MOBIFUN – 30/01/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie vermeldt als hoofding: “Direct sur ton gsm + rapide + facile.
Pour commander par SMS envoie MOUS_le code au 3477. ex. pour recevoir « Garçon » envoie MOUS(espace)18390510 au 3477.
Commande aussi par tél. au 0 903 43 133
1 commande = 2 produits bonus” met daarnaast het logo en het webadres van de adverteerder. De advertentie toont allerlei afbeeldingen, beltonen e.a. die men kan bestellen via SMS. Verschillende afbeeldingen bevatten beelden van naakte vrouwen in uitdagende posities. Sommige afbeeldingen zijn bedekt met de tekst “censuré”
Onderaan staan vier pictogrammen met vermelding van het verkort nummer en de prijs per SMS. Daarnaast in kleine letters de voorwaarden aangaande het abonnement, de uitschrijfmogelijkheden, het adres.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is verfoeilijk en toont geen respect voor kinderen en fatsoenlijke mensen. De klager is van mening dat de uitgever van het magazine een grote verantwoordelijkheid draagt en vraagt zich af waarom hij dergelijke reclame-inlassingen toelaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een dienst promoot om via het verzenden van een SMS, logo’s, afbeeldingen, beltonen, spelletjes,… te ontvangen op de GSM. De reclame maakt hiervoor met name gebruik van afbeeldingen met naakte mannen en vrouwen in suggestieve houdingen van seksuele aard.

Vooreerst is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie, die afbeeldingen gebruikt van mannen en vrouwen in bovennoemde houdingen en verschenen is in een familieblad, strijdig is met artikel B.1.2. van de GOF-richtlijnen voor SMS/MMS/LBS-diensten die stellen dat “de Dienstaanbieder bijzonder veel aandacht moet besteden aan de bescherming van kinderen en respect voor de persoon”.

Bovendien is de Jury van oordeel dat deze reclame niet conform is aan bovennoemde GOF-richtlijnen en dit op verschillende punten:
- links onderaan de advertentie staan 4 pictogrammen die de 4 verkorte nummers uit de advertentie hernemen (3477 / 3402 / 3875 / 3340). De Jury heeft echter vastgesteld dat het SMS-nummer 7877 ontbreekt in deze pictogrammen, hoewel het toch in de advertentie wordt vermeld. Deze weglating is strijdig met artikel E.D.1 van de GOF-richtlijnen die stellen dat “verkorte nummers en prijzen zullen worden aangegeven d.m.v. een pictogram (…)”;
- de Jury heeft eveneens de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat de minimale lengte van de 4 pictogrammen die links onderaan de advertentie voorkomen niet conform zijn aan de GOF-richtlijnen (minimum 20 mm);
- wat het verkort nummer 3477 betreft, heeft de Jury bovendien opgemerkt dat het pictogram links onderaan de advertentie verwijst naar een prijs van 2 euro / SMS terwijl de tekst in kleine letters onderaan de advertentie verwijst naar een bijkomende prijs (7 euro bij inschrijving, vervolgens 6 euro / week, en voor de spelletjes 9 euro bij inschrijving en 8 euro / week). De Jury is van oordeel dat deze prijsvoorstelling van de dienst in kwestie de consument kan misleiden, hetgeen strijdig is met artikel 94/6 § 1, 4° zoals ingevoegd in de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, alsook met de artikels 3 en 5 van de ICC Code en met artikel E.D.1 van de GOF-richtlijnen die met name stellen dat “verkorte nummers en prijzen zullen worden aangegeven d.m.v. een pictogram (…)”;
- De Jury heeft de adverteerder eveneens verzocht naast het nummer 0903 43 133 bovenaan de advertentie een asterisk toe te voegen, die verwijst naar de asterisk in de tekst onderaan de advertentie “* 0903 : 1.12 euro/min”.

Tenslotte heeft de Jury vastgesteld dat de reclame in kwestie gebruikt maakt van bewoordingen zoals “Direct sur ton GSM”, “(…) envoie MOUS (….)”, … (tutoyeren) hetgeen doet veronderstellen dat deze advertentie zich onder andere ook richt tot minderjarigen. Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend dat de advertentie in kwestie strijdig is met artikel 18 van de ICC Code die met name stelt dat “marketingcommunicatie die kinderen en jongeren uitnodigt contact op te nemen met de adverteerder hen moet aansporen om eerst toestemming te krijgen van een ouder of een andere geschikte volwassenen indien er enige kost mee gemoeid is, deze van de communicatie inbegrepen”.

De Jury heeft de adverteerder bijgevolg verzocht de nodige wijzigingen aan te brengen aan de advertentie in kwestie teneinde deze in overeenstemming te brengen met voornoemde wettelijke en ethische bepalingen.

De adverteerder bevestigde de beslissing van de Jury te zullen naleven door:
- de pictogrammen met verkorte nummers en prijzen aan te passen
- in de toekomst aandachtiger te zijn mbt dit type van (sexy) inhoud*
- specifieke vermeldingen toe te voegen mbt minderjarigen: “MINEURS: MERCI DE DEMANDER L’AUTORISATION DE VOS PARENTS”
- een asterisk toe te voegen naast het telefoonnummer 0903 43 133

*mbt deze “sexy” inhoud deelde hij mee dat deze toegankelijk zijn via verkorte nummers niveau 7 waarvoor personen die de ouderlijke macht uitoefenen kunnen vragen aan de operator om de ouderlijke controlefunctie te activeren teneinde te vermijden dat hun minderjarige kinderen toegang zouden hebben tot dit soort van inhoud.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBIFUN
Product/Dienst: Mobifun
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/01/2008