PROXIMUS – 21/11/2018

Beschrijving van de reclame

De affiche vermeldt in grote letters: “Maak plaats voor ONBEPERKT van Proximus – Data – Bellen – Sms’en” en daaronder in kleine letters: “Met Mobilus XL Unlimited beschik je over 20 GB in België en 16 GB onderweg binnen de EU om te surfen aan maximale snelheid. Eens je 20 GB/16 GB opgebruikt, kan je onbeperkt verder surfen aan een verlaagde snelheid (512 Kbps) in België/aan maximale snelheid met een toeslag van € 0,0072/MB onderweg binnen de EU. Meer info op proximus.be/mobilus”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat volgens de reclame alles onbeperkt is maar dat hij als hij de kleine letters leest, vaststelt dat de mobiele data beperkt zijn tot 20 GB in België en tot 16 GB in Europa. Volgens hem gaat het dus niet langer om onbeperktheid.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder vertrekt de klager vanuit een verkeerde veronderstelling. De klager meent dat er een vaste en gelimiteerde databundel van 20 GB nationaal en 16 GB voor roaming binnen Europa wordt aangeboden. Dit is evenwel niet het geval. Na het verbruik van deze volumes kan nog steeds verder gesurft worden, zij het wel aan een lagere surfsnelheid nationaal (512 kbps) en met een toeslag van 0,0072/MB voor roaming binnen de EU. Dit wordt zo uitdrukkelijk gecommuniceerd in de gebruiksvoorwaarden die worden weergegeven op de creatie, met bovendien een verwijzing voor meer info naar de productpagina op het web.

Het gaat in deze om de toepassing van een beleid van redelijk gebruik, zoals dit de gewoonte is in de sector en in overeenstemming met de Europese regels inzake roaming. Zulk beleid is er enkel op gericht om misbruik tegen te gaan en de goede werking van het Proximus-netwerk en -systemen te garanderen. De inbegrepen volumes zijn dermate hoog dat ze slechts zelden of nooit worden bereikt. Mocht het volume toch worden gebruikt, kan zoals gezegd nog steeds nationaal onbeperkt verder gesurft worden aan een snelheid van 512 kbps. Deze snelheid laat toe om probleemloos van de voornaamste toepassingen en applicaties te blijven gebruikmaken. Het mobiel datavolume is dus wel degelijk onbeperkt.

Hij wees er tot slot op dat de creatie een concept-creatie is die geen prijsaanduiding bevat, zodoende dat de klant altijd voor verdere informatie en voorwaarden aangewezen zal zijn op de productpagina op het web. Op het web staan de voorwaarden van het specifieke prijsplan nog eens duidelijk aangegeven. Zo kan er volgens de adverteerder bij de consument geen misvatting over de voorwaarden ontstaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame voor het abonnement Mobilus XL Unlimited, met onbeperkte data, bellen en sms’en.

In dit opzicht heeft de Jury er nota van genomen dat de diensten van de adverteerder niettemin onderworpen zijn aan een beleid van redelijk gebruik, zoals de gewoonte is in de sector en in overeenstemming met de Europese regels inzake roaming. Zij heeft met name genoteerd dat de adverteerder maatregelen voorziet in geval van overschrijding van het mobiele datavolume: boven 20 GB in België, wordt de surfsnelheid aldus beperkt tot 512 Kbps zonder volumelimiet en boven 16 GB in de Europese Unie, kan de klant verder surfen zonder snelheids- of datalimiet aan de prijs van 0,0072 €/MB.

In dit verband verwijst de Jury naar een eerdere beslissing (Orange 09/05/2018) in een dossier waarin zij informatie had verzameld bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) waar met name bevestigd werd dat:

- 20 GB een aanzienlijke hoeveelheid data vertegenwoordigt die slechts zelden of nooit gebruikt zal worden;
- 512 Kbps een snelheid vertegenwoordigt die dus slechts uitzonderlijk toegepast zal worden en die toelaat verder gebruik te maken van de mobiele data voor de voornaamste gebruikelijke toepassingen;
- de Europese regels inzake roaming eveneens de mogelijkheid voorzien om een beleid inzake redelijk gebruik toe te passen dat operatoren toelaat om een meerkost te factureren in geval van overschrijding van een bepaalde drempel bij bundels met onbeperkt mobiel surfen in eigen land.

De Jury is van mening dat de voormelde downloadpolicies een gangbare praktijk in de markt zijn om de goede werking van het netwerk en de systemen te garanderen. Zij is tevens van mening dat in het raam van het Mobilus XL Unlimited abonnement, zelfs met verlaagde snelheid in België, het mobiele datavolume wel degelijk onbeperkt is.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de adverteerder het woord “onbeperkt” in zijn reclame mag gebruiken als hij duidelijk communiceert wat betreft de gebruiksvoorwaarden en de eventuele toepassing van een verlaagde snelheid of een meerkost.

In dit verband heeft de Jury vastgesteld dat de affiche in grote letters de tekst “Maak plaats voor ONBEPERKT van Proximus – Data – Bellen – Sms’en” bevat en daaronder in kleine letters “Met Mobilus XL Unlimited beschik je over 20 GB in België en 16 GB onderweg binnen de EU om te surfen aan maximale snelheid. Eens je 20 GB/16 GB opgebruikt, kan je onbeperkt verder surfen aan een verlaagde snelheid (512 Kbps) in België/aan maximale snelheid met een toeslag van € 0,0072/MB onderweg binnen de EU. Meer info op proximus.be/mobilus”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft zij er eveneens nota van genomen dat deze melding maakt van het feit dat, gezien zijn reclame geen prijsindicatie bevat, de klant zich voor meer informatie en de voorwaarden naar de productpagina van de website van de adverteerder zal begeven, waar deze voorwaarden duidelijk aanwezig zijn.

De Jury is van mening dat de inhoud van de vermelding op de affiche duidelijk is, maar dat de affiche onvoldoende de aandacht van de consument vestigt op deze vermelding. Gezien de aard van de voorwaarden is zij van mening dat de affiche meer de aandacht moet vestigen op de vermelding in kleine letters, bijvoorbeeld aan de hand van een asterisk bij de hoofdboodschap die verwijst naar deze vermelding.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche onvoldoende de aandacht vestigt op de voorwaarden. Zij is van oordeel dat deze reclame aldus van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de kenmerken van de aangeboden dienst.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd in de Jurybeslissing te berusten.

Adverteerder: PROXIMUS
Product/Dienst: Abonnement Mobilus XL Unlimited
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/11/2018