AMACO PRO – 15/02/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder andere het gepromote product, een man in witte jas die een demonstratie van de werking van het product uitvoert en het getekende silhouet in zijaanzicht van een man wiens buik krimpt.

Voice-over: “Fat Target, de revolutie in de afslankwereld. Het absorbeert, verwerkt, elimineert en verbrandt de vetten uit uw maaltijden. Fat Target is ook een snelle vetverbrander, natuurlijke hongerstiller en darmregulator. Voor een platte buik-effect gegarandeerd. Fat Target, verkrijgbaar in de apotheek.”

Tekst op het scherm:
“Fat Target, top in weight control.
Natuurlijk - nieuw. Verkrijgbaar in de apotheek.
Absorbeert, verwerkt, elimineert, verbrandt vetten.
Vetten, water.
2 capsules Fat Target.
Vetten geabsorbeerd. Duur: 3 minuten.
Voor mannen en vrouwen.
Verkrijgbaar in de apotheek. Gratis pillendoosje.”

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat de claims niet te bewijzen zijn en dat deze advertenties internationaal al decennia in de ban zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn product wel degelijk geregistreerd is bij FOODSUP en dat hij volgens de regels een toelating voor commercialisatie heeft gekregen. Volgens hem zijn zowel de verpakking als het etiket van het product en zijn samenstelling conform de geldende Belgische wetgeving en de Europese richtlijnen. Volgens hem heeft hij een erg neutrale spot gemaakt die gewoon over zijn product gaat.
Hij voegde toe dat de betrokken spot niet meer wordt uitgezonden.
Ingevolge de verduidelijking dat de Jury met name de conformiteit van de reclame met de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan, deelde de adverteerder mee dat zijn reclame geen claims bevat die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies, maar slechts een reële demonstratie van de werking van zijn product.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de spot onder meer het volgende wordt vermeld:
“Fat Target, de revolutie in de afslankwereld. Het absorbeert, verwerkt, elimineert en verbrandt de vetten uit uw maaltijden. Fat Target is ook een snelle vetverbrander, natuurlijke hongerstiller en darmregulator. Voor een platte buik-effect gegarandeerd.”.

Zij is vooreerst van mening dat de spot aldus wel degelijk algemeen geformuleerde gezondheidsclaims bevat.

Dienaangaande vestigt de Jury er de aandacht op dat deze ingevolge EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen slechts onder bepaalde strikte voorwaarden zijn toegelaten voor levensmiddelen, waaronder voedingssupplementen, en dat deze regelgeving verder gaat dan het loutere verbieden van claims die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies waarnaar de adverteerder verwijst.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder heeft nagelaten de nodige staving ten gronde terzake voor te leggen, zodat zij gerede twijfels heeft bij de legitimiteit van de in casu voor het product in kwestie gehanteerde gezondheidsclaims.

Volgens de Jury is dit hier des te meer problematisch daar de spot in zeer absolute termen een extensieve alleenstaande en automatische werking claimt voor het product als dusdanig, zonder hieraan bijvoorbeeld de nuancering toe te voegen dat naast het product ook lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl van belang zijn.

Zij wijst er ten slotte tevens op dat, zelfs in de veronderstelling dat er voor een of meerdere ingrediënten van het gepromote product desgevallend toegelaten of ‘on hold’ claims zouden bestaan, deze slechts gebruikt zouden mogen worden op voorwaarde dat de algemene bepalingen van Verordening 1924/2006 worden nageleefd waarvan een van de principes is dat algemene claims gepaard dienen te gaan met specifieke claims die betrekking moeten hebben op de stof waarvoor deze zijn toegelaten of ‘on hold’ zijn.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de betrokken spot niet meer zal worden uitgezonden.

Adverteerder: AMACO PRO
Product/Dienst: Fat Target
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  15/02/2021