BROUWERIJ HUYGHE – 24/08/2018

Beschrijving van de reclame

De klager deelde een foto mee van een affiche voor het bier Delirium Tremens met onder meer een afbeelding van een man en het gepromote product, maar waarop de educatieve slogan “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” (“Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”) niet zichtbaar is.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat deze reclame voor bier geen educatieve slogan vermeldt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zich geïnformeerd had om aan alle voorwaarden te voldoen en dat de educatieve slogan wel degelijk op zijn affiches vermeld staat.
Bij nazicht is echter gebleken dat de affiches in bepaalde kaders weggezakt zijn waardoor de slogan niet meer zichtbaar is. Bij de andere kaders is dat geen probleem en is de slogan zichtbaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de door de klager meegedeelde foto van de affiche voor het bier Delirium Tremens en heeft vastgesteld dat de door artikel 11.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) vereiste educatieve slogan “Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse” (“Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”) daar niet op vermeld staat.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de affiches in kwestie zelf wel degelijk onderaan rechts de slogan in kwestie vermelden, maar dat deze ingevolge een technische fout in bepaalde types van de voor ophanging gebruikte kaders niet zichtbaar was.

Hoewel de Jury van mening is dat de adverteerder in casu te goeder trouw heeft gehandeld, is zij desalniettemin van oordeel dat hij er zorg voor had dienen te dragen dat al zijn affiches de vereiste educatieve slogan zichtbaar vermeldden overeenkomstig artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken affiches te wijzigen zodat de educatieve slogan zichtbaar blijft, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij samen met het medium alle affiches zal aanpassen zodat de slogan zichtbaar is.

Adverteerder: BROUWERIJ HUYGHE
Product/Dienst: Delirium Tremens
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/08/2018