BALLETS – 15/02/2021

Beschrijving van de reclame

De affiches met de tekst “2021 Yes we can dance” tonen respectievelijk een baby orang-oetan die aan een touw hangt en verschillende orang-oetans die op touwen balanceren. Ze vermelden eveneens verschillende optredens evenals hun locaties en data en geven “ballets.be” aan.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster was verontwaardigd over de reclameaffiches met de afbeelding van een baby orang-oetan waarop een concertprogramma wordt aangekondigd.
Zij voerde aan dat dit beeld niet overeenstemt met de inhoud van de muziekstukken van Prokofiev en Tchaikovsky, noch met het soort choreografische kunst dat op de affiches wordt voorgesteld.
Volgens haar is het ook niet ethisch om de afbeelding van een baby orang-oetan te gebruiken op een moment dat deze dieren met uitsterven bedreigd zijn door de massale ontbossing van de tropische regenwouden en bescherming nodig hebben. Het beeld van verweesde baby's van deze dieren wordt gebruikt in publiciteitscampagnes van openbare dierenwelzijnsorganisaties.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder was verontwaardigd over de klacht en vond het onbegrijpelijk dat de betekenis van zijn communicatiecampagne door elkaar wordt gehaald met de bescherming van een bedreigde diersoort.
Verwijzend naar de positieve doelstelling en de boodschap van hoop die in deze reclame worden uitgedragen, beriep hij zich op de artistieke vrijheid van zijn grafisch ontwerper, die een foto heeft gebruikt waarvoor hij de rechten heeft betaald.
Volgens de adverteerder schaden zijn posters de integriteit van deze dieren niet en tonen zij hen niet in gevangenschap of in vernederende situaties.
Tot slot deelde hij mee dat veel mensen positief op deze dansende apen hebben gereageerd en de optimistische boodschap en de humor hebben begrepen. Hij is er trots op dat hij de muren van het land heeft opgefleurd met positieve en vreugdevolle beelden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiches van de adverteerder met de tekst “2021 Yes we can dance” die orang-oetans tonen, waaronder een baby orang-oetan, die op touwen balanceren.

Zij heeft eveneens kennisgenomen van de klacht in dit verband volgens dewelke het niet ethisch zou zijn om de afbeelding van een baby orang-oetan te gebruiken op een moment dat deze dieren met uitsterven bedreigd zijn door de massale ontbossing van de tropische regenwouden.

Samen met de adverteerder is de Jury van mening dat deze foto’s de integriteit van deze dieren niet schaden en hen niet tonen in situaties van mishandeling.

Volgens haar druisen ze evenmin in tegen campagnes voor dierenbescherming.

Zij is eveneens van mening dat de betrokken afbeeldingen, in de context van de promotie van de betrokken voorstellingen, slechts een humoristische illustratie vormen van de slogan “2021 Yes we can dance” waarin de beperkende overheidsmaatregelen met betrekking tot de culturele sector in de context van de gezondheidscrisis tot uiting komen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BALLETS
Product/Dienst: Ballets.be
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/02/2021