BELGACOM – 24/06/2011

Beschrijving van de reclame

De spot toont een gezin (vader, moeder, 2 zonen en een dochter) die aan tafel zitten en de volgende conversatie voeren:
Jongste zoon: “Onze Lucas heeft een lief.”
Vader: “En jongen, is ’t een knappe?”
Zoon geeft jongste zoon een trap onder tafel.
Grote zus: “’t Is vooral een lieve, hé.”
Zoon: “Ze hebben daar wel digitale televisie, hé!”
Vader: “Allé, van rijke komaf.”
Zoon: “Slimme komaf: dat kost niks als ge bij Proximus zijt.”
Vader: “Hoe da kost niks, ik ben toch ook bij Proximus.”
Moeder: “Jah, maar niet van slimme komaf.”
Vader: “Wat is dat?”
Moeder: “Wast gij de kom af!”
Vader draait eens met zijn ogen en de hele familie lacht.
Voice-over: “Wie belt met Proximus en surft met Belgacom, kijkt gratis digitale tv”.
In legal mentions: “Aanbod geldig voor internet Comfort- klanten. Info en voorwaarden op www.belgacom.be.”

Motivering van de klacht(en)

1) In een maatschappij als deze, waar dat de jongeren steeds meer en meer aan normvervaging worden blootgesteld, vindt de klager niet dat op uren dat schoolgaande kinderen, meestal zonder begeleiding, naar de televisie kijken, deze spot moet worden uitgezonden, en dit om volgende redenen:
- De zoon gaat een relatie aan met een meisje, niet omdat zij lief en fantastisch is, maar omdat zij over digitale televisie beschikt. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat wij liefde opgeven voor meer materieel comfort. Kinderen kiezen meestal al voor hun persoonlijke voordelen, als dit in clipjes nog eens als normaal beschouwd wordt, heb je normvervaging.
- De moeder spant met de kinderen op een vernederende manier samen tegen de vader. Jongeren krijgen het door sms en internet steeds moeilijker om een normale omgangstaal te hanteren tegenover 'meerderen' (leerkrachten, ouders, …). In deze reclame is het blijkbaar normaal dat de moeder een lage dunk heeft van de vader en zich niet inhoudt hem voor de kinderen belachelijk te maken. Kinderen doen aan kopieergedrag. Het wordt dus normaal om tegen je ouders opmerkingen te maken waarbij de jongeren aantonen hen te slim af te zijn of het laatste woord te hebben.

2) Na het zien van de reclame is de klager binnengestapt in een Belgacom winkel. Hij telefoneert en internet reeds met Belgacom. Daar zei men echter dat hij geen Belgacom TV kan hebben. Als "iedereen" er kan van genieten; waarom hij niet!!!

3) Belgacom beweert gratis TV te leveren bij het nemen van een abonnement voor een service pack. Het gratis verlenen van diensten is echter bij wet verboden. De prijs van een TRIO pack Vaste telefoon + internet comfort + TV (51.92€) is hoger dan de prijs van het DUO pack Vaste telefoon + internet (43.97€), dus het is niet gratis. Het TRIO pack met TV is duurder, wat toelaat om de installatiekosten binnen het abonnement te brengen. De klager signaleert ook dat men voor de TV eveneens een decoder moet huren aan 6 euro of deze kopen, wat niet gratis is.

Standpunt van de adverteerder

Eerst en vooral dient benadrukt te worden dat de sfeer die in het gezin heerst, heel alledaags, huiselijk, gezellig, realistisch en vooral humoristisch is.

1) Met betrekking tot de eerste klacht:

De spot in kwestie zegt geenszins dat de zoon enkel een relatie aangegaan is met het meisje omwille van het feit dat ze digitale televisie heeft. Er worden daarnaast ook andere (mogelijk) aspecten van de relatie tussen de twee jongeren belicht: het meisje is knap, lief, rijk, slim, …. Op het feit dat het meisje slim zou zijn, wordt bovendien nog meer de nadruk gelegd, dan op het feit dat ze digitale televisie heeft. Er wordt dan ook zeker niet geïnsinueerd dat liefde beperkt kan worden tot het bezit van materiële zaken, zoals televisie.

Ondanks hetgeen gesteld wordt in de klacht is de relatie tussen de ouders helemaal niet slecht. Er is duidelijk geen sprake van een meningsverschil tussen de ouders of een openlijke vernedering van de vader. Er wordt simpelweg een grap uitgehaald met vader, waar deze zelf bovendien ook om kan lachen. In dit kader is het ook belangrijk te vermelden dat er in dezelfde periode een televisie-spot liep met dezelfde vader en moeder in gesprek in de badkamer. Hieruit blijkt tevens dat ouders in zijn voor een grap en er geen sprake is van een geschil.

Op basis van de bovenvermelde argumenten, meent de adverteerder dan ook dat er geen sprake is van normvervaging.

2) Met betrekking tot de tweede klacht:

Er kan uit de klacht niet meteen afgeleid worden, waarom de klant geen gratis digitale televisie kan krijgen. Er zijn verschillende hypotheses:
• de klant woont in een zone waar geen televisie-dekking is. In dit verband wordt de klant via de legal mentions verwezen naar de Belgacom-website, alwaar hij kan nagaan of digitale tv bij hem beschikbaar is of niet. In dit verband is het belangrijk om te benadrukken dat de digitale tv-dekking in Vlaanderen ruim 92% bedraagt en dat er in de komende jaren geïnvesteerd zal worden in een uitbreiding van het netwerk;
• de klant heeft een Proximus-abonnement dat niet compatibel is met een pack met gratis digitale televisie. In de spot wordt echter een specifiek voorbeeld getoond (Mobile Comfort 20) van een abonnement dat compatibel is. Bovendien wordt de klant er in de legal mentions op gewezen dat het aanbod onder voorwaarden geldt en hij wordt verwezen naar de website voor meer informatie.

Op basis van de bovenstaande argumentatie kan de spot dan ook niet als misleidend beschouwd worden.

3) Met betrekking tot de derde klacht:

Het betreft een prijsvergelijking tussen een duo pack (vaste lijn Classic + Internet Comfort) en een trio pack (vaste lijn Classic + internet Comfort + TV Comfort). Packs bieden een voordeel, ten opzichte van het apart aankopen van de bestanddelen ervan. Zo biedt het duo pack aan € 43,97 de klant een voordeel van € 7,95/maand, ten opzichte van het apart aankopen van dezelfde diensten (€ 19 + € 32,92 = € 51,92). Het trio pack biedt de klanten een voordeel van € 18,50/maand, ten opzichte van het apart aankopen van dezelfde diensten (€ 19 + € 32,92 + € 18,50 = € 70,82). De klant die een trio pack aankoopt ontvangt derhalve een voordeel dat overeenkomt met gratis digitale televisie. De klant die een duo pack aankoopt ontvangt geen voordeel dat overeenstemt met de prijs van digitale televisie. Om te bepalen of digitale televisie al dan niet gratis is, dient een vergelijking gemaakt te worden tussen de prijs van het pack en de prijs van de elementen van het pack, indien deze apart worden aangekocht. Een vergelijking tussen verschillende packs – zoals in de klacht - gaat in die zin niet op, aangezien op de packs een voordeel wordt toegekend. Er dient daarnaast nog gepreciseerd te worden dat de huur van de decoder voor beide packs inbegrepen in de prijs. Er dient geen bedrag van € 6/maand betaald te worden voor de huur.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klachten betrekking hebben op de volgende punten:
- perceptie ten aanzien van jongeren / kleinering vader,
- voor iedereen,
- gratis.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een scène weergeeft die op een humoristische manier wordt gebracht en die gebruik maakt van woordspelingen (bv. in Nl versie: slimme komaf / wast gij de kom af). De Jury is van oordeel dat de weergegeven gedragingen in deze context niet van aard zijn om letterlijk opgevat te worden. Zij is van oordeel dat deze spot evenmin van aard is om normvervaging bij jongeren teweeg te brengen, noch vernederend overkomt ten aanzien van de vader. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren terzake.

Met betrekking tot de vraagstelling of dit aanbod voor iedereen geldt, heeft de Jury vastgesteld dat de auditieve informatie in de spot niet overeenstemt met de tekstuele informatie. De auditieve informatie bevat inderdaad een zinspeling op het feit dat dit aanbod voor iedereen geldt die belt en surft met Belgacom (“Eindelijk iets waar iedereen het eens kan over zijn. Als u belt met Proximus en surft met Belgacom, krijgt u gratis digitale televisie.”), terwijl de tekstuele informatie onderaan in kleine en onvoldoende zichtbare letters het volgende weergeeft: Aanbod geldig voor internet Comfort-klanten. Info en voorwaarden op www.belgacom.be . Aangezien het om een essentiële informatie gaat (enkel voor Comfort klanten) en om misleiding in hoofde van de consument te vermijden (art. 88 en 90 WMPC en art. 3 en 5 ICC code), verzoekt de Jury de adverteerder om deze tekstuele informatie duidelijk leesbaar te vermelden in de spot. De Jury vestigt er de aandacht van de adverteerder op dat de consument integraal kennis dient te kunnen nemen van deze voorwaarde in normale leesomstandigheden. Derhalve dient deze voorwaarde vermeld te worden in een voldoende lettergrootte en voldoende contrasterende kleur. De duurtijd van de verschijning moet aan de consument toelaten om het geheel van de weergegeven informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen. De Jury verzoekt derhalve aan de adverteerder om deze spot te wijzigen op dit punt.

Met betrekking tot de bewering « gratis » heeft de adverteerder meegedeeld dat packs een voordeel bieden ten opzichte van het apart aankopen van bepaalde bestanddelen. Zo ontvangt de klant in het trio pack een voordeel dat overeenkomt met gratis digitale televisie. De Jury heeft eveneens genoteerd dat zowel de activering als de installatie gratis is en dat de decoder voor zowel het duo als het trio pack inbegrepen is in de prijs. Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat de bewering gratis niet strijdig is met art. 91, 20° WMPC en art. 7 ICC code. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren terzake.

De adverteerder bevestigde dat Jurybeslissing nageleefd wordt. De spot werd stopgezet.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: Belgacom Tv
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/06/2011