VUM – 18/10/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een gesprek tussen 2 kinderen :
X : Zeg uw papa, waar woont die ?
Y: Bij ons mama.
X: Ja maar bij welke mama?
Y: Gewoon bij ons mama.
X: Heb jij maar één mama?
Y: Ja
X: Zijn uw ouders dan nog niet gescheiden?
Y: Nee
X: Hé den Anton heeft maar één papa en mama. (waarna men gelach hoort van meerdere kinderen).
Mannenstem: Waarom wordt er vandaag meer en sneller gescheiden dan ooit? Vanaf zaterdag een hele week in De Standaard: het dossier echtscheidingen. De Standaard, onverantwoord interessant.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame spot met de traditionele waarde van het gezin en misbruikt dit om aandacht te vragen voor meeroudergezinnen.

Deze reclame waarin kinderen van niet gescheiden ouders worden uitgelachen is schrijnend. Men treft hier de zwaksten, namelijk de kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot niet de bedoeling heeft om meeroudergezinnen te promoten, noch om tweeoudergezinnen te schandaliseren. Hij benadrukte dat deze radiospot een dossier “Echtscheidingen” aankondigt waarin dieper ingegaan wordt op het feit waarom er tegenwoordig meer en sneller gescheiden wordt. Hij legde tevens uit dat hierbij gebruik gemaakt werd van relevante humor die typisch is voor de “onverantwoord interessant” campagne die de krant nu al meer dan een jaar hanteert. Hij legde tevens uit dat humor en satire steunen op het overdrijven en omkeren van de realiteit, hetgeen hij in deze spot aangewend heeft: het zijn niet de kinderen met co-ouders die als ongewoon bevonden worden, maar juist de kinderen met een normale gezinssituatie. De vraag op het einde van de spot “waarom wordt er tegenwoordig meer en sneller gescheiden”, helpt duidelijk te maken dat de situatie vooraf een gedramatiseerde en ludieke sketch was. Tenslotte liet de adverteerder gelden dat de spot enkel uitgezonden werd op Radio één en dat kinderen geenszins de doelgroep waren, maar dat gemikt werd op een volwassen publiek waarvan hij de verwachting heeft dat zij satire weten te herkennen. Hij bevestigde tevens dat het dossier inmiddels verschenen is en de spot niet meer uitgezonden wordt.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context waarin pesterijen deel uitmaken van de actualiteit en verwerpelijke/laakbare gedragingen betreffen, is de Jury van oordeel dat deze spot die voor commerciële doeleinden gebruikt maakt van een scène waarbij een kind uitgelachen wordt als ongepast en onverantwoord overkomt en derhalve niet getuigt van voldoende zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, hetgeen strijdig is met de reclame-ethiek.

Het feit dat deze spot een volwassen publiek als doelgroep heeft, vermijdt niet dat deze spot toch kan gehoord worden door kinderen en ook volwassenen kan choqueren.

De Jury heeft er nota van genomen dat het dossier echtscheiding inmiddels verschenen is en de spot niet meer uitgezonden wordt. Gelet hierop heeft zij op basis van art. 1, al.2 en art.4 van de IKK code aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze radiospot ook in de toekomst niet meer te gebruiken, ofwel deze te wijzigen door het aspect “uitlachen” eruit te verwijderen.

De adverteerder liet gelden niet akkoord te zijn met de redenering van de Jury. Hij stelde dat de Jury laat uitschijnen dat de problematiek van het pesten misbruikt wordt voor commerciële doeleinden en hij wees er terzake op dat deze spot net diende voor de aankondiging van een grondige redactionele reeks over de problematiek van echtscheiding en ondermeer de gevolgen voor kinderen. Hij stelde dat deze reeks perfect past in zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als krant. Hij voegde eraan toe dat het logisch is dat hiervoor een radiospot gebruikt werd die in de lijn ligt van de “onverantwoord interessant” campagne. Hij stelde dat de kracht van deze campagne in de overdrijving ligt. Tenslotte stelde hij dat het geenszins de bedoeling is mensen te choqueren en dat de spot zoals eerder gesteld niet meer uitgezonden wordt.

De Jury verduidelijkte dat zij er zich wel degelijk bewust van was dat het ging om de aankondiging van een redactionele reeks over de problematiek van de echtscheiding. Zij verduidelijkte tevens dat zij zich geenszins uitgesproken heeft met betrekking tot de reeks, noch met betrekking tot de inhoud ervan.

Wel heeft zij gemeend dat deze spot die voor commerciële doeleinden gebruik maakt van een scène waarbij een kind uitgelachen wordt als ongepast en onverantwoord overkomt en derhalve niet getuigt van voldoende zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met andere woorden gaat het dus niet om de reeks op zich, noch om de inhoud ervan, maar wel om de specifieke scène die laat horen dat een kind uitgelachen wordt. De Jury bevestigde haar aanbeveling.

Gelet op het feit dat de adverteerder bevestigde dat de spot niet meer uitgezonden zal worden, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VUM
Product/Dienst: De Standaard
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/10/2005