ACA PHARMA – 06/11/2001

Beschrijving van de reclame

Een plastic zakje met het apothekerskruis vermeldt op de
achterzijde :“milieuvriendelijk – 100 % recycleerbaar”.

Motivering van de klacht(en)

De vermelding wordt beschouwd als strijdig met de milieu-reclamecode (art. 1 en 7) want er wordt een absolute term gebruikt, zonder enige uitleg, terwijl het een wegwerpproduct betreft. Zelfs wanneer het product recycleerbaar zou zijn, is dat nog geen reden om aan te nemen dat het milieuvriendelijk is en is niet gegarandeerd dat het effectief gerecycleerd zal worden.

Jurybeslissing

Nadat de Jury, bij gebrek aan antwoord op haar verzoek om bewijsvoering, de aanbeveling had gedaan om de vermeldingen in kwestie weg te laten, heeft de adverteerder een verklarende nota van zijn fabrikant aangaande polyethyleen overgemaakt, meer bepaald betreffende de productie en de recyclage ervan. De Jury was van oordeel dat de meegedeelde inlichtingen de vermelding « milieuvriendelijk » niet rechtvaardigen en dat zelfs indien de vermelding « 100% recycleerbaar » onder bepaalde technische voorwaarden zou kunnen gerechtvaardigd worden, het nog altijd een feit is dat een selectief ophalingssysteem voor zakjes in België onbestaande is, hetgeen betekent dat ze niet gerecycleerd worden. Zij heeft derhalve haar aanbeveling om de vermelding weg te laten bevestigd en dit o.b.v. de art. 1,3,5,6,7 en 14 van de milieureclamecode. De Jury heeft eveneens contact opgenomen met de beroepsvereniging van de kunststofverwerkende sector teneinde de aandacht van haar leden te vestigen op de naleving van de milieureclamecode. De vereniging heeft de aandacht van haar leden fabrikanten gevestigd op het feit dat hoewel zij niet verantwoordelijk zijn voor de vermelding die hun klanten zouden aanbrengen op de zakjes die trouwens ook afkomstig kunnen zijn van het buitenland, het toch noodzakelijk is om hun klanten te sensibiliseren aangaande de naleving van de code. Daar het nieuw reglement van de Jury, dat inmiddels in voege is getreden, etikettering en verpakkingen uit haar bevoegdheidsdomein sluit, heeft de Jury beslist het dossier wat haar betreft af te sluiten en belanghebbende partijen hierover te informeren.

Adverteerder: ACA PHARMA
Product/Dienst: Zakje
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  06/11/2001