CLINIC 2650 – 12/02/2020

Beschrijving van de reclame

De Facebook- en Instagramposts in kwestie bevatten naast een afbeelding van een jong ogende linkerhand en een oud ogende rechterhand de volgende tekst: “Don’t let your hands give your age away... www.clinic2650.be #eerlijkeesthetiek #PRP #profhilo #co2laserresurfacing”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster haalde twee elementen aan met betrekking tot de posts.
Volgens haar wordt aan de hand van een bedrieglijke foto gesuggereerd dat men van heel oude handen terug jonge handen kan maken.
Daarnaast wordt volgens haar aan vrouwen verteld dat het niet ok is om handen te hebben die bij hun leeftijd passen en worden mensen complexen aangepraat.

Standpunt van de adverteerder

De betrokken kliniek deelde vooreerst mee dat de foto door haar werd geplaatst zonder echter een expliciete verwijzing naar welke behandeling dan ook en dat dit geenszins een voor-en-na foto is, zoals dit ook niet werd vermeld.
De ondertiteling was enkel bedoeld om de aandacht te vestigen op het feit dat er qua cosmetica en esthetiek veel wordt uitgevoerd en dat hierbij de handen wel eens worden vergeten, waardoor het effect van een bedoeld jonger uiterlijk wordt gereduceerd.

Naar aanleiding van deze klacht was de Jury van mening dat voorafgaandelijk diende te worden onderzocht of deze communicatie als zodanig toelaatbaar is in het licht van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, en heeft zij de betrokken kliniek overeenkomstig artikel 8 van haar Reglement om een bijkomend standpunt verzocht.
De kliniek deelde in dit verband onder meer mee dat met deze posts geen reclame wordt gevoerd. Volgens haar wordt er hier niets aangeprezen, noch acties voorgesteld, enkel oplossingen worden voorgesteld. Zij meent met name dat slechts de aandacht wordt gevestigd op huidveroudering van de handen, en dat een aantal mogelijke oplossingen informatief onder de vorm van een hashtag worden meegegeven, maar dat er op geen enkele manier reclame als dusdanig wordt gevoerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebook- en Instagramposts in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de posts in kwestie naast een afbeelding van een jong ogende linkerhand en een oud ogende rechterhand de volgende tekst bevatten: “Don’t let your hands give your age away... www.clinic2650.be #eerlijkeesthetiek #PRP #profhilo #co2laserresurfacing”.

Gelet op de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, was de Jury van mening dat voorafgaandelijk diende te worden onderzocht of deze communicatie als zodanig toelaatbaar is in het licht van deze bijzondere wetgeving, en heeft zij de betrokken kliniek om een standpunt dienaangaande verzocht.

Zij heeft bovendien overeenkomstig haar Reglement het advies ingewonnen van een deskundige met betrekking tot deze voorafgaandelijke vraag.

Welnu, rekening houdend met dit advies is de Jury van mening dat de in de communicatie vermelde ingrepen binnen het toepassingsgebied van de voormelde wet vallen.

Zij is vervolgens tevens van mening dat het hier gaat over reclame in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

Zo heeft het gebruik van de afbeelding van een jong ogende linkerhand naast een oud ogende rechterhand volgens de Jury in casu een wervend effect dat het informatieve te boven gaat, en gaf de betrokken kliniek zelf aan dat de begeleidende tekst beoogt erop te wijzen dat de handen wel eens worden ‘vergeten’ bij een esthetische behandeling.

De Jury is derhalve van oordeel dat de posts in kwestie verboden reclame vormen in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

Zij is derhalve niet toegekomen aan een verdere inhoudelijke beoordeling van de klacht.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de posts in kwestie verwijderd.

Adverteerder: CLINIC 2650
Product/Dienst: Esthetische ingrepen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  12/02/2020