INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR AFVALBEHEER IN GENT EN OMSTREKEN (IVAGO) – 08/11/2000

Beschrijving van de reclame

Een brochure toont op de cover 2 kinderen die zeggen “minder afval, goed op weg !”. De brochure beschrijft de evolutie in de organisatie van afvalinzameling en vermeldt dat de hoeveelheid restafval en brandbaar grofvuil zienderogen verminderde en een steeds groter aandeel van het huisvuil gesorteerd wordt. Er wordt op gewezen dat het nog beter kan door er voor te zorgen dat de totale afvalberg gaat krimpen. Er wordt tevens informatie verstrekt over thuiscomposteren, betaling door de vervuiler, bruikbare tips, milieu-teams op school en er wordt uitleg gegeven over sorteren en recyclage. Een grafiek toont het aandeel van gesorteerd afval tussen 1993 en 1999. Per categorie producten wordt de inzameling en recyclage toegelicht met aanduiding van de ingezamelde hoeveelheid in vergelijking met vorige jaren. In een afzonderlijke rubriek wordt nog eens benadrukt dat het restafval fors verminderd is en milieuveilig verwerkt wordt.

Motivering van de klacht(en)

De campagne wordt beschouwd als strijdig met de milieureclamecode want de slogan is niet gebaseerd op juiste feiten. De hoeveelheid huishoudelijk afval is gestegen en de kosten voor inzameling en verwerking lopen enorm op. Er wordt essentiële informatie weggelaten door enkel positieve resultaten te laten zien en de diensten van Ivago leiden niet tot minder milieu-effecten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij het statuut heeft van publiek-rechtelijke vennootschap (intercommunale) belast met een openbare dienst, namelijk het ophalen en het verwerken van huishoudelijke afvalstoffen, die o.m. tot doel heeft het opzetten van sensibiliserings-campagnes met het oog op het stimuleren van preventie en recuperatie. Deze communicatie en sensibilisering betreft slechts boodschappen van openbaar nut gericht aan gebruikers van een openbare dienst, die geen reclame inhouden voor diensten aan verbruikers gericht in de zin van de wet van 14/07/91 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft inderdaad vastgesteld dat de brochure en de slogan noch aan het toepassingsgebied van de milieureclamecode, noch aan de definitie van reclame zoals door de code bepaald, voldoen. De Jury was echter de mening toegedaan dat “niet commerciële” reclame aan de basisprincipe van de waarachtigheid moet beantwoorden. Hoewel de bewuste slogan niet per se misleidend is in de context van een campagne met als doel de burgers te sensibiliseren en te stimuleren om minder afval te produceren en hen in die richting aan te moedigen, is er toch een risico van dubbelzinnigheid en van verwarring tussen afval, gesorteerd afval en restafval. De Jury heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan een informatie te geven over de evolutie van de globale hoeveelheid van afval.

Gevolg

De adverteerder heeft aanvaard deze informatie te vermelden in het volgende nummer van zijn tijdschrift. Er werd hem aanbevolen de informatie op te nemen in elke publicatie waar de slogan zou worden gebruikt.

Adverteerder: INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR AFVALBEHEER IN GENT EN OMSTREKEN (IVAGO)
Product/Dienst: Afval
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  08/11/2000