STARCASINO – 12/12/2017

Beschrijving van de reclame

De reclame bevat een tekening van een cadeau en van Sinterklaas met links bovenaan het logo van de adverteerder en onderaan het woord « aujourd’hui » in grote letters.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een aanzetting om te spelen, zonder de minste waarschuwing of preventielogo, die zich kan richten tot kinderen gelet op het gebruik van het logo van Sinterklaas.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder merkte vooreerst op dat de geviseerde reclame uitsluitend werd gevoerd op nieuwssites die via een mobiele app konden worden geconsulteerd. De voor de reclame aangewende mediakanalen zijn dus geenszins gericht op kinderen. Evenmin kan worden voorgehouden dat het gebruikelijk is dat kinderen nieuwssites via een mobiele app bezoeken. Dat is zeker niet het geval voor kinderen in de leeftijdscategorie die nog in Sinterklaas gelooft (7 à 8 jaar).

Hij deelde vervolgens mee dat kinderen dus niet geconfronteerd zullen geweest zijn met de reclame. De bewering van de klager dat de reclame van aard zou geweest zijn kinderen aan te zetten tot kansspelen, mist dus grondslag.

Ten overvloede haalde de adverteerder aan dat het ook niet om reclame ging die gericht is op kinderen: in de reclamewereld is het gebruik van de sinterklaasfiguur immers geenszins beperkt tot communicaties bestemd voor kinderen, doch wordt hij ook overvloedig gebruikt voor de promotie van de meest diverse producten aan een bijzonder breed publiek waarvan volwassenen van alle leeftijden deel uitmaken.

Voor zover nodig wees de adverteerder er ook nog op dat het onmogelijk is voor kinderen om deel te nemen aan de kansspelen die hij op zijn website organiseert.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de banner in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury herinnert er vooreerst aan dat het toegestaan is om reclame te maken voor een vergunde kansspelwebsite en dat een waarschuwings- of preventieboodschap niet verplicht is.

Ze heeft vervolgens vastgesteld dat de reclame in kwestie een tekening van een cadeau en van Sinterklaas bevat.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de reclame verspreid werd op nieuwssites, via media die zich geenszins richten op kinderen en die kinderen niet als hun doelgroep hebben.

De Jury gaf tevens aan dat het Sinterklaasthema een algemeen thema is dat in de betrokken periode op grote schaal gebruikt wordt door adverteerders.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet gericht is op kinderen en hen niet aanzet tot het spelen van kansspelen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STARCASINO
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/12/2017