ALDI – 10/03/2020

Beschrijving van de reclame

De klager deelde een foto mee van een promotionele opstelling in een verkooppunt, met name een uitstalrek op wieltjes met daarop in het groot “2+1 GRATIS” dat dozen met 8 stuks van het gepromote product bevat. Op een band aan het rek staat meermaals het woord “Knaldi”, 2 maal “2+1 GRATIS” en op een rode pancarte onder meer “Côte d’Or bouchées, 8 st.” en “2.12”.  

Motivering van de klacht(en)

Het leek de klager duidelijk dat het hier ging om 2+1 gratis aan de prijs van 2.12 euro per te betalen doos, dus 2 x 2.12 euro. Aan de kassa bleek echter dat de rekening 3 x 2.12 euro was. De uitleg van de kassierster was dat de reclame niet 2+1 gratis is maar dat de prijs al is aangepast per doos, en dat men dus vanaf 3 dozen 2.12 euro per doos betaalt. De klager vindt dit misleidend en is persoonlijk van mening dat er maar 2 stuks aan 2.12 euro aangerekend mogen worden.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee te beseffen dat de communicatie in het verkooppunt niet optimaal was en zijn prijspancarte voor dergelijke promoties ondertussen te hebben aangepast. Hij wenste zich tevens te excuseren bij de klant voor de mogelijke verwarring in zijn communicatie.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van het reclamemateriaal in het verkooppunt in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er met name nota van genomen dat het reclamemateriaal in kwestie bij dozen met 8 stuks van het gepromote product in het groot “2+1 GRATIS” vermeldde met daarbij een rode pancarte met daarop onder meer “Côte d’Or bouchées, 8 st.” en “2.12”, en dat de klager voor 3 dozen van het product 3 x 2.12 euro bleek te moeten betalen aan de kassa, daar het klaarblijkelijk ging om een reeds aan de promotie aangepaste prijs per doos.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze erkent dat de communicatie in het verkooppunt niet optimaal was, en heeft daarbij tevens kennisgenomen van ander reclamemateriaal van de adverteerder in verband met deze promotie, waarop bij de vermelding “2+1 gratis” voor 3 dozen van het product het bedrag 6.36 wordt weergegeven onder het doorgestreepte bedrag 9.57.  

De Jury is van mening dat het reclamemateriaal in het verkooppunt waarop de klacht betrekking heeft – dat niet aangeeft dat het bedrag 2.12 een reeds verrekende promotieprijs per doos beoogt aan te geven en dat het hier dus niet gaat om de gebruikelijke prijs per doos – wel degelijk een verkeerde indruk wekt wat betreft de door de consument uiteindelijk te betalen prijs.  

De Jury is derhalve van oordeel dat het reclamemateriaal in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft het bestaan van een specifiek prijsvoordeel in het raam van deze promotionele actie, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in het verkooppunt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.  

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds meedeelde zijn prijspancarte voor dergelijke promoties te hebben aangepast.  

Adverteerder: ALDI
Product/Dienst: Côte d’Or Bouchée
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  10/03/2020