BUX – 03/03/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder meer de letters van de naam “BUX” en een afbeelding van een smartphonescherm met de app.

Voice-over: “Stel, je wil voor 5.000€ beleggen in aandelen InBev. Dan betaal je bij Keytrade € 14,95 aan commissie. Doe meer met je geld, want dezelfde aandelen kun je bij BUX kopen zonder commissie. BUX Zero, commissievrij beleggen in aandelen en ETF’s.”

Tekst op het scherm:
“5.000€
Keytrade - €14,95
Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg verliezen.
BUX Zero - Commissievrij beleggen in aandelen en ETF’s.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de spot vooreerst misleidend door te vermelden dat BUX Zero commissievrij is. Volgens hem creëert de adverteerder zo bij hem de indruk dat hij niets moet betalen voor deze financiële dienst. Als hij echter naar de website surft, stelt hij al snel vast dat hij sowieso nog andere gebruikskosten moet betalen, zoals een spread van 0,08%, en dat niet zomaar elk order commissievrij is, maar alleen zero orders. Voor marktorders of limietorders op EU aandelen (en ook op ETF’s) moet wel een commissie van €1 worden betaald.
De klager voerde tevens aan dat in de spot de vergelijking met Keytrade Bank wordt gemaakt, maar dat de diensten van deze bank niet te vergelijken zijn met BUX Zero (gegroepeerde uitvoering van de zero orders aan het einde van de dag met risico op verlies, minder keuze qua beleggingsinstrumenten, lagere service, alleen traden via mobiele applicatie en niet via de website). Volgens hem worden dus prijzen vergeleken van financiële diensten die totaal verschillend zijn en niet objectief met elkaar vergeleken kunnen worden.

Standpunt van de adverteerder

Met betrekking tot het eerste aspect van de klacht, voerde de adverteerder aan dat de ‘spread’ (= verschil tussen aan- en verkoopkoers van een aandeel of ETF) van 0,08% die op de BUX website wordt vermeld geen fee is die hij aanrekent, maar een met effectenverkeer gepaard gaande kost die brokers op hun website dienen te vermelden. Een spread is inherent aan aandelenhandel en wordt niet door de broker zelf in rekening gebracht. Hij legt dit ook duidelijk uit op zijn website en is juist heel transparant door ook deze impliciete transactiekosten te noemen.
Daarnaast gaf hij aan dat het correct is dat niet elk ordertype commissievrij is, maar wordt dat volgens hem ook niet gesteld in de commercial. De tekst in de commercial luidt: “want dezelfde aandelen kun je bij BUX kopen zonder commissie”. Hiermee zegt hij niet dat er geen andere types orders zijn waar wel voor betaald moet worden.

Met betrekking tot het tweede aspect van de klacht, voerde de adverteerder aan dat in de uitgezonden televisiereclame de te betalen commissie voor een aankooptransactie van aandelen InBev bij BUX wordt vergeleken met die van Keytrade. Ook als de klager er gelijk in heeft dat de diensten van Keytrade Bank niet te vergelijken zijn met die van BUX Zero, hoeft dit een adverteerder er niet van te weerhouden twee identieke producten met elkaar te vergelijken. De aandelen InBev die de consument bij Keytrade koopt zijn immers exact dezelfde aandelen InBev die de consument bij BUX Zero koopt, met dien verstande dat de commissie die Keytrade hiervoor rekent €14,95 is en de consument deze zelfde aandelen bij BUX Zero zonder enige commissie te betalen kan aankopen.
Mede gelet op de beperkte tijd en ruimte die het medium televisie met zich meebrengt, meent hij niet verplicht te zijn om alle andere aspecten van een effectentransactie in de reclame mee te nemen. Dit geldt temeer nu uitgebreide informatie over (de voor- en nadelen van) de Zero Order en de andere orders van BUX te vinden is op zijn website. Op de website is een uitgebreide beschrijving van de Zero Order te vinden.
Het bovenstaande geldt volgens hem tevens voor andere aspecten van de dienstverlening. Het feit dat Keytrade meer aandelen aanbiedt of extra diensten aan haar klanten aanbiedt, is volgens hem niet van invloed op de objectieve vergelijking van het aankopen van aandelen InBev.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de spot het volgende wordt vermeld: “Stel, je wil voor 5.000€ beleggen in aandelen InBev. Dan betaal je bij Keytrade € 14,95 aan commissie. Doe meer met je geld, want dezelfde aandelen kun je bij BUX kopen zonder commissie. BUX Zero, commissievrij beleggen in aandelen en ETF’s.”.

Zij heeft er nota van genomen dat deze reclame volgens de klager enerzijds zou misleiden door te vermelden dat BUX Zero commissievrij is en anderzijds incorrect zou vergelijken met een andere financiële instelling.

Met betrekking tot het eerste aspect van de klacht, heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de ‘spread’ waarnaar de klager verwijst inherent is aan aandelenhandel en niet door de broker zelf in rekening wordt gebracht. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder verschillende ordertypes aanbiedt, waaronder de Zero Order die commissievrij is.

Zij is dienaangaande van mening dat in de spot niet op absolute wijze wordt beweerd dat BUX Zero volledig kosteloos zou zijn of dat alle ordertypes commissievrij zouden zijn, maar dat de spot voldoende duidelijk aangeeft dat de aandelen in kwestie met BUX Zero commissievrij kunnen worden gekocht en dat op de website de tarieven van de verschillende ordertypes en de kenmerken en beperkingen van de zogenaamde Zero Order voldoende duidelijk worden weergegeven, zoals ook reeds blijkt uit de klacht.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Hierbij aansluitend is de Jury met betrekking tot het tweede aspect van de klacht van mening dat uit de spot voldoende duidelijk blijkt dat de vergelijking zich beperkt tot de te betalen commissie bij een aankooptransactie voor de betrokken aandelen bij de instellingen in kwestie, zonder daarom meteen ook een vergelijking van andere aspecten van de effectentransactie of hun ruimere dienstverlening te impliceren. Zij is met name van mening dat aldus op voldoende objectieve wijze een relevant kenmerk van de transactie wordt vergeleken.

Zij is derhalve van oordeel dat het hier evenmin gaat om ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BUX
Product/Dienst: BUX Zero
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/03/2021