TELENET – 08/04/2008

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een beer die probeert een vis te vangen in een rivier. Hij grijpt een paar keer naast de vis. De vis zwemt daarna tussen de beer zijn poten door, draait zich om, schreeuwt “Jihaa”, springt uit het water en slaat zijn twee vinnen tegen elkaar (“de pot op”-gebaar). De vis springt nogmaals uit het water, trekt met zijn vinnen zijn bek open en steekt zijn tong uit. Daarna geeft hij met zijn staart de beer een mep in het gezicht.
Hierna wordt de vis in beeld gebracht die een eindje van de beer af met zijn vin tegen een rots leunt en gaapt.
Mannenstem: “ ’t Is leuk als je weet dat je de snelste bent.” Mannenstem + tekst: “Supersnel internet van Telenet” + logo adverteerder.
Mannenstem + tekst “Surf nu 2 maanden gratis”.
Tekst: “+ gratis installatie”.
Mannenstem: “Bel 0800 666 55”
Tekst: “0800 666 55. telenet.be/desnelste [onleesbare tekst] telenet verdeler”.

Motivering van de klacht(en)

Deze klacht komt in navolging van de klacht die afgesloten is op 28-11-2007. De beslissing van die klacht duidde aan dat Telenet geen gebruik meer mag maken van de term "de snelste" in hun vergelijkende internet reclames tenzij ze dus wel degelijk de snelste zijn. Sinds kort hebben zij nu echter een nieuwe reclamecampage gestart met een beer die een zalm probeert te vangen maar de zalm is te snel. In deze reclame wordt wederom beweerd dat Telenet de snelste is terwijl hun basisabonnement helemaal niet snel is en hun top-abonnement nog altijd niet "de snelste" is. Eigenlijk is er in het Belgische internetlandschap sinds de vorige klacht tegen Telenet op jep nog niks verandert en zijn de adsl2+ producten dus nog steeds sneller.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde ten eerste dat de uitdrukkelijke bronnenvermelding zoals aanbevolen door de JEP geen wettelijke grondslag heeft. Aan de vereiste van objectiviteit is voldaan doordat de consument het werkelijke snelheidsverschil kan kennen door testen na te gaan die vastgestelde snelheidsverschillen aantonen. Op het eind van de spot wordt de consument uitgenodigd om de website te bezoeken.
Daarnaast stelde de adverteerder dat hij zijn - onder het nodige voorbehoud gemaakte -toezegging ten aanzien van de JEP staande houdt: hij verwijst op de website naar praktische snelheidstesten, in casu uitgevoerd door Test-Aankoop.
Op de website wordt immers verwezen naar een studie te consulteren in het februari nummer van Test-Aankoop, waaruit blijkt dat Telenet in alle geteste formules als beste uit de test komt en 2 keer ook als beste koop. Meer bepaald qua up- en downloadsnelheid staat hij afgetekend boven andere providers. Test-Aankoop ging bijvoorbeeld na wie het beste zijn belofte van downloadsnelheid houdt en bestempelt Telenet als een echte 'snelheidsduivel'. Een kopie van het desbetreffende artikel uit Test-Aankoop werd als bijlage meegedeeld.
Hij herhaalde dat ADSL2+ niet op een relevante wijze te vergelijken is met de Telenet internetdiensten, aangezien enerzijds de werkelijke snelheid bij ADSL2+ sterk varieert naargelang het aantal kilometers de woonst verwijderd is van de centrale en anderzijds de beschikbaarheid beperkt is (enkel te verkrijgen in bepaalde gebieden in grote steden). ADSL2+ abonnementen maken dan ook niet het voorwerp uit van vergelijkende praktische snelheidstesten zoals die gebruikelijk worden uitgevoerd.

De adverteerder verwees naar een bijkomende test uitgevoerd begin februari op Speedtest.nl, de grafiek met de resultaten in tabelvorm werd als bijlage meegedeeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot de volgende elementen bevat:
-scène met vis en beer (mannenstem: t’is leuk als je weet dat je de snelste bent)
-Tekst en stem: Supersnel Internet van Telenet – Surf nu 2 maanden gratis – bel 0800 666 55
-vermelding website adres.
-onderaan tekst in kleine lettertjes.

Aangaande de scène met de beer en de vis, gevolgd door de slogan "T'is leuk als je weet dat je de snelste bent", heeft de Jury gemeend dat deze slogan duidelijk betrekking heeft op het feit dat de vis het snelste is. Het gaat hier duidelijk om een metafoor die niet van aard is om misbegrepen te worden door de consument.

De Jury neemt er nota van dat in de spot uitdrukkelijk verwezen wordt naar de website (www.telenet.be/desnelste) en dat Telenet op de genoemde website verwijst naar praktische snelheidstesten, in casu uitgevoerd door Test-Aankoop. De Jury heeft gemeend dat dit inderdaad volstaat om de bewering “de snelste / supersnel internet” toe te lichten ten aanzien van de consument en heeft derhalve gemeend om dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Wat de tekst in kleine lettertjes onderaan het scherm betreft op het einde van de spot, heeft de Jury vastgesteld dat deze wederom onvoldoende leesbaar zijn. Op deze manier kan de consument niet integraal kennis nemen van de weergegeven voorwaarden. Deze dienen duidelijk leesbaar te zijn in normale leesomstandigheden en dienen derhalve vermeld te worden in een voldoende lettergrootte en de duurtijd van de verschijning moet aan de consument toelaten om het geheel van de weergegeven informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen. Op basis van art. 94/6§1 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC, alsook art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de spot op dit punt aan te passen.

De adverteerder bevestigde, onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning, de spot te hebben aangepast zodat de kleine tekst voorstaan langer en in grote letters in beeld zal verschijnen.

De gewijzigde spot werd meegedeeld. De Jury heeft vastgesteld dat de tekst in kleine letters groter en duidelijker leesbaar in beeld verschijnt. Zij heeft derhalve gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/04/2008