AB INBEV – 08/07/2015

Beschrijving van de reclame

De klacht heeft betrekking op de reclame voor Jupiler op een tafelvoetbalspel gesitueerd in de ‘Sports Bar’ op de luchthaven van Zaventem.
Op het spel staat het logo van Jupiler vermeld, het is verder uitgevoerd in de kleuren van dit logo (rood, zwart en wit) en bevat onder meer afbeeldingen van een voetballer en een voetbal.
In de omgeving van het tafelvoetbalspel bevindt zich een beeld van een stier en zijn er andere verwijzingen naar het merk.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het vermelden van bierreclame op een tafelvoetbalspel een inbreuk op het Alcoholconvenant (art. 2.1/4.1). Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen door het communicatiemiddel. Hier is het communicatiemiddel een tafelvoetbalspel en dat is in het bijzonder populair bij minderjarigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat het voor hem van het grootste belang is om zijn marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren. Naast het Alcoholconvenant leeft hij ook zijn interne Responsible Marketing & Communications Code na.

Wat de klacht inzake het tafelvoetbaltoestel van Jupiler betreft, bevestigde hij dat hij een aantal voetbaltafels met vermelding van het merk Jupiler in zijn gamma ter beschikking heeft. Hij merkt op dat hij deze slechts in een beperkt aantal exemplaren heeft laten maken en deze enkel inzetbaar zijn tijdens bepaalde evenementen of in welbepaalde uitbatingen.

Zo werd in samenspraak met de klant beslist om naar aanleiding van de Wereldbeker 2014 een dergelijk toestel te plaatsen in de ‘Sports Bar’ van de luchthaven van Zaventem. Het betreft een bar waar de gemiddelde doelgroep bestaat uit volwassen mannen die interesse hebben voor sport. In deze bar kunnen zij naast het consumeren van een aantal producten onder meer TV kijken en genieten van een al dan niet live uitgezonden sportwedstrijd. Volledig in lijn met het concept van deze Sports Bar, en als sponsor van de Rode Duivels en de Jupiler Pro League, heeft de adverteerder een voetbaltafel geplaatst teneinde de bezoekers de mogelijkheid te bieden om tijdens het wachten op hun vlucht en het consumeren van een consumptie de tijd te doden met een wedstrijdje tafelvoetbal.

Hij is van mening dat hij zich geenszins richt tot kinderen vermits deze in principe niet vrij kunnen rondlopen in een luchthaven zonder begeleiding en te meer omdat een bar waar alcoholhoudende producten worden geserveerd geen locatie betreft waar kinderen zonder begeleiding van een volwassene thuishoren.

Bovendien wenst hij de aandacht erop te vestigen dat wanneer de consument gebruik wenst te maken van de voetbaltafel deze zich moet richten tot het barpersoneel om de speelballen te verkrijgen. Hierbij moet de consument een identiteitskaart, instapkaart of enig ander document afgeven als waarborg.

Verder heeft hij bij de uitwerking van deze bar en het ontwerpen van de desbetreffende voetbaltafels erover gewaakt dat hij zich niet richt tot minderjarigen of een boodschap uitdraagt die zou kunnen suggereren dat de consument betere sportprestaties zou halen bij het gebruiken van zijn producten. Bij het ontwerpen van deze tafels werd namelijk geen gebruik gemaakt van kleuren, figuren of tekeningen die voornamelijk populair zijn bij jongeren. Er werd gekozen voor een strak design, zonder aantrekkingsmiddelen gericht op minderjarigen.

Tot slot wenst hij nog te vermelden dat dergelijke tafels niet op de markt werden gebracht als gadget en door de consument dus niet verkregen kunnen worden bij aankoop van zijn producten.

Wat betreft de aanwezigheid van de grote stier in de ‘Sports Bar’ meldde de adverteerder dat de stier deel uitmaakt van het logo van het merk Jupiler. Hij is van mening dat een dergelijk dier niet behoort tot de leefwereld van minderjarigen. Het desbetreffende beeld werd dan ook uitsluitend geplaatst ter herkenning van zijn merk.

Op basis van bovenvermelde redenen is de adverteerder dan ook van mening dat hij niet in strijd met het Alcoholconvenant heeft gehandeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de klacht tegen reclame voor Jupiler op een tafelvoetbalspel op de luchthaven van Zaventem en van de door de klager meegedeelde afbeeldingen van het tafelvoetbalspel in kwestie en van de ‘Sports Bar’ waarin dit zich bevindt.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat hij een beperkt aantal tafelvoetbalspelen met vermelding van zijn merk ter beschikking heeft en deze slechts inzet tijdens bepaalde evenementen of in bepaalde uitbatingen, in casu met name de ‘Sports Bar’ van de luchthaven van Zaventem waar de gemiddelde doelgroep bestaat uit volwassen mannen die interesse hebben voor sport.

Mede gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat de reclame niet gericht is op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel.

Zij is eveneens van mening dat de reclame in kwestie geen gebruik maakt van tekeningen of marketingtechnieken die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van minderjarigen.

Zij is derhalve van oordeel dat deze communicatie niet strijdig is met de artikels 2.1, 4.1 of 4.5 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/07/2015