MARIA DUVAL – 16/12/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie luidt als volgt:
"Gratis horoscoop 2010
Uw cadeau: een echte talisman die volledig uw leven veranderen!
www.gratis-talisman.net"

De website heeft als titel “Aanvraag voor gratis helderziende voorspelling en een talisman”. Dit wordt gevolgd door “Maria Duval, één van de grootste helderzienden in de wereld: “Ik bied u een echte talisman aan die uw leven volledig kan veranderen””.
De tekst die volgt bevat 7 ondertitels:
- Een werkelijk schitterend aanbod voor u.
- Dit is het bewijs dat Maria Duval u kan helpen winnen – of u het geluk zoekt op de renbaan, bij een kansspel, bij bingo… of voor winst in de Lotto!
- Waarom zult u zo verbaasd staan?
- Stop hem in uw portemonnee of uw zak. Zo een voudig is het.
- U merkt de eerste veranderingen al in ongeveer 48 uur.
- BELANGRIJK: Om de talisman te ontvangen, absoluut helemaal gratis…
- GRATIS EXTRA GESCHENK.
Deze advertentie bevat tevens 3 kaders:
1) “Wie is Maria Duval?”: waarin wordt meegedeeld dat zij heeft deelgenomen aan verschillende TV en radio-uitzendingen, dat zij regelmatig samenwerkt met de politie om vermiste personen op te sporen en dat zij voortdurend opzienbare verklaringen ontvangt van mensen die zij heeft geadviseerd
2) “BELANGRIJK Voor wie geen geluk heeft in het leven”: bevat een vragenlijst.
3) een kader met een invulformulier voor een Gratis Geschenk. Bovenaan: “Ik heb belangstelling voor uw talisman. Er wordt duidelijk overeengekomen: 1)De talisman wordt me absoluut gratis toegestuurd in een blanco en gesloten verpakking. 2) Ik heb geen enkele verplichting om welke aankoop dan ook te doen. 3) De unieke krachten van de talisman zullen alles in mijn leven veranderen dat niet is zoals het zou moeten zijn.
Onderaan het invulformulier:: “De medegedeelde gegevens zijn bestemd voor verwerking van uw aanvraag en commerciële doeleinden en worden verwerkt overeenkomstig de wet. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt die uw privacy schenden. Heeft u bezwaar tegen adresverstrekking aan onze partners, of wilt u geen mailings meer ontvangen, deelt u ons dat dan schriftelijk mede. U heeft recht van toegang, verbetering en schrapping van uw gegevens op schriftelijk verzoek.”

Motivering van de klacht(en)

In de reclame worden alleen maar dingen beloofd die niet kunnen waargemaakt worden (oa: winnen met de lotto).
Getuigen worden geciteerd. Het is duidelijk dat dit verzonnen is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van oordeel dat het niet gaat om een klacht van een particulier, doch om een klacht van een journalist. Hij is derhalve van mening dat deze klacht overeenkomstig het JEP reglement onontvankelijk is.

Hij is tevens van oordeel dat de klacht inhoudelijk ongegrond is. Hetgeen Maria Duval in haar advertentie belooft, komt zij ook onvoorwaardelijk na: wie tot de eerste 500 inzenders behoort die de bon invult en opstuurt, krijgt een gratis talisman toegestuurd en ontvangt –eveneens gratis- een horoscoop.

Dat de klager mogelijk zelf niet gelooft dat paranormaliteit de sleutel kan zijn tot vele onverwachte dingen in het leven, is volgens de adverteerder zijn goed recht, doch het gaat te ver om daaruit te besluiten dat Maria Duval dingen belooft die zij niet waar kan maken. Daarvoor zijn de getuigenissen van haar hulp veel te talrijk en is zij ook meermaals hierover geïnterviewd.

De bewering van de klager dat het om verzonnen citaten gaat, wordt eveneens stellig van de hand gewezen. De adverteerder verwees terzake naar enkele bijgesloten kopieën van getuigenissen, die Maria Duval in de afgelopen jaren wereldwijd ontvangen heeft. Aangezien deze soms in een andere taal dan het Nederlands opgesteld zijn, zijn deze ten behoeve van de Nederlandse lezers van de webpagina vertaald.

Naast het feit van de onontvankelijk, is de adverteerder van oordeel dat de klacht dient afgewezen te worden.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

Mbt de ontvankelijkheid

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de klacht beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 2 en 5 van haar reglement en heeft deze derhalve ontvankelijk verklaard.

Mbt de inhoud

A. De Jury heeft vastgesteld dat het ‘absoluut gratis’ karakter van de dienstverlening wordt benadrukt (‘Gratis horoscoop 2010’, ‘absoluut helemaal gratis’, (‘Er is geen enkele verplichting om later iets te kopen’),…).

Dienaangaande merkt de Jury op dat de eerste voorspelling en de talisman wel gratis worden toegestuurd, maar dat nadien blijkbaar wel (zoals in het verleden het geval was) om geld zal gevraagd worden.

De Jury merkt ook op dat de gegevens die verzameld worden blijkbaar ook voor commerciële doeleinden bestemd zijn (cfr privacy clausule: “bestemd voor commerciële doeleinden + adresverstrekking aan onze partners”).

De Jury is van oordeel dat het commerciële doeleinde helemaal niet duidelijk is. Dergelijke informatie (achteraf toch om geld vragen en/of adressen verzamelen om commerciële doeleinden) is namelijk essentieel voor de consument en is van aard om zijn beslissing om al dan niet in te gaan op dit aanbod te beïnvloeden.

In beide gevallen is de Jury van oordeel dat deze reclame misbruik maakt van het vertrouwen van de consument en strijdig is met art. 94/6, 94/7§1, §2 en 94/10,3° WHPC en art. 3 en 5 ICC code.

B. De Jury heeft ook vastgesteld dat de Google advertentie en de website www.gratis-talisman.net absolute beweringen inhouden, onder meer: ‘een echte talisman die volledig uw leven veranderen!’, ‘Deze talisman heeft zijn waarde reeds bewezen… Zodra u hem aanraakt, voelen uw handen zijn vibraties en zijn magnetische kracht’, ‘ U zult iedere hindernis overwinnen die een zorgeloos en gelukkig leven in de weg staat’, U zult verbaast staan hoe snel uw problemen verdwijnen’, U merkt de eerste veranderingen al in ongeveer 48 uur”, enz…Dergelijke beweringen moeten kunnen bewezen worden.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de reclame getuigenissen bevat. Getuigenissen zijn echter enkel toegelaten indien deze in overeenstemming zijn met art. 13 van de ICC code, met name indien ze echt, verifieerbaar en relevant zijn. De getuigenissen die de adverteerder overgemaakt heeft aan de Jury, voldoen niet allemaal aan de voorwaarden van artikel 13 ICC code.

C. De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie, die zich bovendien richt tot mensen met problemen of zwakheden (‘dringend geld nodig’, op zoek naar liefde’, …) het bijgeloof uitbuit en derhalve strijdig is met art. 4, al 4 van de ICC code en 94/10,3° WHPC.

D. De Jury heeft vastgesteld dat er beweerd wordt dat Maria Duval met de politie regelmatig samenwerkt om vermiste personen op te sporen. Tenzij terzake objectieve en verifieerbare bewijsvoering kan worden aangeleverd, is de Jury van oordeel dat deze bewering van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 van de ICC code. In dat verband verwijst de Jury naar haar beslissing van 6 november 2007 naar aanleiding waarvan de beweringen ivm samenwerking met de politie werden weggelaten.

E. De Jury heeft opgemerkt dat noch de advertentie noch de website een geografisch adres vermelden, hetgeen, gelet op de commerciële doeleinden, strijdig is met art. 94/7, §4, 2°, art 78, 1° WHPC en art. 7 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. In al haar beslissingen ivm reclame voor Maria Duval (2001, 2004 en 2007) heeft de Jury aan de adverteerder gevraagd om een geografisch adres te vermelden. Telkens had de adverteerder laten weten dat hij de reclame in kwestie zou aanpassen. Echter ontbreken deze gegevens opnieuw.

F. Tenslotte heeft de Jury mbt de privacy clausule vastgesteld dat er vermeld wordt dat men enig bezwaar schriftelijk moet meedelen doch dat er geen adres vermeld wordt waar dit bezwaar dient ingediend te worden, wat strijdig is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gelet op wat voorafgaat heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame (Google advertentie + website), alsook elke gelijkaardige reclame, stop te zetten.

Standpunt adverteerder in hoger beroep

De adverteerder stelde hoger beroep in en wierp bezwaren op, zowel op vlak van de procedure als op vlak van de inhoud van de reclame.

Procedure:
-schending van de rechten van verdediging ingevolge korte antwoordtermijnen, geanonimiseerde klacht, gebruik van taal(ICC code), niet mondeling horen van de raadsman van de adverteerder, motivering.
-niet-ontvankelijkheid van de klacht: de adverteerder wierp op dat de klacht niet beantwoordt aan de voorwaarden vooropgesteld in het JEP reglement.

Inhoud:
-de adverteerder betwiste dat de reclame een misleidend karakter zou hebben en stelde dat er geen inbreuk is op de art. 94/6, 94/7, 94/10 WHPC en art. 3 en 5 van de ICC code.
- hij betwiste tevens dat de reclame absolute beweringen zou bevatten
-hij stelde dat de getuigenissen relevant zijn en in overeenstemming met art. 13 van de ICC code
-hij stelde dat de reclame niet strijdig is met art. 4 van de ICC code en art. 94/10 WHPC
-hij stelde dat de regelgeving met vermelding van geografisch adres op deze reclame niet van toepassing zijn
-met betrekking tot de naleving van de privacy deelde hij mee dat de consument bezwaar kan aantekenen bij één van de invulvelden , maar dat hij niettemin een link zou plaatsen waarbij de consument zijn bezwaar kenbaar kan maken.

Verweer klager

De klager liet geen bijkomende argumenten of verweer geworden.

Standpunt Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat aan de ontvankelijkheidsvereisten voldaan werd en heeft derhalve het hoger beroep ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

1. Hoedanigheid van de klager

De Jury heeft vastgesteld dat er twijfel bestaat omtrent de hoedanigheid van de klager. De klager geeft in zijn klacht aan dat hij zijn klacht indient in de hoedanigheid van particulier, doch gebruikt de adresgegevens van een rechtspersoon. Hij wekt derhalve de indruk dat hij optreedt als een verholen niet-gemandateerde vertegenwoordiger van een rechtspersoon.

De Jury in hoger beroep is derhalve van oordeel dat de klacht niet beantwoordt aan de vereisten vooropgesteld in art. 5 van het JEP reglement en dat de klacht in kwestie niet ontvankelijk is.

Gelet op wat voorafgaat , verklaarde de Jury in hoger beroep het beroep ingesteld door de adverteerder gegrond en vernietigde derhalve de beslissing van de Jury in eerste aanleg in al haar termen.

Derhalve achtte de Jury in hoger beroep het onnodig te antwoorden op verdere argumenten.

Deze beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

Adverteerder: MARIA DUVAL
Product/Dienst: Helderziendheid
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/12/2009