken tv-spot meer bepaald spreekt over “de natuurlijke filtering van Chaudfontaine door de Ardense bodem”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat het water, tijdens het lange filtratieproces in kwestie, langs ondoordringbare leisteen stroomt en dat de infiltratiezone, evenals de bron waaruit het Chaudfontaine water vloeit wel degelijk in de Ardennen liggen, voornamelijk ten zuiden van de Vesder die de grens vormt van het eigenlijke Ardense heuvelland.

Zij heeft er vervolgens nota van genomen dat conform de geldende wettelijke bepalingen, natuurlijk mineraalwater zuiver moet zijn, wat betekent dat het niet verontreinigd mag zijn en dat beschermingsmaatregelen genomen worden tegen mogelijke besmettingsgevaren. Bovendien heeft zij ook terdege nota genomen van het feit dat de gemeente Trooz die vermeld wordt in de klacht zich ten noorden van de Vesder en buiten de infiltratiezone van Chaudfontaine bevindt.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de tv-spot geen misleidende vermelding bevat in dit verband.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Chaudfontaine
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/03/2021