BE PLANET – 06/10/2017

Beschrijving van de reclame

De brief bevat onder andere de volgende teksten:

- « Alerte !!! les ruches sont contaminées par le varroa »,
- « protégez vite les abeilles contre ce parasite mortel »,
- « Votre engagement en faveur des abeilles n’est plus à démontrer (...) et j’espère de tout mon cœur qu’une fois encore, vous interviendrez avec fougue pour sauver la vie des butineuses » en
- « Avec un généreux don de 40 euros, vous traitez une ruche contre le varroa. Vous assurez le suivi du traitement jusqu’à éradication complète du parasite ».

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager, die imker is, misbruikt de brief de goedgelovigheid van particulieren door hen te vragen een bedrag te betalen dat met niks overeenstemt. Hij verduidelijkte dat de varroamijt al 30 jaar bijenkorven aanvalt en dus niet iets is dat net opduikt zoals de brief het voorstelt. Ze is niet dodelijk en men kan er het aantal van verminderen maar ze niet uitroeien. Hij stelt zich ook vragen met betrekking tot het product dat gesuggereerd wordt voor de behandeling. Volgens hem is het dus misleidend om te beweren dat:
- « vous interviendrez avec fougue pour sauver la vie des butineuses » en
- « avec un généreux don de 40 euros, vous traitez une ruche contre le varroa. Vous assurez le suivi du traitement jusqu’à éradication complète du varroa ».
Hij voegt eveneens toe dat dit overdreven is aangezien de behandeling tegen de varroa deel uitmaakt van de normale activiteiten van elke imker.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat de brief verzonden werd aan zijn database van schenkers over het onderwerp van de besmetting van bijenkorven door de varroa en dat deze brief deel uitmaakt van de fondsenwervingscampagne om de werking van de Stichting van openbaar nut Be Planet te ondersteunen.

Hij verwees vervolgens naar een document van het FAVV waarop hij zich gebaseerd heeft om de brief op te stellen met als enige doel om donaties in te zamelen om zijn projecten voor het behoud van de biodiversiteit te ondersteunen.

Hij vestigde eveneens de aandacht op het feit dat:
- varroa wel degelijk één van de oorzaken is van bijensterfte zoals benadrukt wordt in een studie gerealiseerd op vraag van de Waalse Gemeenschap waarnaar hij verwijst;
- de behandeling met mierenzuur waarnaar hij verwijst, is opgenomen in het advies voor de strijd tegen de varroase 2017 van het FAVV als een van de aanbevolen medicinale behandelingen. Hij verduidelijkt bovendien in zijn brief dat deze behandeling geen mirakeloplossing is en voorzichtig gebruikt moet worden: « le traitement à l’acide formique requiert toutefois de la rigueur » en « doit être administré à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit dans la ruche (…) Cette méthode demande également de la patience et du temps ».

Het gevraagde bedrag van €40 omvat verschillende behandelingen van de bijenkorven en een deel van het gebruikte materiaal. Dit bedrag komt overeen met een berekende norm die regelmatig gebruikt wordt in donatiecampagnes aangezien dit fiscaal aftrekbaar is.

De adverteerder sloot af door te erkennen dat de toon die gebruikt werd in de brief storend kan zijn voor professionele imkers en verontschuldigde zich hiervoor. Hoewel deze campagne niet meer verspreid zal worden, zal hij erover waken om zijn toekomstige communicatie aan te passen om zijn donateurs zo duidelijk mogelijk te informeren over zijn projecten en de acties die hij ondersteunt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de brief in kwestie en van de klacht die hierop betrekking heeft.

Zij heeft genoteerd dat de brief verzonden werd aan de database van schenkers van de adverteerder met het oog op de ondersteuning van een van zijn projecten inzake het behoud van de biodiversiteit, de strijd tegen de besmetting van bijenkorven door de varroa.

Zij heeft er eveneens nota van genomen ingevolge het antwoord van de adverteerder dat deze zich gebaseerd heeft op een document met als titel “Avis de lutte contre la varroase 2017” van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om de brief op te stellen met als doel om schenkingen in te zamelen en dat dit document van het FAVV onder andere verwijst naar de behandeling met mierenzuur.

In dit opzicht heeft de Jury vooreerst benadrukt dat het onderwerp van de brief wel degelijk een oproep tot donaties is en niet de promotie van een product in het bijzonder.

De Jury is van mening dat de boodschap die de adverteerder wil overbrengen duidelijk blijkt uit de brief. Zij is eveneens van mening dat de inhoud van de brief een rechtstreeks verband vertoont met de over te brengen boodschap en het door de adverteerder nagestreefde doel en in verhouding is met het nagestreefde doel, namelijk een oproep tot publieke vrijgevigheid.

Wat het bedrag van 40 euro betreft dat aangehaald wordt voor de behandeling van een bijenkorf, heeft de Jury genoteerd dat dit overeenkomt met een vaak voorgesteld bedrag in donatiecampagnes gezien de fiscale aftrekbaarheid.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de brief in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame.

In deze context is zij eveneens van oordeel dat de brief niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden.

 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BE PLANET
Product/Dienst: Fondsenwerving
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/10/2017