FMIS – 19/01/2019

Beschrijving van de reclame

De Facebookpost toont een vrouw in profiel die slechts een body draagt die op haar heupen afhangt. Daarnaast de tekst “F*** ME I’M STUDENT – Jeudi 20 Décembre – Opening Party”.

Motivering van de klacht(en)

De klager protesteerde tegen de organisatie van een evenement dat volgens hem ingaat tegen het respect voor de rechten van de mens en voornamelijk het respect voor de vrouw. Hij vindt dat het benoemen ervan op deze manier puur en simpel vernederend is en dat het met een dergelijke titel bijna neerkomt op het liberaliseren van de aanranding van jonge meisjes/vrouwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde de volgende opmerkingen mee met betrekking tot de klacht:

- Het gaat om een reclame die verspreid wordt op sociale media voor een fuif bedoeld voor Franstalige studenten (16 tot 20 jaar).
- De benaming ervan is slechts een nabootsing van de klassieke evenementen van David Guetta die zelf de naam “F*** Me I’m Famous” dragen. De naam van het evenement in kwestie is dus niet meer of niet minder provocerend dan deze evenementen, die perfect gekend zijn bij het doelpubliek. De verwijzing en nabootsing van het betrokken evenement zijn, voor dit publiek, evident en geven uitdrukkelijk weer dat hij zich richt op dit doelpubliek van studenten. Er is in ieder geval geen enkele specifieke intentie om de termen “F*** Me” anders te gebruiken dan als verwijzing naar de evenementen van David Guetta. Het is echter evident dat iemand die noch David Guetta noch de evenementen die hij organiseert kent (iemand buiten de doelgroep dus) de termen verkeerd kan interpreteren.
- Zijn concept is sinds 9 jaar een gedeponeerd merk in België. Hiertegen werd nooit enige weerstand geuit op dit punt.
- Zijn afbeelding is in overeenstemming met talrijke door de verschillende studentenverenigingen gerealiseerde reclames (waarvan de adverteerder meerdere voorbeelden gecommuniceerd heeft). Men kan deze zonder twijfel bekritiseren, maar het gaat om reclame en dus om een bepaalde mate van provocatie die nog meer benadrukt wordt aangezien het om studenten gaat en dus om studentenhumor. De stereotypes komen in ieder geval overeen met het type evenement en het doelpubliek.
- De JEP benadrukt dat auteurs van een reclame “voortdurend rekening moeten houden met de evolutie van de zeden en dienen te vermijden dat ze zouden bijdragen tot het bestendigen van sociale vooroordelen of van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of tegen de gangbare gedachtegang binnen de bevolking”. Men mag een “seksueel stereotype” echter niet verwarren met “seksisme”. Het lijkt de adverteerder dat zijn reclame zich beperkt heeft tot het volgen van “de richting van de huidige maatschappij en de gangbare gedachtegang binnen de bevolking” door inderdaad een seksueel stereotiepe afbeelding te gebruiken, maar zonder enige intentie van seksistische kleinering.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er terdege nota van genomen dat de naam van het evenement in kwestie (“F*** Me I’m Student”) afgeleid is van de naam van de evenementen van David Guetta “F*** Me I’m Famous”.

Ze heeft deze benaming onderzocht in combinatie met de afbeelding van de vrouw die deze illustreert. In dit opzicht heeft ze vastgesteld dat de vrouw die slechts een body draagt die op haar heupen afhangt in een suggestieve houding wordt getoond.

De Jury is van mening dat de reclame aldus het beeld van het vrouwelijk lichaam op een onbehoorlijke manier uitbuit en dat ze de vrouw tot een object herleidt.

In tegenstelling tot de door de adverteerder aangevoerde argumenten, met name dat de doelgroep van de betrokken fuif bestaat uit studenten en dat de reclames van studentenverenigingen in het algemeen nogal provocerend zijn, is de Jury van mening dat deze elementen geenszins rechtvaardigen dat de titel van het evenement zou worden gebruikt in combinatie met een dergelijke afbeelding van de vrouw.

De Jury is derhalve van oordeel dat de geviseerde reclame denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast.

Gelet op het voorgaande en op basis van de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer gebruikt zal worden.

Adverteerder: FMIS
Product/Dienst: Fuif ‘F*** Me I’m Student’
Media: Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/01/2019