CALZEDONIA – 19/05/2015

Beschrijving van de reclame

De affiches met de tekst “Calzedonia Italian beachwear” tonen vrouwen in bikini.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame in strijd met artikel 18 van de ICC code dat stelt dat “de reclame geen enkele bewering of visuele voorstelling mag bevatten die kinderen of jongeren mentale, morele of fysieke schade kan toebrengen (…)”. Hij benadrukt dat deze affiches uithangen op verschillende publieke plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen schaden zij de ontwikkeling van onze kinderen en hebben ze negatieve gevolgen voor hun psychologische ontwikkeling, maar ze veroorzaken ook abnormaal gedrag bij zwakkere of psychologisch onstabiele volwassenen.

Hij voegt er bovendien aan toe dat ze ook in strijd zijn met artikel 2 dat stelt dat “de reclame geen beweringen of audio-/visuele elementen mag bevatten die in strijd zijn met de hedendaagse geldende fatsoennormen”.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiches voor badpakken vrouwen in bikini tonen.

De Jury heeft benadrukt dat de afbeeldingen in kwestie een verband vertonen met het product waarvoor reclame gemaakt wordt.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat deze afbeeldingen noch choquerend noch onfatsoenlijk zijn.

De Jury is eveneens van oordeel dat de affiches in kwestie niet van aard zijn om mentale of morele schade te veroorzaken bij kinderen of volwassenen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze affiches niet in strijd zijn met de bepalingen van de code van de Internationale Kamer van Koophandel betreffende het fatsoen en kinderen en adolescenten en evenmin in strijd zijn met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CALZEDONIA
Product/Dienst: Badpakken
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/05/2015