CIRCUS IL FLORILEGIO – 03/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie voor een circusvoorstelling vermeldt de plaats, dagen en uren van de voorstellingen met de reservatiemogelijkheden voor tickets : “ticket-Fnac tel. 09 000 06 00. Caisse du cirque – à partir du 14 octobre : tél. 02/662.14.52 Groupes scolaires, Seniors et Anniversaires : tél. 02/39.96.32 ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend en dus in strijd met de wet op de handelspraktijken want het telefoonnummer om tickets te reserveren via FNAC is een 0900-nummer (nummer met gedeelde facturatie) dat voorgesteld wordt als een gewoon zonaal nummer en ook het tarief dat de consument per minuut moet betalen wordt niet vermeld.

Standpunt van de adverteerder

Fnac liet gelden dat zij niet op de hoogte was van deze presentatie en dat zij altijd iedere organisator op de hoogte brengt van de reglementering terzake. Zij benadrukte dat zij niet alle publiciteit kan controleren, reden waarom zij contractueel steeds voorziet dat de organisator verantwoordelijk is voor de reclame van zijn evenement. Zij benadrukte tevens dat zij al verschillende jaren samenwerkt met Circus Il Florilegio die nog nooit eerder een dergelijke fout hebben gemaakt. Zij heeft hen gecontacteerd en lieten haar weten dat de reclame gerealiseerd werd in Italië waar de fout werd begaan en dat zij geenszins de intentie had haar cliënteel te misleiden en betreurt dan ook deze fout.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het 0900 nummer in deze reclame wordt voorgesteld als een zonaal nummer en er nergens het tarief per minuut wordt vermeld. Zij was van oordeel dat dergelijke vorm van communicatie het risico inhoudt om de consument te misleiden. Op basis van art. 23,2° WHPC, alsook art. 5 van de IKKcode en rekening houdend met de ethische code van het BIPT (o.a. de artikelen 3 en 19), heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen en bij gebrek hieraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet gelden dat het om een vergissing ging vanwege zijn Italiaanse drukker en dat hij er zich toe verbond om de kostprijs per minuut van dit nummer te vermelden in zijn toekomstige reclame. Hierop verzocht de Jury hem om haar te bevestigen dat de advertentie intussen niet meer zou verschijnen zonder de nodige wijzigingen te hebben aangebracht en haar desgevallend de gewijzigde advertentie te laten geworden.

De adverteerder bezorgde de gewijzigde advertentie en de Jury stelde vast dat het tarief per minuut niet vermeld wordt en dit aldus niet volledig in overeenstemming is met haar aanbeveling. Bovendien stelde de Jury tevens vast dat de oorspronkelijke advertentie na haar aanbeveling eveneens nog verspreid werd in de pers.

De Jury heeft bijgevolg beslist een schorsingsaanbeveling aan de media te richten, overeenkomstig art. 16 van haar reglement.

Adverteerder: CIRCUS IL FLORILEGIO
Product/Dienst: Circusvoorstelling
Media: Dagblad
Datum afsluiting:  03/12/2003