RENAULT – 23/11/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “A ces conditions, pourquoi se contenter d'une seule Renault ?” toont een huis met 4 garages. Onderaan worden 3 modellen van het merk voorgesteld met een korte beschrijving van de kenmerken en met vermelding van de toegestane korting. Baseline : Conditions historiques jusqu'au 30 novembre.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is strijdig met art. 4 van de Febiac code en art. 2 van de milieureclamecode. Zij zet duidelijk aan tot een buitensporig gedrag, schadelijk voor het milieu want zij spoort duidelijk ieder gezin aan tot aankoop en gebruik van verschillende wagens hetgeen strijdig is met de talrijke campagnes ter bescherming van het leefmilieu die pleiten voor een verminderd gebruik van de wagen ten voordele van het openbaar vervoer of alternatieve (zachte) vervoersmiddelen. Deze reclame zet duidelijk aan tot individuele verplaatsingen met de wagen, hetgeen zeer vervuilend is gelet op de vermelde CO2- uitstoten (de reclame verduidelijkt dat een voertuig met benzine van het merk 163 tot 289 g/km uitstoot, hetgeen ver verwijderd staat van de huidige technologische mogelijkheden (110g/km).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat hij noch art. 2 van de milieureclamecode noch art. 4 van de Febiac code heeft overtreden. Hij stelde duidelijk in te spelen op humor en overdrijving door een huis met vier garages te tonen om de aankoop van meerdere Renaults te suggereren. Hij stelt zich de vraag op welke manier dit schadelijk kan zijn voor het leefmilieu want alwaar de bestuurder eigenaar zou zijn van 10 wagens, hij kan er toch maar een per keer besturen en richt derhalve niet meer schade toe dan wanneer hij maar één wagen zou bezitten. Wat de 289g/km CO-2 betreft, heeft hij uitgelegd dat dit overeenkomt met de uitstoot van de Espace 3.5 V6 met automatische versnellingen en dat dit het gemiddelde uitmaakt van de voertuigen met dergelijke afmetingen en cilinderinhoud.
Hij benadrukte dat deze versie overeenkomt met een miniem percentage van zijn verkopen en dat anderzijds de Espace symbool staat voor de familiewagen en derhalve juist het tegenovergestelde is van enig egoïsme. Tenslotte benadrukte hij dat op het vlak van de bescherming van het leefmilieu, Renault zich in de top 3 bevindt van de meeste groene merken.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclame niet verwijst naar de gevolgen voor het leefmilieu van de producten in kwestie en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de milieureclamecode valt die bepaalt dat deze alleen van toepassing is op elke reclame die verwijst naar de gevolgen voor het leefmilieu van een product, verpakking inbegrepen, of van een dienst, ongeacht het gebruikte medium, gedurende hun levenscyclus.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame een humoristisch karakter heeft en duidelijk niet letterlijk dient opgevat te worden en dat binnen deze context deze reclame niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door het grote publiek. De Jury was tevens van oordeel dat deze reclame geen elementen bevat (visuele of redactionele) die in strijd zijn met de Febiac code. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RENAULT
Product/Dienst: Espace, Laguna, Mégane
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2006