Contact

Barastraat 175
B - 1070 BRUSSEL/BELGIE
Tel : 02/502.70.70
Fax : 02/502.77.33
info@jep.be

De Raad voor de Reclame, vzw (Barastraat 175 te 1070 Brussel) bewaart uw persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd bestand voor intern gebruik met als doeleinde de behandeling van vragen en klachten en het leveren van adviezen omtrent ethische praktijken in reclame in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ze kunnen in voorkomend geval aangewend worden om u te informeren over publicaties en activiteiten van de Raad voor de Reclame of van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. U hebt het recht uw gegevens in te kijken of te verbeteren door contact op te nemen met ons via de hierboven vermelde contactgegevens of via mail aan het volgende mailadres: info@jep.be. Wanneer u verkiest dat uw gegevens niet worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden, dan volstaat een eenvoudige mail aan: info@jep.be of een brief per post aan het bovenvermeld adres. Voor meer informatie, gelieve onze privacy policy te raadplegen.